Εξετάσεις Ιατρικής/Οδοντιατρικής παλαιού προγράμματος

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό, με την ΚΥΑ 1575/Ζ1 (ΦΕΚ τεύχος Β’ 64/12.01.2023) αλλάζει η διαδικασία των εξετάσεων για αναγνώριση τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με το άρθρο 36, παρ. 4 του ν.55/2023 στο άρθρο 480 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση σε προγενέστερη εξεταστική διαδικασία σε μαθήματα με βάση την υπό στοιχεία Φ.6/50296/Β3/28.4.2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β’ 1040), όπως ίσχυε μέχρι την κατάργησή της με την υπό στοιχεία 1575/Z1/9.1.2023 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 64), έχουν δικαίωμα να ολοκληρώσουν την εξέταση των υπόλοιπων μαθημάτων με το σύστημα εξετάσεων του άρθρου 12 του ν. 3328/2005 (Α’ 80), περί αναγνώρισης πτυχίων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και άλλων επιστημών εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των ετών 2023-2024, σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους ανά έτος. Επίσης, έχουν δικαίωμα να επιλέξουν με αίτησή τους το σύστημα εξετάσεων σύμφωνα με το άρθρο 312. Στην τελευταία περίπτωση, τα μαθήματα που έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη.»