ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 -2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Οι εξετάσεις Οδοντιατρικής της 2ης Εξεταστικής περιόδου 2022, θα διεξαχθούν στην Αθήνα, στο εξεταστικό κέντρο:

Τμήμα Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Θηβών 2, Αθήνα – Γουδή, 11527, ΑΤΤΙΚΗΣ

Το πρόγραμμα των εξετάσεων παρατίθεται ακολούθως:

ΤΡΙΤΗ 01/11/2022 – ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ από 13.00 έως 15.30
ΤΡΙΤΗ 01/11/2022 – ΕΞΑΚΤΙΚΗ από 16.00 έως 18.30

ΤΕΤΑΡΤΗ 02/11/2022 – ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ από 13.00 έως 15.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 02/11/2022 – ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ από 16.00 έως 18.30

ΠΕΜΠΤΗ 03/11/2022 ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ από 13.00 έως 15.30
ΠΕΜΠΤΗ 03/11/2022 – ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ από 16.00 έως 18.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/11/2022 – ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ από 13.00 έως 15.30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/11/2022– ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ από 16.00 έως 18.30

*Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων 30 λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης εκάστου μαθήματος. (για το πρώτο μάθημα της ημέρας στις 12.30 και για το δεύτερο στις 15.30.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξετάσεων, θα πραγματοποιηθεί η διόρθωση των γραπτών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΚΗΣ ΔΟΑΤΑΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ_ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Στις εξετάσεις μπορεί να συμμετάσχει όποιος:

(α) Έχει καταθέσει την σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που καλύπτουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τις απαραίτητες  προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις και την περαιτέρω αναγνώριση του τίτλου μετά την ολοκλήρωση αυτών.

(β) Έχει υποβάλλει το ειδικό έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ από 19/09/2022 μέχρι 21/10/2022, με ταυτόχρονη κατάθεση του παραβόλου για τα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μαζί με τα παράβολα (ανά εξεταζόμενο μάθημα) με τα στοιχεία του/της ενδιαφερομένου/ης και με την αναγραφή της ένδειξης «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2η 2022» θα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο (μέσω e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@doatap.gr με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική  διεύθυνση kostopoulou@doatap.gr

Δηλώσεις συμμετοχής που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παράβολα δεν θα γίνονται δεκτές (Τα παράβολα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι και την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης δηλώσεων συμμετοχής).

Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι, οπωσδήποτε, θα πρέπει να φέρουν τα πρωτότυπα παράβολα μαζί τους τις ημέρες των εξετάσεων.

 

Σε κάθε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός από την παρούσα εξεταστική περίοδο υποψηφίων, των οποίων οι φάκελοι φέρουν εκκρεμότητες, που όμως δεν συνδέονται με την απουσία κρίσιμων, για την διαπίστωση της δυνατότητας αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του κρινόμενου τίτλου, πληροφοριών, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής τους στις εξετάσεις, εφόσον το επιθυμούν, με την παράλληλη υποβολή με τη δήλωση συμμετοχής και σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης (Δήλωση του Ν. 1599/1986). Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να δηλώνονται τα ακόλουθα:

« Επιθυμώ τη συμμετοχή στις εξετάσεις οδοντιατρικής της ….Εξ. περιόδου 202.., έχοντας λάβει γνώση των εκκρεμοτήτων του φακέλου μου, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών μου. Αποδέχομαι, επίσης, ότι, σε περίπτωση μη κάλυψης των εκκρεμοτήτων αυτών, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης των αποτελεσμάτων μου στις εξετάσεις και μη έκδοσης σχετικής πράξης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών μου.»

Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αποστέλλεται υπογεγραμμένη αρχικώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και τα παράβολα στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@doatap.gr με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική  διεύθυνση kostopoulou@doatap.gr, ενώ απαραίτητα ο εξεταζόμενος θα πρέπει, επιπλέον, να την προσκομίζει σε πρωτότυπη μορφή, κατά την προσέλευσή του στο εξεταστικό κέντρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης αστυνομική ή στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος τους, οι υποψήφιοι της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν μαζί τους μία βεβαίωση ταυτοπροσωπίας.

Για την πορεία του φακέλου τους, εκκρεμότητες, κλπ., οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω της ON-LINE πορείας αίτησης τους και από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ στον 3ο όροφο του κτιρίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την Οδοντιατρική και τις σχετικές εξετάσεις του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και η κωδικοποίηση ενεργειών των εξετάσεων, ευρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει από τη λίστα των εξεταζόμενων τους υποψήφιους για τους οποίους θα προκύψουν νέα στοιχεία σχετικά με τη γνησιότητα των τίτλων τους ή τη διάρκεια των σπουδών τους ή αναληθή στοιχεία.

H λίστα με τα ονόματα των συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν εγκαίρως πριν την έναρξη των εξετάσεων.

Διευκρινίζεται ότι:

Το παράβολο** καταβάλλεται, ανά μάθημα, στον Λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με αριθμό 26072595. (μπορεί να κατατεθεί και μέσω συστήματος webbanking στον ως άνω αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό του ΔΟΑΤΑΠ).

**Το ακριβές αντίτιμο του παραβόλου ανά μάθημα θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Προσοχή: Παράβολο της Τράπεζας της Ελλάδος και ΟΧΙ του Ελληνικού Δημοσίου.

Στο κάθε παράβολο πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου και το μάθημα στο οποίο προτίθεται να εξεταστεί. (Πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου ανά εξεταζόμενο μάθημα).

Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, κάποιος υποψήφιος δεν προσέλθει στις εξετάσεις , το παράβολο δεν θα επιστρέφεται και θα πρέπει να καταβληθεί νέο παράβολο για τη συμμετοχή του στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Επίσης, παράβολο που θα κατατεθεί σε οποιονδήποτε άλλο Τραπεζικό λογαριασμό πλην του ανωτέρου, ΔΕΝ θα παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

Για την διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ο κατάλογος καταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Μ. Αλεξάνδρου & Ζαρίφη Τ.Κ. 681 00

ΒΟΛΟΣ
Αργοναυτών 52 Τ.Κ. 382 21

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
25ης Αυγούστου 25 Τ.Κ. 712 02

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκή 4 Τ.Κ. 546 25

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 2 Τ.Κ. 451 10

ΚΑΒΑΛΑ
Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Τ.Κ. 653 02

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αριστομένους 27 Τ.Κ. 241 00

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Αγ. Γεωργίου 1 Τ.Κ. 691 00

ΛΑΜΙΑ
Πλατεία Διάκου Τ.Κ. 351 00

ΛΑΡΙΣΑ
Κύπρου 88 Τ.Κ. 412 22

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Π. Κουντουριώτη 9 Τ.Κ. 811 00

ΠΑΤΡΑ
Αγ. Ανδρέου 49-51 Τ.Κ. 262 21

ΡΟΔΟΣ
7ης Μαρτίου Τ.Κ. 851 00

ΣΑΜΟΣ
Θεμιστοκλή Σοφούλη 77 Τ.Κ. 831 00

ΣΕΡΡΕΣ
Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 621 22

ΤΡΙΠΟΛΗ
28ης Οκτωβρίου 11 Τ.Κ. 221 00

ΧΑΝΙΑ
Ανδρέα Παπανδρέου 2 Τ.Κ. 731 34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Εθν. Αντιστάσεως και Δήμητρος, Τ.Κ. 192 00 Ελευσίνα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου, Επιμενίδου 20, Τ.Κ. 721 00 Αγ. Νικόλαος

ΑΙΓΙΟ
Δ.Ο.Υ. Αιγίου, Κανελλοπούλου 36, Τ.Κ. 251 00 Αίγιο

ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας, Καρακαδά 3, Τ.Κ. 272 00 Αμαλιάδα

ΑΜΦΙΣΣΑ
Δ.Ο.Υ. ΄Αμφισσας, Αθανασίου Διάκου & Ανδρούτσου, Τ.Κ. 331 00 ΄Αμφισσα

ΑΡΤΑ
Δ.Ο.Υ. ΄Αρτας, Περιφερειακή οδός ¶ρτας 56, Τ.Κ. 471 00 ΄Αρτα

ΒΕΡΟΙΑ
Δ.Ο.Υ. Βέροιας, Θεσσαλονίκης 131, Τ.Κ. 590 33 Μακροχώρι Ημαθίας

ΓΡΕΒΕΝΑ
Δ.Ο.Υ. Γρεβενών, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 72, Τ.Κ. 511 00 Γρεβενά

ΕΔΕΣΣΑ
Δ.Ο.Υ. ΄Εδεσσας, Διοικητήριο, Τ.Κ. 582 00 ΄Εδεσσα

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου, Κωνσταντίνου Λομβάρδου 18, Τ.Κ. 291 00 Ζάκυνθος

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, Ελευθερίας 6, Τ.Κ. 461 00 Ηγουμενίτσα

ΘΗΒΑ
Δ.Ο.Υ. Θήβας, Επαμεινώνδα 11, Τ.Κ. 322 00 Θήβα

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Τ.Κ. 431 00 Καρδίτσα

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου, Κυριαζή & Κονδύλη γωνία, Τ.Κ. 361 00 Καρπενήσι

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, Λεωφόρος Κύκνων 2, Τ.Κ. 52 100 Καστοριά

ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α΄ Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη

ΚΙΛΚΙΣ
Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, 21ης Ιουνίου 50, Τ.Κ. 611 00 Κιλκίς

ΚΟΖΑΝΗ
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, Αριστοτέλους και Γκέρτσιου 22, Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Πατρών 83, Τ.Κ. 201 00 Κόρινθος

ΚΩΣ
Κως Α΄ Δ.Ο.Υ. Κω, Τ.Κ. 853 00 Κως

ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς, Σοφοκλέους 17, Τ.Κ. 321 00 Λειβαδιά

ΛΕΥΚΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, ΄Αγγελου Σικελιανού 1, Τ.Κ. 311 00 Λευκάδα

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, Λιμάνι Μεσολογγίου, Τ.Κ. 302 00 Μεσολόγγι

ΝΑΞΟΣ
Δ.Ο.Υ. Νάξου, Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 843 00 Νάξος

ΝΑΥΠΛΙΟ
Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, Ηρακλέους 4, Τ.Κ. 211 00 Ναύπλιο

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας, Ιπποκράτους 30, Τ.Κ. 682 00 Ορεστιάδα

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, Χαριλάου Τρικούπη 33, Τ.Κ. 631 00 Πολύγυρος

ΠΡΕΒΕΖΑ
Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, Πολυτεχνείου 15, Τ.Κ. 481 00 Πρέβεζα

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Δ.Ο.Υ. Πτολεμαϊδας, Φιλίππου 4, Τ.Κ. 502 00 Πτολεμαίδα

ΣΥΡΟΣ
Δ.Ο.Υ. Σύρου, Νικηφόρου Μανδηλαρά 31, Τ.Κ. 841 00 Σύρος

ΤΡΙΚΑΛΑ
Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Κολοκοτρώνη και Πτολεμαίου, Τ.Κ. 421 00 Τρίκαλα

ΧΑΛΚΙΔΑ
Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Δημάρχου Σκούρα (Δύο Δέντρα), Τ.Κ. 341 00 Χαλκίδα

ΧΙΟΣ
Δ.Ο.Υ. Χίου, Μιχαήλ Λιβανού 66, Τ.Κ. 821 00 Χίος