Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημιουργία ευρωπαϊκού πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ο ΔΟΑΤΑΠ παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σχετικά με  την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υιοθετήσει ένα πακέτο φιλόδοξων προτάσεων, που στοχεύουν στην προώθηση του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης!

Σε αυτό το πλαίσιο, στις 27 Μαρτίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, παρουσίασε τρεις πρωτοβουλίες για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

  1. Ανακοίνωση για το σχέδιο του ευρωπαϊκού πτυχίου
  2. Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για τη βελτίωση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και της αυτόματης αναγνώρισης τίτλων σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  3. Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για να καταστεί η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στην Ευρώπη, πιο ελκυστική και βιώσιμη

Αν και χρειάζεται χρόνος για να υλοποιηθεί, η δέσμη των προτάσεων θα συζητηθεί με το Συμβούλιο της ΕΕ και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τους προσεχείς μήνες.

Τι είναι το ευρωπαϊκό πτυχίο;

  • Ένας νέος τύπος πτυχίου (1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών) που θα αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.
  • Θα απονέμεται από κοινού και σε εθελοντική βάση από ομάδες πανεπιστημίων σε όλη την Ευρώπη και θα βασίζεται σε ένα κοινό σύνολο κριτηρίων που θα συμφωνηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Θα ωφελήσει τους φοιτητές, καθώς θα ενισχύσει την ακαδημαϊκή κινητικότητα και θα τους καταστήσει πιο ελκυστικούς για τους εργοδότες. Ταυτόχρονα, θα συμβάλει στην κάλυψη της ζήτησης της αγοράς εργασίας, ενισχύοντας τελικά την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://bit.ly/4agaLWY