Επανεξέταση αιτημάτων αναγνώρισης

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3328/2005, αίτηση επανεξέτασης εκδοθεισών πράξεων του ΔΟΑΤΑΠ ασκείται εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της πράξης.

Σε περίπτωση λήξης της προθεσμίας του ενός έτους, αιτήσεις επανεξέτασης εκδοθεισών πράξεων του ΔΟΑΤΑΠ θα γίνονται δεκτές προς εξέταση από τον Οργανισμό, εφόσον πληρούται ιδίως μία εκ των ακόλουθων προϋποθέσεων:

  1. Διαπιστώνεται μεταβολή πραγματικών δεδομένων, εφόσον ο πολίτης καταθέτει στον ΔΟΑΤΑΠ ένα νέο στοιχείο, το οποίο δεν είχε υποβληθεί κατά την αρχική αίτηση και τροποποιεί το πλαίσιο λήψης απόφασης.

  2. Μεσολάβησε τροποποίηση του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, η οποία επηρεάζει με οιονδήποτε τρόπο το πλαίσιο λήψης απόφασης εκ μέρους του ΔΟΑΤΑΠ.

  3. Διαπιστώθηκε πλάνη της Διοίκησης κατά τη λήψη απόφασης και έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης.

  4. Υπάρχει τροποποίηση του αιτήματος του πολίτη συγκριτικά με το αρχικό.

Η εν λόγω ανακοίνωση δημοσιεύεται κατ εφαρμογή των νομολογικά διαμορφωμένων προϋποθέσεων περί ανάκλησης των διοικητικών πράξεων και στην παρούσα μορφή συνιστά απλή κωδικοποίηση των προϋποθέσεων ανάκλησης. Δημοσιεύεται, δε, προς πραγμάτωση της Αρχής της Χρηστής Διοίκησης.