Τίτλος σπουδών Abschlusszeugnis της Αυστρίας

Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος Α’ του Δ.Σ. 114/19-4-2013, για τους εγγραφέντες από τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 2014, ο τίτλος σπουδών ABSCHLUSSZEUGNIS της Αυστρίας δεν θα αναγνωρίζεται.