Δημόσια πρόσκληση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών

Το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. απευθύνει δημόσια πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών, όσων καλύπτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 303 του ν.4957/2022. Ο ρόλος, οι υποχρεώσεις και η αποζημίωση των αξιολογητών περιγράφονται στα άρθρα 310, 311, 313 και 442 του ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022). Η πρόσκληση αφορά όλους τους επιστημονικούς κλάδους, πλην αυτών της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής. Τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά είναι:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο πτυχίο της αλλοδαπής για όλες τις επιστήμες.

2. Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού́ διπλώματος δεν ισχύει για επιστημονικούς κλάδους εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τους οποίους δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de legeartis).  Αντ’ αυτού, προϋπόθεση αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο που είναι συναφές με τον επιστημονικό κλάδο όπως, βραβεύσεις σε διεθνείς ή εθνικούς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε διεθνείς ή εθνικές εκθέσεις, εθνική ή διεθνής αναγνώριση καλλιτεχνικού έργου και αυτοδύναμη διδασκαλία σε μαθήματα που εμπίπτουν στον επιστημονικό κλάδο.

3. Με εξαίρεση τα μέλη ΔΕΠ των Ελληνικών ΑΕΙ, εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών από την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

4. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής (κατά δήλωση)

5. Γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (κατά δήλωση)

6. Δήλωση προτίμησης επιστημονικού κλάδου, που να τεκμαίρεται από το πτυχίο ή/και το διδακτορικό

7. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι τρεις σελίδες)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ανωτέρω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση protocol_A@doatap.gr. Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 30η Οκτωβρίου 2022.