ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2023 -1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Οι εξετάσεις Ιατρικής ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ* (με τη χρήση της παλαιάς τράπεζας θεμάτων), 1ης Εξεταστικής περιόδου 2023, θα διεξαχθούν στην Αθήνα σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/05/2023– ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ από 13.00 έως 15.30
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/05/2023– ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ από 16.00 έως 18.30

ΤΡΙΤΗ 16/05/2023– ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ από 13.00 έως15.30
ΤΡΙΤΗ 16/05/2023– ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ από 16.00 έως 18.30

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/05/2023 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ από 13.00 έως 15.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/05/2023– ΑΝΑΤΟΜΙΑ από 16.00 έως 18.30

ΠΕΜΠΤΗ 18/05/2023– ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ από 13.00 έως 15.30

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων, 30 λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης εκάστου μαθήματος. (για το πρώτο μάθημα της ημέρας στις 12.30 και για το δεύτερο στις 15.30.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξετάσεων, ανά ημέρα, θα πραγματοποιείται η διόρθωση των γραπτών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Το εξεταστικό κέντρο θα ανακοινωθεί προσεχώς.

 

*Επισημαίνεται ότι, η συγκεκριμένη εξεταστική θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παλιό σύστημα και αφορά στους ενδιαφερόμενους που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση σε προγενέστερη εξεταστική διαδικασία σε μαθήματα με βάση την υπό στοιχεία Φ.6/50296/Β3/28.4.2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β’ 1040), όπως ίσχυε μέχρι την κατάργησή της με την υπό στοιχεία 1575/Z1/9.1.2023 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 64). Οι ενδιαφερόμενοι αυτοί έχουν δικαίωμα να ολοκληρώσουν την εξέταση των υπόλοιπων μαθημάτων με το σύστημα εξετάσεων του άρθρου 12 του ν. 3328/2005 (Α’ 80), περί αναγνώρισης πτυχίων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και άλλων επιστημών εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των ετών 2023-2024, σε δύο (2) εξεταστικές περιόδους ανά έτος (βλ. αναλυτικά προηγούμενη σχετική ανακοίνωση).

Επισημαίνεται, επιπλέον ότι οι ενδιαφερόμενοι αυτοί έχουν, επίσης, δικαίωμα να επιλέξουν με αίτησή τους το σύστημα εξετάσεων που επιθυμούν (παλιό ή νέο) σύμφωνα με το άρθρο 312. Στην περίπτωση που αποφασίσουν να εξεταστούν με το νέο σύστημα εξετάσεων, τα μαθήματα που έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη και θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα εξετάσεων και τη διαδικασία που θα περιγράφεται σε επόμενη ανακοίνωση αναφορικά με το νέο σύστημα εξετάσεων.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΟΑΤΑΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ_ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Στις εξετάσεις μπορεί να συμμετάσχει όποιος:

(α) Έχει καταθέσει την σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που καλύπτουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις και την περαιτέρω αναγνώριση του τίτλου μετά την ολοκλήρωση αυτών.

(β) Έχει ήδη συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε μία ή περισσότερες εξεταστικές και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο ή κάποια από τα οφειλόμενα μαθήματα (άρθρο 36, παρ. 4 του ν.55/2023)

(γ) Έχει υποβάλλει το ειδικό έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ από 18/04/2023 μέχρι 09/05/2023, με ταυτόχρονη κατάθεση του παραβόλου για τα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

Δηλώσεις συμμετοχής που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παράβολα δεν θα γίνονται δεκτές (τα παράβολα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι και την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης δηλώσεων συμμετοχής).

Οι δηλώσεις συμμετοχής, μαζί με τα παράβολα (ανά εξεταζόμενο μάθημα) με τα στοιχεία του/της ενδιαφερομένου/ης και οπωσδήποτε με την αναγραφή της ένδειξης «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -1η 2023» θα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο (μέσω e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@doatap.gr με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση medicine@doatap.gr

Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι οπωσδήποτε, θα πρέπει να φέρουν τα πρωτότυπα παράβολα μαζί τους τις ημέρες των εξετάσεων.

Σε κάθε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός από την παρούσα εξεταστική περίοδο υποψηφίων,  των οποίων οι φάκελοι φέρουν εκκρεμότητες, που όμως δεν συνδέονται με την απουσία κρίσιμων, για την διαπίστωση της δυνατότητας αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του κρινόμενου τίτλου, πληροφοριών, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής τους στις εξετάσεις, εφόσον το επιθυμούν, με την παράλληλη υποβολή με τη δήλωση συμμετοχής και σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης (Δήλωση του Ν. 1599/1986). Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να δηλώνονται τα ακόλουθα:

« Επιθυμώ τη συμμετοχή στις εξετάσεις ιατρικής της ….Εξ. περιόδου 202.. – παλαιό σύστημα, έχοντας λάβει γνώση των εκκρεμοτήτων του φακέλου μου, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών μου. Αποδέχομαι, επίσης, ότι, σε περίπτωση μη κάλυψης των εκκρεμοτήτων αυτών, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης των αποτελεσμάτων μου στις εξετάσεις και μη έκδοσης σχετικής πράξης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών μου.»

Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αποστέλλεται υπογεγραμμένη αρχικώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και τα παράβολα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω (protocol@doatap.gr) με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική  διεύθυνση medicine@doatap.gr ενώ απαραίτητα ο εξεταζόμενος θα πρέπει, επιπλέον, να την προσκομίζει σε πρωτότυπη μορφή κατά την προσέλευσή του στο εξεταστικό κέντρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης αστυνομική ή στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος τους, οι υποψήφιοι της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν μαζί τους μία βεβαίωση ταυτοπροσωπίας.

Για την πορεία του φακέλου τους, εκκρεμότητες, κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ΜΟΝΟΝ από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ στον 3ο όροφο του κτιρίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και μέσω της ON-LINE πορείας αίτησης του φακέλου.

Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την Ιατρική και τις σχετικές εξετάσεις του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και η κωδικοποίηση ενεργειών των εξετάσεων, ευρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει από τη λίστα των εξεταζόμενων τους υποψήφιους, για τους οποίους θα προκύψουν νέα στοιχεία σχετικά με τη γνησιότητα των τίτλων τους ή τη διάρκεια των σπουδών τους, ή αναληθή στοιχεία.

H λίστα με τα ονόματα των συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν εγκαίρως πριν τις εξετάσεις.

Διευκρινίζεται ότι:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – 1Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023 – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –ΜΑΙΟΣ 2023 –ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο, το παράβολο, για την 1η Εξεταστική περίοδο 2023, Ιατρικής – παλαιό σύστημα (Μάιος 2023) είναι  71,68 ευρώ (70 ευρώ + 1,68 ευρώ 2% χαρτ. + 20% ΟΓΑ χαρτ.) ανά μάθημα  και καταβάλλεται στον Λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με αριθμό 26072595. (μπορεί να κατατεθεί και μέσω συστήματος webbanking στον ως άνω αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό του ΔΟΑΤΑΠ).

Στο κάθε παράβολο πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου και το μάθημα στο οποίο προτίθεται να εξεταστεί. (Πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου ανά εξεταζόμενο μάθημα.)

Προσοχή: Παράβολο της Τράπεζας της Ελλάδος και ΟΧΙ του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, κάποιος υποψήφιος δεν προσέλθει στις εξετάσεις, το παράβολο δεν θα επιστρέφεται και θα πρέπει να καταβληθεί νέο παράβολο για τη συμμετοχή του στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Επίσης, παράβολο που θα κατατεθεί σε οποιονδήποτε άλλο Τραπεζικό λογαριασμό πλην του ανωτέρου, ΔΕΝ θα παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

Για την διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ο κατάλογος καταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Μ. Αλεξάνδρου & Ζαρίφη Τ.Κ. 681 00
ΒΟΛΟΣ
Αργοναυτών 52 Τ.Κ. 382 21
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
25ης Αυγούστου 25 Τ.Κ. 712 02
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκή 4 Τ.Κ. 546 25
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 2 Τ.Κ. 451 10
ΚΑΒΑΛΑ
Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Τ.Κ. 653 02
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αριστομένους 27 Τ.Κ. 241 00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Αγ. Γεωργίου 1 Τ.Κ. 691 00
ΛΑΜΙΑ
Πλατεία Διάκου Τ.Κ. 351 00
ΛΑΡΙΣΑ
Κύπρου 88 Τ.Κ. 412 22
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Π. Κουντουριώτη 9 Τ.Κ. 811 00
ΠΑΤΡΑ
Αγ. Ανδρέου 49-51 Τ.Κ. 262 21
ΡΟΔΟΣ
7ης Μαρτίου Τ.Κ. 851 00
ΣΑΜΟΣ
Θεμιστοκλή Σοφούλη 77 Τ.Κ. 831 00
ΣΕΡΡΕΣ
Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 621 22
ΤΡΙΠΟΛΗ
28ης Οκτωβρίου 11 Τ.Κ. 221 00
ΧΑΝΙΑ
Ανδρέα Παπανδρέου 2 Τ.Κ. 731 34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Εθν. Αντιστάσεως και Δήμητρος, Τ.Κ. 192 00 Ελευσίνα
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου, Επιμενίδου 20, Τ.Κ. 721 00 Αγ. Νικόλαος
ΑΙΓΙΟ
Δ.Ο.Υ. Αιγίου, Κανελλοπούλου 36, Τ.Κ. 251 00 Αίγιο
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας, Καρακαδά 3, Τ.Κ. 272 00 Αμαλιάδα
ΑΜΦΙΣΣΑ
Δ.Ο.Υ. ΄Αμφισσας, Αθανασίου Διάκου & Ανδρούτσου, Τ.Κ. 331 00 ΄Αμφισσα
ΑΡΤΑ
Δ.Ο.Υ. ΄Αρτας, Περιφερειακή οδός ¶ρτας 56, Τ.Κ. 471 00 ΄Αρτα
ΒΕΡΟΙΑ
Δ.Ο.Υ. Βέροιας, Θεσσαλονίκης 131, Τ.Κ. 590 33 Μακροχώρι Ημαθίας
ΓΡΕΒΕΝΑ
Δ.Ο.Υ. Γρεβενών, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 72, Τ.Κ. 511 00 Γρεβενά
ΕΔΕΣΣΑ
Δ.Ο.Υ. ΄Εδεσσας, Διοικητήριο, Τ.Κ. 582 00 ΄Εδεσσα
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου, Κωνσταντίνου Λομβάρδου 18, Τ.Κ. 291 00 Ζάκυνθος
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, Ελευθερίας 6, Τ.Κ. 461 00 Ηγουμενίτσα
ΘΗΒΑ
Δ.Ο.Υ. Θήβας, Επαμεινώνδα 11, Τ.Κ. 322 00 Θήβα
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Τ.Κ. 431 00 Καρδίτσα
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου, Κυριαζή & Κονδύλη γωνία, Τ.Κ. 361 00 Καρπενήσι
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, Λεωφόρος Κύκνων 2, Τ.Κ. 52 100 Καστοριά
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α΄ Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη
ΚΙΛΚΙΣ
Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, 21ης Ιουνίου 50, Τ.Κ. 611 00 Κιλκίς
ΚΟΖΑΝΗ
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, Αριστοτέλους και Γκέρτσιου 22, Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Πατρών 83, Τ.Κ. 201 00 Κόρινθος
Κως Α΄ Δ.Ο.Υ. Κω, Τ.Κ. 853 00 Κως
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς, Σοφοκλέους 17, Τ.Κ. 321 00 Λειβαδιά
ΛΕΥΚΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, ΄Αγγελου Σικελιανού 1, Τ.Κ. 311 00 Λευκάδα
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, Λιμάνι Μεσολογγίου, Τ.Κ. 302 00 Μεσολόγγι
ΝΑΞΟΣ
Δ.Ο.Υ. Νάξου, Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 843 00 Νάξος
ΝΑΥΠΛΙΟ
Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, Ηρακλέους 4, Τ.Κ. 211 00 Ναύπλιο
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας, Ιπποκράτους 30, Τ.Κ. 682 00 Ορεστιάδα
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, Χαριλάου Τρικούπη 33, Τ.Κ. 631 00 Πολύγυρος
ΠΡΕΒΕΖΑ
Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, Πολυτεχνείου 15, Τ.Κ. 481 00 Πρέβεζα
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Δ.Ο.Υ. Πτολεμαϊδας, Φιλίππου 4, Τ.Κ. 502 00 Πτολεμαίδα
ΣΥΡΟΣ
Δ.Ο.Υ. Σύρου, Νικηφόρου Μανδηλαρά 31, Τ.Κ. 841 00 Σύρος
ΤΡΙΚΑΛΑ
Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Κολοκοτρώνη και Πτολεμαίου, Τ.Κ. 421 00 Τρίκαλα
ΧΑΛΚΙΔΑ
Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Δημάρχου Σκούρα (Δύο Δέντρα), Τ.Κ. 341 00 Χαλκίδα
ΧΙΟΣ
Δ.Ο.Υ. Χίου, Μιχαήλ Λιβανού 66, Τ.Κ. 821 00 Χίος