Βαθμολογική αντιστοιχία σε αιτούντες που έχουν λάβει ισοτιμία παλαιότερα από τα ΑΕΙ

Η Ολομέλεια του Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καθόρισε τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση βαθμολογικής αντιστοιχίας σε αιτούντες που έχουν λάβει ισοτιμία παλαιότερα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα :

1.Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα μας).

2.Παράβολο 50,00 ευρώ, ποσό που κατατίθεται:

είτε α) απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595)

ή β) με τραπεζική εντολή μεταφοράς ποσού από άλλη τράπεζα στο λογαριασμό του ΔΟΑΤΑΠ στην Τράπεζα Ελλάδος με IBAN: GR0501000240000000026072595 και SWIFT CODE: BNGRAA, με πιθανή επιβάρυνση προμήθειας από την άλλη τράπεζα.

3.Βεβαίωση του Α.Ε.Ι. που χορήγησε στο παρελθόν την αναγνώριση του τίτλου σπουδών.

4.Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών

5.Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μαθημάτων