ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) – 2Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Οι εξετάσεις Οδοντιατρικής με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ εξέτασης (με τη χρήση της νέας τράπεζας θεμάτων), 2ης Εξεταστικής περιόδου 2023, θα διεξαχθούν στην Αθήνα στο εξεταστικό κέντρο:

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ, Α ΦΑΣΗ, 1Ος ΟΡΟΦΟΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ PCLab

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΥΛΗ ΚΑΤΕΧΑΚΗ

Στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) εντοπίζονται οι ακριβείς συντεταγμένες της τοποθεσίας του εξ. κέντρου:

https://goo.gl/maps/CW4uDu7JLq7K6oYC9

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ / ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ:

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/09/2023 – ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ» (περιλαμβάνει τα μαθήματα: Ακίνητη Προσθετική, Κινητή Προσθετική)

Ώρα έναρξης εξέτασης: 12:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ (100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ)

ΠΕΜΠΤΗ 21/09/2023 – ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» (περιλαμβάνει τα μαθήματα: Ακτινοδιαγνωστική, Εξακτική, Στοματολογία)

Ώρα έναρξης εξέτασης: 12:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 3 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 45 ΛΕΠΤΑ (150 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ)

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/09/2023 – ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ» (περιλαμβάνει τα μαθήματα: Οδοντική Χειρουργική, Ενδοδοντολογία, Περιοδοντολογία)

Ώρα έναρξης εξέτασης: 12:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 3 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 45 ΛΕΠΤΑ (150 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Επισημαίνεται ότι, η συγκεκριμένη εξεταστική θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νέο σύστημα εξετάσεων και τη νέα τράπεζα θεμάτων (ΦΕΚ 64Β/12-01-2023)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο (οι εξεταζόμενοι θα κάνουν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που παρέχει το εξεταστικό κέντρο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων, 30 λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης της κάθε ενότητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξετάσεων, θα διεξάγεται η βαθμολόγηση  (ο βαθμός θα  προκύπτει με απλή αναγωγή του αποτελέσματος στην κλίμακα 50-100 και με ελάχιστο βαθμό προαγωγής το 50) και θα ακολουθεί σχετική ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΔΟΑΤΑΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ_ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Στις εξετάσεις μπορεί να συμμετάσχει όποιος:

(α) Έχει καταθέσει την σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που καλύπτουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις και την περαιτέρω αναγνώριση του τίτλου μετά την ολοκλήρωση αυτών.

(β) Συμμετέχει πρώτη φορά στη διαδικασία εξετάσεων, ή έχει, κατά το παρελθόν, συμμετάσχει στην προηγούμενη διαδικασία των εξετάσεων του ΔΟΑΤΑΠ χωρίς να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κανένα από τα οφειλόμενα μαθήματα*.

*[Επιπλέον, σύμφωνα με σχετική τροπολογία του παρόντος νόμου (ΦΕΚ 55Α/10-03-2023), στο νέο σύστημα εξετάσεων μπορούν να συμμετέχουν, έπειτα από σχετική δήλωσή τους, και  όσοι από τους ενδιαφερόμενους  έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, με την προγενέστερη εξεταστική διαδικασία, κάποια από τα οφειλόμενα μαθήματα. Στην περίπτωση, ωστόσο, που αποφασίσουν να εξεταστούν με το νέο σύστημα εξετάσεων, τα μαθήματα που έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν έχουν, πλέον, δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενες εξετάσεις με το παλαιό σύστημα]. 

 

(γ) Έχει υποβάλλει το ειδικό έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ από 10/08/2023 μέχρι 11/09/2023, με ταυτόχρονη κατάθεση των παραβόλων για την/τις ενότητα/ενότητες που επιθυμεί να εξεταστεί. (Με το νέο σύστημα εξετάσεων ο ενδιαφερόμενος επιλέγει πλέον ενότητα/ενότητες στην οποία/οποίες επιθυμεί να εξεταστεί. Στην εξέταση κάθε ενότητας περιλαμβάνεται άθροισμα θεμάτων όλων των μαθημάτων που αυτή περιλαμβάνει ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ διαχωρισμού των μαθημάτων).

Δηλώσεις συμμετοχής που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παράβολα δεν θα γίνονται δεκτές (τα παράβολα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι και την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης δηλώσεων συμμετοχής).

Οι δηλώσεις συμμετοχής, μαζί με τα παράβολα (ανά εξεταζόμενο μάθημα κάθε ενότητας) με τα στοιχεία του/της ενδιαφερομένου/ης και οπωσδήποτε με την αναγραφή της ένδειξης «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -2η 2023» θα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο (μέσω e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση exams@doatap.gr με κοινοποίηση στο protocol@doatap.gr

Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι οπωσδήποτε, θα πρέπει να φέρουν τα πρωτότυπα παράβολα μαζί τους τις ημέρες των εξετάσεων.

Σε κάθε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός από την παρούσα εξεταστική περίοδο υποψηφίων,  των οποίων οι φάκελοι φέρουν εκκρεμότητες, που όμως δεν συνδέονται με την απουσία κρίσιμων, για την διαπίστωση της δυνατότητας αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του κρινόμενου τίτλου, πληροφοριών, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής τους στις εξετάσεις, εφόσον το επιθυμούν, με την παράλληλη υποβολή με τη δήλωση συμμετοχής και σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης (Δήλωση του Ν. 1599/1986). Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να δηλώνονται τα ακόλουθα:

« Επιθυμώ τη συμμετοχή στις εξετάσεις οδοντιατρικής της ….Εξ. περιόδου 202.. –νέο σύστημα, έχοντας λάβει γνώση των εκκρεμοτήτων του φακέλου μου, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών μου. Αποδέχομαι, επίσης, ότι, σε περίπτωση μη κάλυψης των εκκρεμοτήτων αυτών, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης των αποτελεσμάτων μου στις εξετάσεις και μη έκδοσης σχετικής πράξης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών μου.»

Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αποστέλλεται υπογεγραμμένη αρχικώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και τα παράβολα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω (exams@doatap.gr) με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική  διεύθυνση protocol@doatap.gr ενώ απαραίτητα ο εξεταζόμενος θα πρέπει, επιπλέον, να την προσκομίζει σε πρωτότυπη μορφή κατά την προσέλευσή του στο εξεταστικό κέντρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης αστυνομική ή στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος τους, οι υποψήφιοι της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν μαζί τους μία βεβαίωση ταυτοπροσωπίας.

Για την πορεία του φακέλου τους, εκκρεμότητες, κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ΜΟΝΟΝ από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ στον 3ο όροφο του κτιρίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και μέσω της ON-LINE πορείας αίτησης του φακέλου ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης exams@doatap.gr.

Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την Οδοντιατρική και τις σχετικές εξετάσεις του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και η κωδικοποίηση ενεργειών των εξετάσεων, ευρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει από τη λίστα των εξεταζόμενων τους υποψήφιους, για τους οποίους θα προκύψουν νέα στοιχεία σχετικά με τη γνησιότητα των τίτλων τους ή τη διάρκεια των σπουδών τους, ή αναληθή στοιχεία.

H λίστα με τα ονόματα των συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν εγκαίρως πριν τις εξετάσεις.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο, το παράβολο, για την η Εξεταστική περίοδο 2023, Οδοντιατρικής –νέο σύστημα (Σεπτέμβριος 2023) είναι  71,68 ευρώ (70 ευρώ + 1,68 ευρώ 2% χαρτ. + 20% ΟΓΑ χαρτ.) ανά μάθημα και όχι ανά ενότητα**  και καταβάλλεται στον Λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με αριθμό 26072595. (μπορεί να κατατεθεί και μέσω συστήματος webbanking στον ως άνω αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό του ΔΟΑΤΑΠ).

 

**Αναλυτικά:

Για την εξέταση στην ενότητα «ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ», θα πρέπει ο εκάστοτε υποψήφιος  να προσκομίσει ένα παράβολο για το μάθημα  «Ακίνητη Προσθετική» (71,68 ευρώ) και ένα παράβολο για το μάθημα «Κινητή Προσθετική» (71,68 ευρώ).

Για την εξέταση στην ενότητα «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ», θα πρέπει ο εκάστοτε υποψήφιος  να προσκομίσει ένα παράβολο για το μάθημα  «Ακτινοδιαγνωστική» (71,68 ευρώ), ένα παράβολο για το μάθημα «Εξακτική» (71,68 ευρώ) και ένα παράβολο για το μάθημα  «Στοματολογία» (71,68 ευρώ).

Αντίστοιχα για την εξέταση στην ενότητα «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ», θα πρέπει ο εκάστοτε υποψήφιος  να προσκομίσει ένα παράβολο για το μάθημα  «Οδοντική Χειρουργική» (71,68 ευρώ), ένα παράβολο για το μάθημα «Ενδοδοντολογία» (71,68 ευρώ) και ένα παράβολο για το μάθημα  «Περιοδοντολογία» (71,68 ευρώ).

Στο κάθε παράβολο πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου και το όνομα ΕΝΟΤΗΤΑΣ και ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. (Πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου ανά μάθημα).

Προσοχή: Παράβολο της Τράπεζας της Ελλάδος και ΟΧΙ του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, κάποιος υποψήφιος δεν προσέλθει στις εξετάσεις, τα παράβολα δεν θα επιστρέφονται και θα πρέπει να καταβληθούν νέα παράβολα για τη συμμετοχή του στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Επίσης, παράβολα που θα κατατεθούν σε οποιονδήποτε άλλο Τραπεζικό λογαριασμό πλην του ανωτέρου, ΔΕΝ θα παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

Για την διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ο κατάλογος καταστημάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Μ. Αλεξάνδρου & Ζαρίφη Τ.Κ. 681 00
ΒΟΛΟΣ
Αργοναυτών 52 Τ.Κ. 382 21
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
25ης Αυγούστου 25 Τ.Κ. 712 02
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τσιμισκή 4 Τ.Κ. 546 25
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 2 Τ.Κ. 451 10
ΚΑΒΑΛΑ
Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Τ.Κ. 653 02
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αριστομένους 27 Τ.Κ. 241 00
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Αγ. Γεωργίου 1 Τ.Κ. 691 00
ΛΑΜΙΑ
Πλατεία Διάκου Τ.Κ. 351 00
ΛΑΡΙΣΑ
Κύπρου 88 Τ.Κ. 412 22
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Π. Κουντουριώτη 9 Τ.Κ. 811 00
ΠΑΤΡΑ
Αγ. Ανδρέου 49-51 Τ.Κ. 262 21
ΡΟΔΟΣ
7ης Μαρτίου Τ.Κ. 851 00
ΣΑΜΟΣ
Θεμιστοκλή Σοφούλη 77 Τ.Κ. 831 00
ΣΕΡΡΕΣ
Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 621 22
ΤΡΙΠΟΛΗ
28ης Οκτωβρίου 11 Τ.Κ. 221 00
ΧΑΝΙΑ
Ανδρέα Παπανδρέου 2 Τ.Κ. 731 34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Εθν. Αντιστάσεως και Δήμητρος, Τ.Κ. 192 00 Ελευσίνα
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου, Επιμενίδου 20, Τ.Κ. 721 00 Αγ. Νικόλαος
ΑΙΓΙΟ
Δ.Ο.Υ. Αιγίου, Κανελλοπούλου 36, Τ.Κ. 251 00 Αίγιο
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας, Καρακαδά 3, Τ.Κ. 272 00 Αμαλιάδα
ΑΜΦΙΣΣΑ
Δ.Ο.Υ. ΄Αμφισσας, Αθανασίου Διάκου & Ανδρούτσου, Τ.Κ. 331 00 ΄Αμφισσα
ΑΡΤΑ
Δ.Ο.Υ. ΄Αρτας, Περιφερειακή οδός ¶ρτας 56, Τ.Κ. 471 00 ΄Αρτα
ΒΕΡΟΙΑ
Δ.Ο.Υ. Βέροιας, Θεσσαλονίκης 131, Τ.Κ. 590 33 Μακροχώρι Ημαθίας
ΓΡΕΒΕΝΑ
Δ.Ο.Υ. Γρεβενών, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 72, Τ.Κ. 511 00 Γρεβενά
ΕΔΕΣΣΑ
Δ.Ο.Υ. ΄Εδεσσας, Διοικητήριο, Τ.Κ. 582 00 ΄Εδεσσα
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου, Κωνσταντίνου Λομβάρδου 18, Τ.Κ. 291 00 Ζάκυνθος
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, Ελευθερίας 6, Τ.Κ. 461 00 Ηγουμενίτσα
ΘΗΒΑ
Δ.Ο.Υ. Θήβας, Επαμεινώνδα 11, Τ.Κ. 322 00 Θήβα
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Τ.Κ. 431 00 Καρδίτσα
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Δ.Ο.Υ. Καρπενησίου, Κυριαζή & Κονδύλη γωνία, Τ.Κ. 361 00 Καρπενήσι
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, Λεωφόρος Κύκνων 2, Τ.Κ. 52 100 Καστοριά
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α΄ Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη
ΚΙΛΚΙΣ
Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, 21ης Ιουνίου 50, Τ.Κ. 611 00 Κιλκίς
ΚΟΖΑΝΗ
Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, Αριστοτέλους και Γκέρτσιου 22, Τ.Κ. 501 00 Κοζάνη
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, Πατρών 83, Τ.Κ. 201 00 Κόρινθος
Κως Α΄ Δ.Ο.Υ. Κω, Τ.Κ. 853 00 Κως
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς, Σοφοκλέους 17, Τ.Κ. 321 00 Λειβαδιά
ΛΕΥΚΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, ΄Αγγελου Σικελιανού 1, Τ.Κ. 311 00 Λευκάδα
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, Λιμάνι Μεσολογγίου, Τ.Κ. 302 00 Μεσολόγγι
ΝΑΞΟΣ
Δ.Ο.Υ. Νάξου, Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 843 00 Νάξος
ΝΑΥΠΛΙΟ
Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, Ηρακλέους 4, Τ.Κ. 211 00 Ναύπλιο
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Δ.Ο.Υ. Ορεστιάδας, Ιπποκράτους 30, Τ.Κ. 682 00 Ορεστιάδα
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, Χαριλάου Τρικούπη 33, Τ.Κ. 631 00 Πολύγυρος
ΠΡΕΒΕΖΑ
Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, Πολυτεχνείου 15, Τ.Κ. 481 00 Πρέβεζα
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Δ.Ο.Υ. Πτολεμαϊδας, Φιλίππου 4, Τ.Κ. 502 00 Πτολεμαίδα
ΣΥΡΟΣ
Δ.Ο.Υ. Σύρου, Νικηφόρου Μανδηλαρά 31, Τ.Κ. 841 00 Σύρος
ΤΡΙΚΑΛΑ
Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Κολοκοτρώνη και Πτολεμαίου, Τ.Κ. 421 00 Τρίκαλα
ΧΑΛΚΙΔΑ
Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, Δημάρχου Σκούρα (Δύο Δέντρα), Τ.Κ. 341 00 Χαλκίδα
ΧΙΟΣ
Δ.Ο.Υ. Χίου, Μιχαήλ Λιβανού 66, Τ.Κ. 821 00 Χίος