ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ΠΝΠ11.03.2020/2020 (ΦΕΚ 55/τ.Α./11-03-2020), και κατόπιν απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., περιορίζονται οι ώρες εισόδου κοινού στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) κατά 50% για το χρονικό διάστημα από 16-03-2020 έως και 26-03-2020. Ο Οργανισμός μας θα δέχεται το κοινό κάθε μέρα εκτός Παρασκευής από 09:30 π.μ. έως και 11:00 π.μ.. Το μέτρο αυτό ενδεχομένως θα παραταθεί εάν προκύψει ανάγκη. Συνιστάται στο κοινό, επιπλέον, προς ανάσχεση της διασποράς του ιού, να αποφεύγει τη δια ζώσης επικοινωνία με την Υπηρεσία και η εξυπηρέτησή του να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού και φυσικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου (τηλ. 210-5281000).