Διευκρινίσεις για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις αιτήσεις αναγνώρισης

Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων, καθώς κυκλοφορούν, κυρίως στο διαδίκτυο, αναρτήσεις για αμειβόμενη παροχή υπηρεσιών σε θέματα που σχετίζονται με αιτήσεις αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων από τον ΔΟΑΤΑΠ.

 

Ο ΔΟΑΤΑΠ παρέχει έγκυρη ενημέρωση για το νέο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες. Εφαρμόζει δε τη νέα νομοθεσία με προσήλωση στις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας, χωρίς να απαιτείται η διαμεσολάβηση κανενός τρίτου. Ιδιαίτερα σε θέματα που σχετίζονται με τη χρέωση αντισταθμιστικών μέτρων ή την υποβολή νέας αίτησης ή αίτησης επανεξέτασης για μείωση αντισταθμιστικών μέτρων.

 

Συνιστάται η ενημέρωση των ενδιαφερομένων να γίνεται απευθείας από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.doatap.gr, την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων e-doatap και με την άμεση επικοινωνία με τον φορέα.