Αρχική » Ενημέρωση » Ερωτήσεις (faq)

Ερωτήσεις (faq)

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να αναγνωρίσω το Βασικό πτυχίο μου / το Μεταπτυχιακό μου / το Διδακτορικό μου;

 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναφέρονται στην πλατφόρμα eDoatap, μέσω της οποίας υποβάλλονται και οι αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών.

Σπούδασα ένα χρόνο στο πρώτο πανεπιστήμιο και μετά έκανα μετεγγραφή στο 2ο έτος στο δεύτερο πανεπιστήμιο. Χρειάζομαι δικαιολογητικά και από τα δύο πανεπιστήμια;

 • Δικαιολογητικά απαιτούνται από κάθε ίδρυμα στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των σπουδών.

Σε πόσο καιρό θα αναγνωριστεί το πτυχίο μου;

 • Από τις ΧΧ.07.2022 ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εφαρμόζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο του ν.4957/2022. Η μετάβαση είναι οπισθοβαρής και προϋποθέτει ένα διάστημα προσαρμογής λίγων μηνών. Όταν υλοποιηθεί πλήρως η εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου, αναμένεται κάθε αίτηση να ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών, ανεξαρτήτως επιστημονικής περιοχής.

Θα ειδοποιηθώ όταν ολοκληρωθεί η αναγνώριση και θα μου την στείλετε στην διεύθυνση μου;

 • Για αιτήσεις που κατατέθηκαν έγχαρτα πριν τις 20.05.2019: η/ο ενδιαφερόμενη/ος ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης του τίτλου από την υπηρεσία μας με sms ή e-mail. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας δηλώνεται στην on-line πορεία της ιστοσελίδας μας με το χαρακτηρισμό ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ. Ωστόσο, οι Πράξεις Αναγνώρισης και οι βεβαιώσεις βαθμολογικής αντιστοιχίας δεν αποστέλλονται. Παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους από το τμήμα Παραλαβής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
 • Για αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο eDoatap: με την υπογραφή του Προέδρου η τελική πράξη αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον πολίτη σε πραγματικό χρόνο.

Δεν μπορώ να παραλάβω ο ίδιος την πράξη αναγνώρισης μου. Μπορεί να την παραλάβει κάποιος άλλο πρόσωπο για μένα και με ποιον τρόπο;

 • Παραλαβή της πράξης αναγνώρισης (ή άλλου σχετικού εγγράφου) πραγματοποιείται από άλλο πρόσωπο με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης.

Πώς μπορώ να δω την πορεία της αίτησης μου στο site σας;

 • Για αιτήσεις που κατατέθηκαν έγχαρτα πριν τις 20.05.2019: ηλεκτρονική ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας αναγνώρισης παρέχεται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού μας μέσω της on-line πορείας. Αρκεί για αυτό η χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου του ατομικού φακέλου και της ημερομηνίας γεννήσεως του ενδιαφερόμενου.
 • Για αιτήσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά: η παρακολούθηση της πορείας γίνεται μέσω της πλατφόρμας eDoatap στην οποία και έχει υποβληθεί η αίτηση.

Έχω πάρει απορριπτική απόφαση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Μπορώ να κάνω αίτηση επανεξέτασης;

 • Αίτηση επανεξέτασης για όλες τις περιπτώσεις μπορεί να κατατεθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης.

Αναγνωρίζεται τίτλος πανεπιστημίου της αλλοδαπής μετά από σπουδές σε συνεργαζόμενο κολλέγιο/παράρτημα αυτού του πανεπιστημίου στην Ελλάδα;

 • Σύμφωνα με τον ν.ΧΧΧΧ/2022, το σύνολο των σπουδών πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, εκτός εάν ένα μέρος τους έχει πραγματοποιηθεί σε δημόσιο ίδρυμα της ημεδαπής. Πτυχία που απονέμονται μετά από πραγματοποίηση σπουδών ή μέρους σπουδών σε παράρτημα εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται ακαδημαϊκά, καθώς η αναγνώρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος. Για τους τίτλους αυτούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του ΥΠΑΙΘ, που εξετάζει αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης

Διάβασα στα δικαιολογητικά για την σφραγίδα Apostille. Τι είναι ακριβώς αυτή η σφραγίδα; Πού μπαίνει;

 • Η διεθνής σφραγίδα Apostille επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος τον τίτλο και αποδίδεται από διοικητική αρχή της χώρας έκδοσης του τίτλου, εφ’ όσον η χώρα αυτή έχει κυρώσει τη σχετική σύμβαση.

Έχω την αναλυτική βαθμολογία μου και την βεβαίωση του τόπου σπουδών σε κλειστό φάκελο. Μπορώ να τα καταθέσω ο ίδιος;

 • Η κατάθεση δικαιολογητικών στον οργανισμό μας που έχουν επιδοθεί στον ενδιαφερόμενο απευθείας από το ίδρυμα που πραγματοποίησε τις σπουδές του σε κλειστό και επίσημα σφραγισμένο φάκελο είναι αποδεκτή. Ωστόσο, αν ο οργανισμός το κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει εκ νέου την απευθείας αποστολή τους από το αντίστοιχο ίδρυμα.

Έχω τελειώσει Ιατρική/Οδοντιατρική στην Βουλγαρία/Ρουμανία. Τώρα που μπήκαν οι χώρες αυτές στην Ε.Ε. το πτυχίο μου αναγνωρίζεται αυτόματα;

 • Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αναγνωρίζει τους τίτλους α’ κύκλου Οδοντιατρικής/Ιατρικής Βουλγαρίας και Ρουμανίας χωρίς εξετάσεις, εφ’ όσον οι τίτλοι έχουν απονεμηθεί από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια των εν λόγω χωρών μετά την ένταξή τους στην Ε.Ε., εφαρμοζόμενων των διατάξεων του ν.ΧΧΧΧ/2022. Εφ’ όσον οι τίτλοι έχουν απονεμηθεί πριν από την ένταξη των χωρών στην Ε.Ε., ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αναγνωρίζει τους τίτλους αυτούς εφαρμοζόμενων των διατάξεων του ν.ΧΧΧΧ/2022, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε υποχρεωτικές συμπληρωματικές εξετάσεις που διενεργούνται από τον ίδιο τον οργανισμό.
 • Την αρμοδιότητα για την επαγγελματική αναγνώριση τίτλων Επιστημών Υγείας που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. την έχουν οι αντίστοιχοι επαγγελματικοί σύλλογοι ή οι Περιφέρειες.

Με τα πτυχία ποιου Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής θα αποκτήσει ακαδημαϊκή ισοδυναμία ο τίτλος σπουδών μου από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής; Θα δώσω μαθήματα;

 • Η επιλογή του τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. προς τα πτυχία του οποίου επιθυμεί ο πολίτης να αναγνωριστεί ακαδημαϊκή ισοδυναμία, γίνεται με γνώμονα την ύπαρξη ή όχι ουσιωδών διαφορών μεταξύ του προγράμματος σπουδών του υπό κρίση τίτλου α’ κύκλου και του προγράμματος σπουδών συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
 • Στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλονται σε αντισταθμιστικά μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν γραπτή δοκιμασία ή πρακτική άσκηση ή διπλωματική εργασία ή συνδυασμό τους.
 • Ο καθορισμός αντισταθμιστικών μέτρων στα οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα οφείλει να υποβληθεί, προκειμένου να αποδοθεί η ακαδημαϊκή ισοδυναμία, κρίνεται από τον πρόεδρο του οργανισμού κατόπιν αιτιολογημένης γραπτής εισήγησης του Αξιολογητή σύμφωνα με το άρθρο ΧΧ του ν.ΧΧΧΧ/2022.

Σε περίπτωση που θέλετε να ρωτήσετε κάτι διαφορετικό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.