Τίτλοι σπουδών Μηχανικού από το Ηνωμένο Βασίλειο

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με απόφαση του Α΄ τμήματος του Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (συνεδρία 78Α΄/1-6-2009) σχετικά με τους τίτλους σπουδών από το Ηνωμένο Βασίλειο, για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας με Δίπλωμα Μηχανικού απαιτείται ο τίτλος σπουδών BEng (συνεκτιμωμενος με συναφές MSc) ή ο τίτλος σπουδών MEng, και όχι ο τίτλος σπουδών BSc (συνεκτιμωμενος με συναφές MSc). Οι τίτλοι σπουδών BSc και MSc μπορούν, συνεκτιμώμενοι, να αναγνωρισθούν μόνον ως πτυχίο ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και όχι προς τα Ελληνικά Πολυτεχνεία και Πολυτεχνικές Σχολές ή εναλλακτικά, εφόσον αυτό , ζητηθεί, να κριθεί ο μεν τίτλος σπουδών B.Sc για την ισοτιμία και αντιστοιχία προς πτυχίο Τ.Ε.Ι. και το ΜSc να κριθεί για την ισοτιμία προς τα μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης.