• Με την υπ' αριθμόν 25 1-3787 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της 3/8/2017 ανακαλείται η υπ' αριθμόν 25 1-2740 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της 30/10/2009.

 

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

 

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής