ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΟΑΤΑΠ

Αθήνα, 14/11/2008

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκηρύσσει στις 4.12.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά (Π.Δ. 394/96, Π.Δ. 118/07, Ν. 2083/92) για την ανάθεση του καθαρισμού των γραφείων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για ένα (1) χρόνο στο κτίριο επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 54, Αθήνα προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (44.000 ευρώ) ετησίως συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 4.12.2008 και ώρα 11:00 π.μ. στον 7ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Αγ. Κων/νου 54, Αθήνα.

Η διάθεση της αναλυτικής διακήρυξης θα γίνεται από την κα Ασημακοπούλου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. στο 2ο όροφο των γραφείων του Οργανισμού (τηλ. 5281000 εσωτ. 206)

Οι προσφορές για το διαγωνισμό θα κατατίθενται και πρωτοκολλούνται στο 2ο όροφο (Τμήμα Πρωτοκόλλου) στην διεύθυνση: Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Αγ. Κων/νου 54, Αθήνα, 10437, Υπόψη κας Ασημακοπούλου.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 4.12.2008 και ώρα 10.00 π.μ.

Ο Πρόεδρος


του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης


Καθηγητής Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης