Διακρατική Συμφωνία Ελλάδας – Κύπρου

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (τ. Α’ 205/12.12.2023) η Διακρατική Συμφωνία Ελλάδας – Κύπρου σχετικά με την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων εγκεκριμένων Ιδρυμάτων.

Ο ΔΟΑΤΑΠ διευκρινίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ατομική αίτηση αναγνώρισης τίτλου στον Οργανισμό, η οποία θα εξετάζεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν.4957/2022, καθώς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγρ. 1 της Διακρατικής Συμφωνίας: «Οι ανωτέρω αρμόδιοι φορείς προβαίνουν εντός εύλογου χρόνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης στην ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών, που απονέμονται από τα αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελληνικής Δημοκρατίας, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.»

Ελλάδας-Κύπρου-FEK