Περίληψη Τροποποίησης Προκήρυξης 2 /2009

Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2009

Αρ.Πρωτ: Φ.18./ 31350 /ΔΔΟ

Περίληψη Τροποποίησης

Προκήρυξης 2 /2009 (Αρ.πρωτ Φ.18/28834/ΔΔΟ/20-11-09)

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Ν.Π.Δ.Δ., τροποποιεί τη Διακήρυξη 2/2009 (Αρ.πρωτ. Φ.18/28834/ΔΔΟ) του πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά (Π.Δ. 118/07, Π.Δ. 60/2007, Ν.2286/95, Ν.2362/95), για την επιλογή αναδόχου για το έργο των υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης των εργασιακών χώρων του «Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.» που στεγάζονται επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 54, 104 37 ,Αθήνα, για ένα (1) χρόνο , ως ακολούθως :

1. Το Παράρτημα Β΄- Αρθρο 9, παρ.1 (σελ.11) της Διακήρυξης 2/ 2009 διαμορφώνεται ως εξής:

«Ως βασικός όρος θεωρείται η υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων εκάστοτε συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ισχύουν, τήρηση του νομίμου ωραρίου, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, ασφαλιστική κάλυψη. Για τους αλλοδαπούς προσφέροντες και το απασχολούμενο από αυτούς προσωπικό ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών»

2. Όπου αναφέρεται στην Διακήρυξη 2 /2009 ημερομηνία σύμβασης αυτή είναι από 01.03.2010 έως 28.02.2011.

3. Ορίζονται νέες ημερομηνίες διενέργειας του διαγωνισμού και υποβολής των προσφορών και παύουν να ισχύουν όσες ημερομηνίες αναφέρονται στη Διακήρυξη 2/2009, ως ακολούθως :

Καταληκτική ημερομηνία

υποβολής προσφορών

Πέμπτη 21-01-2010 , Ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας

διαγωνισμού

Παρασκευή 22-01-2010, Ώρα 11:00

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραλαβή του αναλυτικού τεύχος διακήρυξης (2 / 2009), καθώς και της τροποποίησης της διακήρυξης 2/ 2009 μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οδός Αγίου Κωνσταντίνου 54, Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών, 2ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.(Αρμόδια κ. Δοντούδη)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης

Καθηγητής Δ.Π.Θ