Ο θεσμός του Αξιολογητή

Οι αξιολογητές είναι επιστήμονες με προσόντα που περιγράφονται στον ν.4957/2022 και αποτελούν το Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών. Ορίζονται από το Δ.Σ. κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης για υποβολή ενδιαφέροντος.

Οι αξιολογητές καλούνται να μελετήσουν τις αιτήσεις ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων α’ κύκλου και να υποβάλουν γραπτή αιτιολογημένη εισήγηση για την αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλου ή την υποβολή των αιτούντων σε συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν γραπτή δοκιμασία ή/και πρακτική άσκηση ή/και διπλωματική εργασία.