Όργανα διοίκησης – Συγκρότηση και λειτουργία

Το Δ.Σ. λειτουργεί σε Ολομέλεια και σε δύο Τμήματα, το Α΄ Τμήμα Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Ζωής, Πληροφορικής και Εικαστικών Τεχνών, με 11 μέλη και το Β΄ Τμήμα Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας, με 10 μέλη.

Α΄ Τμήμα Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Ζωής, Πληροφορικής και Εικαστικών Τεχνών

Τα 11 μέλη του Α’ Τμήματος (Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας & Ζωής, Πληροφορικής & Εικαστικών Τεχνών) προέρχονται από τους ακόλουθους επιστημονικούς κλάδους:

(ανά ένα μέλος από τους κλάδους:)

 • Θετικών Επιστημών
 • Ιατρικής
 • Οδοντιατρικής
 • Κτηνιατρικής
 • Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας
 • Φαρμακευτικής
 • Γεωτεχνικών Επιστημών και Τροφίμων
 • Επιστημών Πληροφορικής
 • Εικαστικών Τεχνών

 

(και δύο μέλη από τον κλάδο:)

Επιστημών Μηχανικών

Β΄ Τμήμα Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας

Τα 10 μέλη του Β’ Τμήματος (Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας) προέρχονται από τους ακόλουθους επιστημονικούς κλάδους:

(ανά ένα μέλος από τους κλάδους:)

 • Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας ή Θεολογίας
 • Ψυχολογίας
 • Νομικής
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Παιδαγωγικών και Επιστημών Φυσικής Αγωγής
 • Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών
 •  

(και δύο μέλη από τον κλάδο:)

Ε.Α.Π. (εξ αποστάσεως σπουδές)

Εκτελεστικές Επιτροπές

Σε κάθε έναν από τους παραπάνω επιστημονικούς κλάδους αντιστοιχεί μία Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη του Δ.Σ.. Το ένα μέλος είναι υπεύθυνο του κλάδου με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο και τα άλλα δύο με συναφές γνωστικό αντικείμενο

-Αποφασίζει επί αιτημάτων για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων σπουδών της αλλοδαπής προς ημεδαπούς τίτλους.

– Επιλαμβάνεται θεμάτων που παραπέμπονται από το οικείο Τμήμα και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ..

– Παραπέμπει στο Τμήμα αιτήματα για αναγνώριση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής όταν οι αποφάσεις της Ε.Ε. έχουν ληφθεί κατά πλειοψηφία.

– Αποφασίζει για την αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» και «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

– Εισηγείται προς το Τμήμα τα προς εξέταση μαθήματα. Η εισήγηση γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση τριών ακαδημαϊκών συμβούλων του ίδιου ή συναφούς κλάδου και του αρμόδιου ειδικού εισηγητή.

– Καταρτίζει ετησίως πίνακες Καθηγητών των Ελληνικών ΑΕΙ κατά επιστημονική ειδικότητα ή συγγενείς επιστημονικές ειδικότητες, που ορίζονται Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι.

Ειδικοί Εισηγητές

Έργο των ειδικών εισηγητών είναι:

– Η επεξεργασία των στοιχείων του φακέλου του υποψηφίου για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» του τίτλου και η γραπτή εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού

– Η συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς συμβούλους.

– Η συλλογή πληροφοριών και η μελέτη γενικών και ειδικών ζητημάτων σχετικά με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού.

Από τις 14 οργανικές θέσεις Ειδικών Εισηγητών είναι καλυμμένες οι 10.

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι είναι Καθηγητές Πανεπιστημίου και ορίζονται από τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο. \

Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι καλούνται να μελετήσουν και εισηγηθούν σχετικά με ειδικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων, κυρίως την πιθανή χρέωση μαθημάτων για την αντιστοιχία.

Πρόκειται για μη αμειβόμενους εξωτερικούς συνεργάτες του Οργανισμού.