Πρόσκληση πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου που στεγάζεται στην Αθήνα, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2012 έως και 31/12/2012, διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (με συνοπτική διαδικασία), σύμφωνα με την απόφαση της υπʼ αριθμ. 100/14-10-2011 συνεδρίασης του Διοικητικού συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και την με αριθ. πρωτ. Φ.2/61472/ΙΒ/14-9-2011 προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 4Α869-ΡΓ9), και σας καλεί να αποστείλετε προσφορά, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στα Παραρτήματα Α΄ & Β΄ έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 2012