ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. – Αναγνώριση σε 1 – 8 εβδομάδες

Με αφορμή τη συμπλήρωση άνω των 100 ημερών από τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής, ο ΔΟΑΤΑΠ ανακοινώνει τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής του.

  • Από την 1η Νοεμβρίου και εντεύθεν όλες οι αιτήσεις που κατατίθενται έχουν προσδόκιμο χρόνο ολοκλήρωσης 1 – 8 εβδομάδες, εκτός από εκείνες που παρουσιάζουν ελλείψεις ή ιδιαίτερες επιπλοκές, οι οποίες είναι μακράν οι λιγότερες. Στο παρελθόν, οι διεκπεραίωση των αιτήσεων γινόταν σε 1-2 χρόνια ή περισσότερο.
  • Κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής ολοκληρώθηκε κατά προτεραιότητα η διεκπεραίωση εκατοντάδων αιτήσεων που βρισκόταν σε καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του παλαιού νομοθετικού πλαισίου.
  • Συνολικά, στις πρώτες 110 ημέρες εφαρμογής του νέου νόμου ολοκληρώθηκαν πάνω από 4000 αιτήσεις, όταν ο ετήσιος μέσος όρος της δεκαετίας 2010-2019 ήταν 5.350, ενώ στο ίδιο διάστημα υποβλήθηκαν 3.000 αιτήσεις.
  • Σε κάθε επιστημονικό κλάδο απομένουν λιγότερες από 20-30 παλαιότερες αιτήσεις σε καθυστέρηση, λόγω ελλείψεων του φακέλου ή ιδιαίτερων επιπλοκών.
  • Εξετάστηκαν 260 αιτήσεις των Ελληνικών πανεπιστημίων για την ένταξη πανεπιστημίων της αλλοδαπής στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων του ΔΟΑΤΑΠ. Σχεδόν όλα εγκρίθηκαν και προστέθηκαν στα περίπου 3.500 ιδρύματα του Μητρώου.
  • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγκρότησης του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών, το οποίο περιλαμβάνει 140 Καθηγητές Πανεπιστημίου όλων των επιστημονικών κλάδων.
  • Με πρόταση του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ μειώθηκαν τα παράβολα των αιτήσεων μεσοσταθμικά κατά 20%.
  • Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση 35.000 έγχαρτων φακέλων και ο αριθμός τους αναμένεται να ξεπεράσει τις 100.000 στο τέλος του έργου ΕΣΠΑ που υλοποιείται. Η έναρξη του έργου συνέπεσε ακριβώς με την έναρξη εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν χάρι σε τρεις παράγοντες: α) το νέο νομοθετικό πλαίσιο, β) την έγκαιρη προετοιμασία του ΔΟΑΤΑΠ ήδη πριν από την ψήφιση του νέου πλαισίου και γ) τη σκληρή δουλειά όλου του προσωπικού για την εφαρμογή του. Η μεταρρύθμιση απελευθέρωσε το ανθρώπινο δυναμικό  του ΔΟΑΤΑΠ και αξιοποίησε τη μεγάλη τεχνογνωσία του.

Έτσι, η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου έγινε χωρίς τριβές, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς προβλήματα. Ιδιαίτερα στο σκέλος της εφαρμογής του από τα Ελληνικά πανεπιστήμια, στα οποία ο ΔΟΑΤΑΠ διέθεσε την τεχνογνωσία του από την πρώτη ημέρα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο και η εφαρμογή του από τον ΔΟΑΤΑΠ αναμένεται να συμβάλουν δραστικά στην διεθνοποίηση των Ελληνικών πανεπιστημίων και στο brain gain. Η διατήρηση του ρυθμού ολοκλήρωσης των αιτήσεων δεν είναι δεδομένη. Απαιτεί σκληρή, καθημερινή και επίμονη δουλειά, χωρίς εφησυχασμό και χαλάρωση. Ο ΔΟΑΤΑΠ δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει έτσι.