Διάρκεια σπουδών – ECTS ανά ημερολογιακό εξάμηνο – ECTS αποκτηθείσες κατά τη διάρκεια καλοκαιρινής περιόδου

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας Δ.Σ. που ελήφθη στη συνεδρίαση 170/17-7-2015, συμπληρώνεται προηγούμενη απόφασή της που ελήφθη στη συνεδρίαση 166/24-5-2015 ως εξής :

Η διάρκεια σπουδών για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί μετά από παρακολούθηση 4-ετούς προπτυχιακού προγράμματος σπουδών το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τη 31η /8/2015, θα πρέπει να είναι 8 ημερολογιακά εξάμηνα, ενώ δεν θα λαμβάνονται υπόψη ECTS αποκτηθείσες στη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 και μετά.

Για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, που θα κατατεθούν για αναγνώριση, είναι αποδεκτή η απόκτηση κατά μέγιστο 15 ECTS του συνόλου των πιστωτικών μονάδων σε καλοκαιρινή περίοδο των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 και μετά.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μετά, για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ο μέγιστος αποδεκτός αριθμός ECTS ανά ημερολογιακό εξάμηνο είναι τριάντα (30).