Αναγνώριση ισοτιμίας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής χορηγηθέντων κατόπιν κάλυψης μέρους του προγράμματος σπουδών με μεταφορά διδακτικών μονάδων από σπουδές σε άλλο Ίδρυμα

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. που ελήφθη στη συνεδρίαση της 4ης-9-2015 πρακτικό 171, στις περιπτώσεις μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, που χορηγήθηκαν κατόπιν κάλυψης μέρους του προγράμματος σπουδών με μεταφορά διδακτικών μονάδων από προηγούμενες σπουδές σε άλλο Ίδρυμα και έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισής τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., δύναται να αναγνωρισθεί η ισοτιμία τους προς τα μεταπτυχιακά των Ελληνικών Α.Ε.Ι. εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 3328/2005 και συντρέχουν τα ακόλουθα:

1) Για τον κρινόμενο τίτλο οι ελάχιστες απαιτούμενες διδακτικές μονάδες (ECTS) που έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος που κατέληξε σε αυτόν πρέπει να είναι τουλάχιστον 60.

2) Αποδεκτές από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θεωρούνται μόνον οι μεταφερόμενες διδακτικές μονάδες οι προερχόμενες από προγενέστερη ή παράλληλη φοίτηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

3) Για όσους ξεκινήσουν τις σπουδές τους από το εαρινό εξάμηνο του 2016 και έπειτα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος απονομής του μεταπτυχιακού τίτλου και αυτού από όπου έχει πραγματοποιηθεί η μεταφορά των διδακτικών μονάδων εκτός εάν οι διδακτικές μονάδες έχουν μεταφερθεί από μεταπτυχιακές σπουδές που έχουν οδηγήσει στη κτήση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προγενέστερη της έναρξης σπουδών του υπό κρίση τίτλου.

Ειδικά για στις περιπτώσεις μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που χορηγήθηκαν από Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου κατόπιν κάλυψης μέρους του προγράμματος σπουδών με μεταφορά διδακτικών μονάδων από προηγούμενες σπουδές σε άλλο Ίδρυμα και έχουν κατατεθεί για αναγνώριση μετά τις 15/5/2015, πρέπει επιπλέον να προσκομίζεται και η αναγνώριση του τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Η τελευταία περίοδος τροποποιήθηκε σύμφωνα με τη 11η/26-06-2020 συνεδρίαση της ολομέλειας του Δ.Σ.