Ο ΔΟΑΤΑΠ στο διεθνές Workshop «Migrants’ and Refugees’ Education: Opportunities and Lessons Learned»

Στο πλαίσιο του διεθνούς Workshop «Migrantsand RefugeesEducation: Opportunities and Lessons Learned», ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ, Ορέστης Καλογήρου, παρουσίασε τα βήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα από το 2017 στην κατεύθυνση της αξιολόγησης και αναγνώρισης των προσόντων των μεταναστών και των προσφύγων.

Υπό τον τίτλο «Steps taken towards Recognition and Assessment of RefugeesQualifications», ο κος Καλογήρου, αναφέρθηκε στην τεχνογνωσία που αποκόμισε ο ΔΟΑΤΑΠ ως εταίρος στα προγράμματα EQPR* και EQPR Task Force on Ukrainian Qualifications** του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ARENA*** του ERASMUS+.

Το διεθνές Workshop «Migrants’ and Refugees’ Education: Opportunities and Lessons Learned» διοργανώθηκε από το ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) και διεξήχθη στην Αθήνα την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022.

 

* Μέσω του προγράμματος EQPR (European Qualifications Passport for Refugees) το Συμβούλιο της Ευρώπης επιχειρεί να αναπτύξει ένα διεθνές εργαλείο αξιολόγησης των προσόντων των προσφύγων, όταν δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά έγγραφα. Σκοπός του προγράμματος είναι η διευκόλυνση των προσφύγων που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή/και να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην ανώτατη εκπαίδευση.

** Το πρόγραμμα EQPR Task Force on Ukrainian Qualifications, έχει ως στόχο την ενημέρωση των αξιολογητών σε θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ουκρανίας. Επιπλέον, παρέχει χρήσιμα εργαλεία για την αναγνώριση προσόντων και πτυχίων προσφύγων από την Ουκρανία.

*** Σκοπός του έργου ARENA του ERASMUS+, είναι να ενισχύσει την πρόσβαση στην εκπαίδευση, ατόμων που έχουν ελλιπή επίσημη τεκμηρίωση του εκπαιδευτικού τους υπόβαθρου – πρόσφυγες, εκτοπισμένοι και άτομα σε παρόμοια κατάσταση με τους πρόσφυγες. Σε συνεργασία με 14 διεθνείς φορείς (φορείς αναγνώρισης πτυχίων, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικές ενώσεις και το Συμβούλιο της Ευρώπης), αναπτύχθηκε περαιτέρω και εφαρμόστηκε πιλοτικά το εργαλείο Refugees and Recognition – Toolkit 3, το οποίο προτείνει την εφαρμογή μιας κοινής μεθοδολογικής προσέγγισης για την αναγνώριση των προσόντων των προσφύγων. Στο πλαίσιο αυτό, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, μέσω της συμμετοχής του στο ARENA, αξιοποίησε συμπληρωματικά το Toolkit 3 κατά την πρόσφατη διαδικασία επιλογής υποψηφίων στα μεταπτυχιακά του προγράμματα.