Πρακτική ‘Ασκηση Προγραμμάτων Φαρμακευτικής

«Σύμφωνα με όσα ισχύουν στα Τμήματα Φαρμακευτικής της ημεδαπής σχετικά με την πρακτική άσκηση, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3328/2005 αρθρ. 4, παρ. 1α όπου αναφέρεται ότι η ισοτιμία αναγνωρίζεται εφόσον η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής, είναι προφανές ότι, για την αναγνώριση αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει η πρακτική άσκηση να πραγματοποιείται αποκλειστικά στη χώρα που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών και σε χώρους που να παρέχουν κατά το δυνατόν τη δυνατότητα ελέγχου του μαθησιακού αποτελέσματος από το ίδρυμα. Η δυνατότητα δε πραγματοποίησης της πρακτικής σε άλλη χώρα θα πρέπει να παρέχεται μόνο μέσω επίσημων προγραμμάτων ERASMUS.». Η ως άνω απόφαση ισχύει για τους εγγραφέντες στο 5ο έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.