Τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί με εξ αποστάσεως σπουδές 4-ετούς διάρκειας / Συνεκτίμηση τίτλων σπουδών ένας τουλάχιστον εκ των οποίων έχει αποκτηθεί με εξ αποστάσεως σπουδές.

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Α΄ Τμήμα του Δ.Σ. στη συνεδρία του 171Α/9-1-2015 αίρονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν στις συνεδρίες της 57/16-10-2009 και 84/14-1-2011 του Δ.Σ. για τους εγγραφέντες σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το εαρινό εξάμηνο του 2015 και, πλέον, ισχύουν τα εξής:

(α) Τίτλος 1ου κύκλου σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής μετά από εξ αποστάσεως σπουδές τουλάχιστον 4 ετών ή τίτλος 1ου κύκλου σπουδών 3-ετούς διάρκειας συνεκτιμώμενος με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους που έχουν χορηγηθεί από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής μετά από εξ αποστάσεως σπουδές δύνανται να κριθούν – μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 3328/2005 – για την ισοτιμία τους προς τα πτυχία που απονέμει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και, εφόσον οι σπουδές είναι σε αντικείμενο που προσφέρεται από το Ε.Α.Π., για την αντιστοιχία του προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από το συναφές πρόγραμμα του Ε.Α.Π..

(β) Τίτλος 1ου κύκλου σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής μετά από εξ αποστάσεως σπουδές 3-ετούς διάρκειας και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής μετά από συμβατικού τύπου σπουδές διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους δύνανται να κριθούν συνεκτιμώμενοι – μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 3328/2005 – για την ισοτιμία προς τα πτυχία που απονέμει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και, εφόσον οι σπουδές είναι σε αντικείμενο που προσφέρεται από το Ε.Α.Π., για την αντιστοιχία του προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από το συναφές πρόγραμμα του Ε.Α.Π.

(γ) Τίτλος 1ου κύκλου σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής μετά από συμβατικού τύπου σπουδές διάρκειας 3-ετών και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής μετά από εξ αποστάσεως σπουδές διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους δύνανται να κριθούν ΜΟΝΟ αυτοτελώς, ο μεν πρώτος για την ισοτιμία του προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. και, εφόσον οι σπουδές είναι σε αντικείμενο που προσφέρεται από τα Τ.Ε.Ι., για την αντιστοιχία του προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από το συναφούς αντικειμένου Τμήμα Τ.Ε.Ι., ο δε δεύτερος για την ισοτιμία του προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα τα απονεμόμενα από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.).