Έκθεση Απολογισμού και Αξιολόγησης του Έργου του ΔΟΑΤΑΠ για το 2023

Υποβλήθηκε εχθές, 11 Μαρτίου 2024, στον Υπουργό Παιδείας και στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής η ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος. Στο πλαίσιο της λογοδοσίας και της διαφάνειας, ο Απολογισμός αναρτήθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στον ιστότοπο του Οργανισμού (https://bit.ly/3Tfhbyd).

Ο Απολογισμός του έτους 2023 καταδεικνύει ότι οι στόχοι που τέθηκαν πριν από έναν χρόνο επιτεύχθηκαν στο ακέραιο. Υπάρχουν, όμως, ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Ο στόχοι που τέθηκαν για το 2024 και παρουσιάζονται στο τελευταίο κεφάλαιο του Απολογισμού, είναι μετρήσιμοι και επαληθεύσιμοι και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

α. Στόχοι ενταγμένοι στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2024 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

β. Εσωτερικοί στόχοι του Οργανισμού

Η διοίκηση και το προσωπικό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα συνεχίσουν να εργάζονται εντατικά για τη συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση των δεικτών παραγωγικότητας. Με προσήλωση στις αρχές της χρηστής διοίκησης, της ισονομίας, της διαφάνειας και της δίκαιης αναγνώρισης (fair recognition), και με αφοσίωση στην υπηρεσία των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος.

Ο Απολογισμός του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για το 2023 σε αριθμούς

-Υποβλήθηκαν 8.517 αιτήσεις

-Εκδόθηκαν 8.481 πράξεις αναγνώρισης

-Τηρήθηκε ο προσδόκιμος χρόνος ολοκλήρωσης αιτήσεων σε 1 – 8 εβδομάδες

-Εντάχθηκαν 472 νέα ιδρύματα στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αλλοδαπής

-Εντάχθηκαν 43 νέοι τύποι τίτλων στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων

-Κρίθηκε μη δυνατή η ένταξη 36 ιδρυμάτων και 16 τύπων τίτλων της αλλοδαπής στα αντίστοιχα Εθνικά Μητρώα

-Εκδόθηκαν 5.027 βεβαιώσεις γνησιότητας τίτλων που αφορούν σε 9.450 τίτλους

-Απαντήθηκαν πάνω από 35.000 τηλεφωνικές κλήσεις

-Απαντήθηκαν 5.857 ηλεκτρονικά μηνύματα πολιτών και φορέων μόνον από την Διεύθυνση Ενημέρωσης και χιλιάδες ακόμη από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις

-Πρωτοκολλήθηκαν 27.663 εισερχόμενα έγγραφα

-Ψηφιοποιήθηκαν 133.000 έγχαρτοι φάκελοι (5.000.000 σελίδες)