ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

(Κάντε κλικ στην απόφαση που σας ενδιαφέρει)

Πρακτική Άσκηση Προγραμμάτων Ψυχολογίας

«Σύμφωνα με τον τρόπο διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης στα ημεδαπά Τμήματα Ψυχολογίας καθώς και τα οριζόμενα στο Ν. 3328/2005 αρθρ. 4, παρ. 1α, πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:
· Η πρακτική άσκηση πρέπει να πραγματοποιείται στη χώρα πραγματοποίησης των σπουδών σε δημόσιες δομές παροχής ψυχικής υγείας (δηλ.. ψυχιατρεία ή ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, σχολεία ή άλλοι εκπαιδευτικοί χώροι όπου εργάζονται σχολικοί ψυχολόγοι, κ.τ.λ.).
· Στις περιπτώσεις πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε άλλη χώρα από αυτή που προέρχεται ο τίτλος, πρέπει αυτή να έχει πραγματοποιηθεί μόνο μέσω προγράμματος ERASMUS. Αν η χώρα αυτή είναι η Ελλάδα, η πρακτική θα πρέπει να λάβει χώρα είτε στους εγγεγραμμένους φορείς του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ "Άτλας" (http://atlas.grnet.gr/), είτε σε φορείς με τους οποίους συνεργάζονται τα Τμήματα Ψυχολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων»

Πρακτική Άσκηση Προγραμμάτων Φαρμακευτικής

«Σύμφωνα με όσα ισχύουν στα Τμήματα Φαρμακευτικής της ημεδαπής σχετικά με την πρακτική άσκηση, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3328/2005 αρθρ. 4, παρ. 1α όπου αναφέρεται ότι η ισοτιμία αναγνωρίζεται εφόσον η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής, είναι προφανές ότι, για την αναγνώριση αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει η πρακτική άσκηση να πραγματοποιείται αποκλειστικά στη χώρα που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών και σε χώρους που να παρέχουν κατά το δυνατόν τη δυνατότητα ελέγχου του μαθησιακού αποτελέσματος από το ίδρυμα. Η δυνατότητα δε πραγματοποίησης της πρακτικής σε άλλη χώρα θα πρέπει να παρέχεται μόνο μέσω επίσημων προγραμμάτων ERASMUS.». Η ως άνω απόφαση ισχύει για τους εγγραφέντες στο 5ο έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Τίτλοι σπουδών Νομικής Κύπρου - επιπλέον δικαιολογητικό

Το Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., στην από 12-5-2016 συνεδρία του, αποφάσισε να ζητείται, από τους έχοντες αποκτήσει τίτλο σπουδών Νομικής μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών ετών (λόγω προηγούμενων σπουδών) σε πρόγραμμα Νομικής στη Κύπρο, η προσκόμιση, ως επιπλέον δικαιολογητικό για τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου, βεβαίωσης από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας για δυνατότητα εγγραφής του αιτούντος αποφοίτου, ως ασκουμένου στο δικηγορικό Σύλλογο της Κύπρου.

Bachelor in Psychology του Ευρωπαϊκού Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου, Πέρνικ, Βουλγαρία

Διευκρινίζεται ότι, μετά από σχετική πληροφόρηση που έλαβε ο Οργανισμός από το NACID της Βουλγαρίας, η ισοτιμία του προγράμματος σπουδών Bachelor in Psychology του Ευρωπαϊκού Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου, Πέρνικ, Βουλγαρία προς τα προγράμματα των Ελληνικών Α.Ε..Ι. δεν θα αναγνωρίζεται για τους εισαχθέντες στο πρόγραμμα μετά την 7η Απριλίου 2016. Συγκεκριμένα, το εν λόγω Ίδρυμα δεν διαθέτει την απαραίτητη πιστοποίηση να προσφέρει προγράμματα Bachelor’s και Master’s στο τομέα της ψυχολογίας.

Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ECTS Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εξ αποστάσεως

Ανακοινώνεται ότι για την ακαδημαϊκή αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, που χορηγούνται μετά την παρακολούθηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως ισοτίμων των μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, θα πρέπει το προς αξιολόγηση μέρος των σπουδών τους να αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο σε 90 ECTS. Στο σύνολο αυτών των 90 ECTS δεν συμπεριλαμβάνονται ECTS που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο ενδεχόμενης πρακτικής άσκησης. Η απόφαση αυτή ισχύει για τους εισαχθέντες από την ημερομηνία αναρτήσεώς της, δηλαδή από 18/3/2016.

Διευκρίνιση για τον μέγιστο αριθμό αποδεκτών πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο

Μετά από συζήτηση στην Ολομέλεια Δ.Σ. 174/6-11-2015 ερωτημάτων σχετικών με την από 17-7-2015 απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μετά οι πιστωτικές μονάδες ανά ημερολογιακό εξάμηνο θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο 30 ECTS., διευκρινίζεται ότι θα γίνονται αποδεκτές από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περισσότερες των 30 ECTS ανά εξάμηνο μόνο εφόσον ο υπερβάλλων αριθμός ECTS αφορά σε μαθήματα που ο φοιτητής τα έχει αποδεδειγμένα διδαχθεί σε προηγούμενο εξάμηνο, απέτυχε στην εξέτασή τους τότε και στα οποία επανεξετάζεται.

Αποδεκτή περίοδος έναρξης μεταπτυχιακών σπουδών στα Πανεπιστήμια της Κύπρου για την αναγνώριση του τίτλου

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. που ελήφθη στη συνεδρίασή της 172/18-9-2015 τροποποιείται προηγούμενη απόφασή της που ελήφθη, κατόπιν διευκρινίσεων που εδόθησαν με επιστολή από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις μεταπτυχιακές σπουδές, στη συνεδρίαση 171/4-9-2015 ως εξής : «για όσους ξεκινούν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μετά σε Πανεπιστήμια της Κύπρου, και αιτούνται την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., προκειμένου να αναγνωρισθεί η ισοτιμία του προς τα μεταπτυχιακά των Ελληνικών Α.Ε.Ι. θα πρέπει υποχρεωτικά οι σπουδές να έχουν ξεκινήσει στις αρχές είτε του χειμερινού είτε του εαρινού εξαμήνου.» Διευκρινίζεται δε ότι για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, που θα κατατεθούν για αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, είναι αποδεκτή η απόκτηση κατά μέγιστο 15 ECTS του συνόλου των πιστωτικών μονάδων σε καλοκαιρινή περίοδο των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 και μετά, ενώ όσοι έχουν ήδη περισσότερες των 15 πιστωτικών μονάδων σε καλοκαιρινή περίοδο προ του Σεπτεμβρίου 2015 δεν θα είναι αποδεκτή απόκτηση περαιτέρω πιστωτικών μονάδων σε καλοκαιρινή περίοδο μετά τον Σεπτέμβριο 2015.

MASTER στη Προσαρμοσμένη Αθλητική Δραστηριότητα και Αθλητισμός (Adaptive Physical Activity and Sports)

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Τμήμα Α’ του Δ.Σ. στη συνεδρία του 180Α/17-7-2015, ο τίτλος σπουδών MASTER στη Προσαρμοσμένη Αθλητική Δραστηριότητα και Αθλητισμός (Adaptive Physical Activity and Sports) που απονέμεται από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΙ" της ΣΟΦΙΑΣ δεν θα αναγνωρίζεται ως ισότιμος προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης που απονέμονται από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. για όσους θα έχουν ξεκινήσει τις σπουδές τους από το ακαδημαϊκό έτος 2015 και μετά.

Αναγνώριση ισοτιμίας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής χορηγηθέντων κατόπιν κάλυψης μέρους του προγράμματος σπουδών με μεταφορά διδακτικών μονάδων από σπουδές σε άλλο Ίδρυμα

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. που ελήφθη στη συνεδρίαση της 4ης-9-2015 πρακτικό 171, στις περιπτώσεις μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, που χορηγήθηκαν κατόπιν κάλυψης μέρους του προγράμματος σπουδών με μεταφορά διδακτικών μονάδων από προηγούμενες σπουδές σε άλλο Ίδρυμα και έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισής τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., δύναται να αναγνωρισθεί η ισοτιμία τους προς τα μεταπτυχιακά των Ελληνικών Α.Ε.Ι. εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ν. 3328/2005 και συντρέχουν τα ακόλουθα:
1) Για τον κρινόμενο τίτλο οι ελάχιστες απαιτούμενες διδακτικές μονάδες (ECTS) που έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος που κατέληξε σε αυτόν πρέπει να είναι τουλάχιστον 60.
2) Αποδεκτές από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θεωρούνται μόνον οι μεταφερόμενες διδακτικές μονάδες οι προερχόμενες από προγενέστερη ή παράλληλη φοίτηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
3) Για όσους ξεκινήσουν τις σπουδές τους από το εαρινό εξάμηνο του 2016 και έπειτα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος απονομής του μεταπτυχιακού τίτλου και αυτού από όπου έχει πραγματοποιηθεί η μεταφορά των διδακτικών μονάδων εκτός εάν οι διδακτικές μονάδες έχουν μεταφερθεί από μεταπτυχιακές σπουδές που έχουν οδηγήσει στη κτήση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προγενέστερη της έναρξης σπουδών του υπό κρίση τίτλου.
Ειδικά για στις περιπτώσεις μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που χορηγήθηκαν από Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου κατόπιν κάλυψης μέρους του προγράμματος σπουδών με μεταφορά διδακτικών μονάδων από προηγούμενες σπουδές σε άλλο Ίδρυμα και έχουν κατατεθεί για αναγνώριση μετά τις 15/5/2015, πρέπει επιπλέον να προσκομίζεται και η αναγνώριση του τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Διάρκεια σπουδών – ECTS ανά ημερολογιακό εξάμηνο – ECTS αποκτηθείσες κατά τη διάρκεια καλοκαιρινής περιόδου

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας Δ.Σ. που ελήφθη στη συνεδρίαση 170/17-7-2015, συμπληρώνεται προηγούμενη απόφασή της που ελήφθη στη συνεδρίαση 166/24-5-2015 ως εξής : Η διάρκεια σπουδών για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί μετά από παρακολούθηση 4-ετούς προπτυχιακού προγράμματος σπουδών το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τη 31η /8/2015, θα πρέπει να είναι 8 ημερολογιακά εξάμηνα, ενώ δεν θα λαμβάνονται υπόψη ECTS αποκτηθείσες στη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 και μετά. Για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, που θα κατατεθούν για αναγνώριση, είναι αποδεκτή η απόκτηση κατά μέγιστο 15 ECTS του συνόλου των πιστωτικών μονάδων σε καλοκαιρινή περίοδο των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 και μετά. Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μετά, για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ο μέγιστος αποδεκτός αριθμός ECTS ανά ημερολογιακό εξάμηνο είναι τριάντα (30).

MASTER DI SECONDO LIVELLO της Ιταλίας

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας Δ.Σ. που ελήφθη στη συνεδρίαση 170/17-7-2015, συμπληρώνεται προηγούμενη απόφασή της που ελήφθη στη συνεδρίαση 169/22-6-2015 ως εξής : Όπως ισχύει και για τον τίτλο σπουδών MASTER DI PRIMO LIVELLO της Ιταλίας), ο τίτλος σπουδών MASTER DI SECONDO LIVELLO της Ιταλίας δεν θα αναγνωρίζεται πλέον ως ισότιμος προς τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης των Ελληνικών Α.Ε.Ι. καθώς δεν εντάσσεται στο επίσημο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ιταλίας και δεν δίνει πρόσβαση σε διδακτορικό πρόγραμμα. Η απόφαση θα ισχύσει για τους εγγραφέντες σε προγράμματα από την 1η /9/2015. Διευκρινίζεται ότι όσοι θα έχουν εγγραφεί μέχρι και την 31η/8/2015 θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει, αποδεδειγμένα, την παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους, ανεξάρτητα της μορφής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το αργότερο μέχρι την 15η /10/2015.»

Αναγνώριση τίτλων σπουδών χορηγηθέντων από Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου

Κατόπιν των αποφάσεων της Ολομέλειας Δ.Σ. (συνεδρία 169/22-6-2015), τροποποιείται η από 24-4-2015 απόφασή της, που ελήφθη στην 166 συνεδρίασή της και επικυρώθηκε στην 167/15-5-2015 συνεδρίασή της ως εξής: «Από 15/5/2015, με τις αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών χορηγηθέντων από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου χωρίς την πλήρη φοίτηση σε αυτά λόγω συνυπολογισμού, εκ μέρους του αλλοδαπού ΑΕΙ, σπουδών ή πιστωτικών μονάδων (ECTS) οι οποίες αφορούν σε μαθήματα διδασκόμενα στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών Τμημάτων άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβάλλεται ως δικαιολογητικό, επιπλέον των λοιπών, και η αναγνώριση του τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)»

Διάρκεια σπουδών – ECTS αποκτηθείσες κατά τη διάρκεια καλοκαιρινής περιόδου

Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας Δ.Σ. στη συνεδρία 166/24-5-2015, η διάρκεια σπουδών για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί μετά από παρακολούθηση 4-ετούς προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και θα κατατεθούν για αναγνώριση μετά τη 31/8/2015, θα πρέπει να είναι 8 ημερολογιακά εξάμηνα, ενώ δεν θα λαμβάνονται υπόψη ECTS αποκτηθείσες στη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 και μετά.
Για μεταπτυχιακούς τίτλουςu> σπουδών, που θα κατατεθούν για αναγνώριση, είναι αποδεκτή η απόκτηση κατά μέγιστο 15 ECTS του συνόλου των πιστωτικών μονάδων σε καλοκαιρινή περίοδο των ακαδημαϊκών ετών 2015-2016 και μετά.

Αποφάσεις Ολομέλειας Δ.Σ. συνεδρίας 169/22-6-2015 μετά από συζήτηση της Γνωμοδότησης υπ΄αρ. 83/2015 του Γ΄ Τμήματος του ΝΣΚ σε απάντηση του υπ. αρ. πρωτ. 19849/2014 ερωτήματος του Οργανισμού (Σπουδές Νομικής Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Κύπρου)

Επίκαιρη Ενημέρωση 19/7/2017: Δημοσιεύθηκε η απόφαση 1755/2017 του ΣτΕ με την οποία ακυρώθηκε το Πρακτικό αυτό ως προς το Κεφάλαιο με τίτλο «Σπουδές στο Ελληνικό Δίκαιο»
Για την εισαγωγή μη πτυχιούχων

Η αποδοχή κατάταξης μη πτυχιούχων της ημεδαπής με βάση μη ολοκληρωμένες σπουδές τους σε άλλο τμήμα διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από αυτό της Νομικής επιστήμης προσκρούει στην απαίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχείο (α) του ν. 3328/2005 για κτήση του αλλοδαπού τίτλου υπό όρους οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις των ΑΕΙ της ημεδαπής, καθώς η κατάταξη η οποία λαμβάνει χώρα, ισοδυναμεί, κατ' ουσία, με προαγωγή κατά δύο περίπου έτη σπουδών στο πλαίσιο του αλλοδαπού προγράμματος σπουδών «Ελληνικό Δίκαιο», το οποίο ουσιαστικά ζητείται να αναγνωρισθεί ως ταυτιζόμενο ή αντίστοιχο με τα τετραετούς διάρκειας προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Νομικής των ελληνικών ΑΕΙ. Η προαγωγή δε αυτή στηρίζεται σε συνυπολογισμό, εκ μέρους του αλλοδαπού ΑΕΙ, σπουδών ή πιστωτικών μονάδων (ECTS) οι οποίες αφορούν σε μαθήματα διδασκόμενα στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών Τμημάτων ημεδαπών ΑΕΙ τα οποία δεν οδηγούν στην απονομή πτυχίου Νομικής αλλά επιδιώκουν την επίτευξη άλλων μαθησιακών αποτελεσμάτων και έχουν ως στόχο την απόκτηση διαφορετικών προσόντων και όχι των προσόντων του κατόχου πτυχίου Νομικής. Γενικότερα, η αξιολόγηση στο πλαίσιο του Ν.3328/2005 και αναφορικά με την αναγνώριση πιστωτικών μονάδων και μαθημάτων από μεταφορά, οφείλει να λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τους μαθησιακούς στόχους και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα των εν λόγω μαθημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων προέλευσης.

Για τις κατατάξεις

Στο πλαίσιο της εξέτασης των συνθηκών σπουδών, προαγωγής, αξιολόγησης, και αποφοίτησης (άρθρο 4 παρ.1 Ν. 3328/2005) και όσον αφορά ειδικότερα τις κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Ελληνικών ΑΕΙ ή ομοταγών της Αλλοδαπής σε προπτυχιακά προγράμματα Νομικής, οφείλει να προκύπτει με σαφήνεια ο ακριβής χρόνος εισόδου στο πρόγραμμα, η τήρηση ενός μεγίστου ορίου διδακτικών μονάδων ανά εξάμηνο, ανάλογα με τα ισχύοντα στην Ελληνική νομοθεσία(έως 60 πιστωτικών μονάδων ανά έτος), καθώς και να συνεκτιμάται το εξάμηνο εισαγωγής το οποίο δεν μπορεί να είναι ανώτερο από τα ισχύοντα στα τμήματα Νομικής των Ελληνικών ΑΕΙ. Γενικότερα, το εξάμηνο εισαγωγής, συνεκτιμωμένου του περιεχομένου των αναγνωρισθέντων μαθημάτων, αποτελεί αποφασιστική παράμετρο στην εξέταση αλλοδαπού τίτλου σπουδών μετά από κατάταξη, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί σε εξάμηνο ανώτερο από το εκάστοτε προβλεπόμενο για την κατάταξη πτυχιούχων στα αντίστοιχα Τμήματα των ΑΕΙ της ημεδαπής.

Σπουδές στο Ελληνικό Δίκαιο

Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ισοτιμίας τίτλου σπουδών Νομικής, ο οποίος απονέμεται στο πλαίσιο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο «Ελληνικό Δίκαιο» ή με «Κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου». Η αναγνώριση αλλοδαπού τίτλου σπουδών ο οποίος αφορά στο περιεχόμενο των ακαδημαϊκών σπουδών Νομικής στα τμήματα Νομικής των Ελληνικών Α.Ε.Ι. ως ισοτίμου με τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα τμήματα Νομικής των Ελληνικών ΑΕΙ, δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο της νομοθεσίας για αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας αλλοδαπών τίτλων (Ν. 3328/2005).

Η ισχύς των ανωτέρω άρχεται για τους εισαχθέντες στα ΑΕΙ της Αλλοδαπής μετά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (23/6/2015).

MASTER DI SECONDO LIVELLO της Ιταλίας

Σύμφωνα με απόφαση που έλαβε η Ολομέλεια του Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στη συνεδρία της 169/22-6-2015, όπως ισχύει και για τον τίτλο σπουδών MASTER DI PRIMO LIVELLO της Ιταλίας), ο τίτλος σπουδών MASTER DI SECONDO LIVELLO της Ιταλίας δεν θα αναγνωρίζεται ως ισότιμος προς τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης των Ελληνικών Α.Ε.Ι. καθώς δεν εντάσσεται στο επίσημο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ιταλίας και δεν δίνει πρόσβαση σε διδακτορικό πρόγραμμα. Η απόφαση θα ισχύσει για τους εγγραφέντες σε προγράμματα από την 1η-9-2015.

Αναγνώριση τίτλων σπουδών χορηγηθέντων από Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. που ελήφθη στη συνεδρίασή της 166/24-4-2015 και επικυρώθηκε στην Ολομέλεια του Δ.Σ. στη συνεδρίαση 167/15-5-2015, «από 15/5/2015 με τις αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών χορηγηθέντων από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου χωρίς την πλήρη φοίτηση σε αυτά λόγω κατοχής- προγενέστερης της εγγραφής στο πανεπιστήμιο- άλλου πτυχίου, θα πρέπει να υποβάλλεται ως, επιπλέον των λοιπών, δικαιολογητικό, η αναγνώριση του τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)»

Τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί με εξ αποστάσεως σπουδές 4-ετούς διάρκειας / Συνεκτίμηση τίτλων σπουδών ένας τουλάχιστον εκ των οποίων έχει αποκτηθεί με εξ αποστάσεως σπουδές.

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Α΄ Τμήμα του Δ.Σ. στη συνεδρία του 171Α/9-1-2015 αίρονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν στις συνεδρίες της 57/16-10-2009 και 84/14-1-2011 του Δ.Σ. για τους εγγραφέντες σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το εαρινό εξάμηνο του 2015 και, πλέον, ισχύουν τα εξής:
(α) Τίτλος 1ου κύκλου σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής μετά από εξ αποστάσεως σπουδές τουλάχιστον 4 ετών ή τίτλος 1ου κύκλου σπουδών 3-ετούς διάρκειας συνεκτιμώμενος με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους που έχουν χορηγηθεί από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής μετά από εξ αποστάσεως σπουδές δύνανται να κριθούν - μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 3328/2005 – για την ισοτιμία τους προς τα πτυχία που απονέμει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και, εφόσον οι σπουδές είναι σε αντικείμενο που προσφέρεται από το Ε.Α.Π., για την αντιστοιχία του προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από το συναφές πρόγραμμα του Ε.Α.Π..
(β) Τίτλος 1ου κύκλου σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής μετά από εξ αποστάσεως σπουδές 3-ετούς διάρκειας και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής μετά από συμβατικού τύπου σπουδές διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους δύνανται να κριθούν συνεκτιμώμενοι - μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 3328/2005 – για την ισοτιμία προς τα πτυχία που απονέμει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και, εφόσον οι σπουδές είναι σε αντικείμενο που προσφέρεται από το Ε.Α.Π., για την αντιστοιχία του προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από το συναφές πρόγραμμα του Ε.Α.Π.
(γ) Τίτλος 1ου κύκλου σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής μετά από συμβατικού τύπου σπουδές διάρκειας 3-ετών και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής μετά από εξ αποστάσεως σπουδές διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους δύνανται να κριθούν ΜΟΝΟ αυτοτελώς, ο μεν πρώτος για την ισοτιμία του προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. και, εφόσον οι σπουδές είναι σε αντικείμενο που προσφέρεται από τα Τ.Ε.Ι., για την αντιστοιχία του προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από το συναφούς αντικειμένου Τμήμα Τ.Ε.Ι., ο δε δεύτερος για την ισοτιμία του προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα τα απονεμόμενα από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.).

MASTER of ADVANCED STUDIES της Ελβετίας

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Τμήμα Α’ του Δ.Σ. στη συνεδρία του 170/19-12-2014, ο τίτλος σπουδών MASTER of ADVANCED STUDIES της Ελβετίας δεν θα αναγνωρίζεται ως ισότιμος προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης που απονέμονται από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. για τους εγγραφέντες σε προγράμματα που οδηγούν στον εν λόγω τίτλο σπουδών από τη 1η-6-2015 και ύστερα.

Πρόσθετα δικαιολογητικά για την αναγνώριση τίτλων μετά από σπουδές εξ αποστάσεως

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (169Α/5-12-2014), για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών που απονέμονται μετά από παρακολούθηση εξ αποστάσεως σπουδών και για τους εγγραφέντες από το εαρινό εξάμηνο 2015 και μετά, θα κατατίθενται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας στην οποία διεξάγεται το πρόγραμμα, εκδοθέν πριν την εγγραφή στο πρόγραμμα (είτε από φορέα πιστοποίησης αποδεκτό από το ΑΣΕΠ είτε από άλλο οργανισμό διεθνούς πιστοποίησης)
2) Βεβαίωση του Ιδρύματος ότι κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων δεν χρησιμοποιήθηκε διερμηνέας και οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στη γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος
3) Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη ότι για τις εργασίες και τη διπλωματική εργασία δεν χρησιμοποιήθηκε μεταφραστής.

Κρίση εξ αποστάσεως τίτλων σπουδών Νομικής για την αντιστοιχία τους προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από τις Σχολές Νομικής των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η Ολομέλεια του Δ.Σ. στη συνεδρία της 154/12-9-2014, δεν είναι δυνατή η κρίση της αντιστοιχίας τίτλων σπουδών Νομικής που έχουν χορηγηθεί από ομοταγή Ιδρύματα μετά από εξ αποστάσεως σπουδές προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από τις Σχολές Νομικής των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Τίτλοι σπουδών Μηχανικού από το Ηνωμένο Βασίλειο

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με απόφαση του Α΄ τμήματος του Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (συνεδρία 78Α΄/1-6-2009) σχετικά με τους τίτλους σπουδών από το Ηνωμένο Βασίλειο, για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας με Δίπλωμα Μηχανικού απαιτείται ο τίτλος σπουδών BEng (συνεκτιμωμενος με συναφές MSc) ή ο τίτλος σπουδών MEng, και όχι ο τίτλος σπουδών BSc (συνεκτιμωμενος με συναφές MSc). Οι τίτλοι σπουδών BSc και MSc μπορούν, συνεκτιμώμενοι, να αναγνωρισθούν μόνον ως πτυχίο ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και όχι προς τα Ελληνικά Πολυτεχνεία και Πολυτεχνικές Σχολές ή εναλλακτικά, εφόσον αυτό , ζητηθεί, να κριθεί ο μεν τίτλος σπουδών B.Sc για την ισοτιμία και αντιστοιχία προς πτυχίο Τ.Ε.Ι. και το ΜSc να κριθεί για την ισοτιμία προς τα μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης.

Τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού, από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., της βαθμολογικής αντιστοιχίας τίτλων από ομοταγή Ιδρύματα της Αλλοδαπής προς τίτλους από ΑΕΙ ημεδαπής.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην από 7 Φεβρουαρίου 2014 (Πρακτικό 144) συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΔΣ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ανακοινώνεται ότι τροποποιήθηκε ο τρόπος υπολογισμού, από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., της βαθμολογικής αντιστοιχίας τίτλων από ομοταγή Ιδρύματα της Αλλοδαπής προς τίτλους από Α.Ε.Ι. ημεδαπής. Σχετικό απόσπασμα Πρακτικού

Αξιολόγηση και αναγνώριση προγραμμάτων ή/και τίτλων σπουδών Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Κύπρου - Άρση ομοταγούς Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου κριθέντων ως ομοταγείς προς τα Ελληνικά Τ.Ε.Ι.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην από 14 Φεβρουαρίου 2014 (Πρακτικό 145) συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΔΣ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ανακοινώνεται ότι: 1. Για την αξιολόγηση και αναγνώριση της ισοτιμίας προγραμμάτων ή/και τίτλων σπουδών που παρέχονται από τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, θα πρέπει, όπως προκύπτει από την ερμηνεία των διατάξεων του ιδρυτικού νόμου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 3328/2005, να συντρέχουν σωρευτικά, πέραν των άλλων, και οι παρακάτω προϋποθέσεις: Α) Τα ιδρύματα να έχουν λάβει Τελική Άδεια Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και Β) Η καταχώριση των προγραμμάτων σπουδών στη λίστα των εγκεκριμένων προγραμμάτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου (ΕΑΙΠ) να είναι οριστική χωρίς την αναμονή περαιτέρω βελτιώσεων. 2. Αίρεται το ομοταγές των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου οι οποίες έχουν κριθεί ως ομοταγείς προς τα Ελληνικά Τ.Ε.Ι., και οι τίτλοι τους δεν θα αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για τους εγγραφέντες από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014.

CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN THELOGIE ORTHODOXE, UNIVERSITAET FREIBURG / UNIVERSITE DE FRIBOURG - Ελβετία

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (συνεδρία 143/24-1-2014), ο τίτλος σπουδών CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN THELOGIE ORTHODOXE, ο οποίος χορηγείται από το UNIVERSITAET FREIBURG / UNIVERSITE DE FRIBOURG της Ελβετίας δεν θα αναγνωρίζεται ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ισότιμο των απονεμόμενων από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. για τους εγγραφέντες από την 1η Σεπ 2014.

Τίτλος σπουδών Abschlusszeugnis της Αυστρίας

Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος Α’ του Δ.Σ. 114/19-4-2013, για τους εγγραφέντες από τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 2014, ο τίτλος σπουδών ABSCHLUSSZEUGNIS της Αυστρίας δεν θα αναγνωρίζεται.

WORK BASED LEARNING STUDIES

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. που ελήφθη στη συνεδρία 119/20-7-2012, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών MASTER OF ARTS in WORK BASED LEARNING STUDIES και MASTER OF SCIENCE in WORK BASED LEARNING STUDIES δεν θα αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης που απονέμονται από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. για τους εγγραφέντες στα προγράμματα αυτά από τη 1η/9/2013 και ύστερα.
Επιπλέον, σύμφωνα με απόφαση του Α΄ Τμήματος του Δ.Σ. που ελήφθη στη συνεδρία 148Α/27-9-2013, οι τίτλοι σπουδών Doctorate in Professional Studies (Work Based Learning) δεν θα αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τα διδακτορικά διπλώματα ειδίκευσης που απονέμονται από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. για τους εγγραφέντες στα προγράμματα αυτά από τη 1η/9/2014 και ύστερα.

Τίτλοι σπουδών ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. 116/8-6-2012, για τους εγγραφέντες από τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 2013, τίτλοι σπουδών στην ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ δεν θα κρίνονται ως αντίστοιχοι προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ των Ελληνικών Τ.Ε.Ι., ακόμη και μετά από συμπληρωματικές εξετάσεις.

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE του Post-Graduate Programme in International Politics του UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Α’ Τμήματος του ΔΣ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Πρακτικό 128/20-1-2012, 132/9-3-2012), ο τίτλος σπουδών CERTIFICAT UNIVERSITAIRE του Post-Graduate Programme in International Politics, το οποίο προσφέρεται από το Ίδρυμα UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES του Βελγίου δεν θα αναγνωρίζεται ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ισότιμο των απονεμόμενων από τα ελληνικά Α.Ε.Ι. για τους εγγραφέντες από την 1η Σεπ 2012.

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. 99/30-9-2011, όλοι οι φάκελοι που αφορούν αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών και οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν την 31η/12/2000 θα τοποθετηθούν στο αρχείο του Οργανισμού λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος. Όποιοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν εκκρεμείς υποθέσεις και επιθυμούν να τις προχωρήσουν, θα πρέπει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2011 είτε να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του κλάδου στον οποίο έχει χρεωθεί η αίτησή τους (οι αριθμοί τηλεφώνων βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα http://www.doatap.gr/gr/contact.php) ή να στείλουν σχετική δήλωση.

DIPLOMA (BAKALAVR) στην ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΙ" ΣΟΦΙΑΣ (NEO)

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. 100/14-10-2011, η οποία τροποποιεί την απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. 95/8-7-2011, για τους εγγραφέντες από το ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 2013, ο τίτλος σπουδών DIPLOMA (BAKALAVR) στην ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ "ΒΑΣΙΛ ΛΕΒΣΚΙ" ΣΟΦΙΑΣ δεν θα κρίνεται ως αντίστοιχος προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ των Ελληνικών Α.Ε.Ι. , ακόμη και μετά από συμπληρωματικές εξετάσεις.

[Ολομέλεια Δ.Σ.- Αρ.93/9-6-11] Βαθμολογική αντιστοιχία τίτλων σπουδών ισότιμων προς τα πτυχία των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Δίνεται το δικαίωμα σε κατόχους τίτλων σπουδών που αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τα πτυχία των ελληνικών Α.Ε.Ι. να αιτηθούν τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους ακόμη και στη περίπτωση που αυτοί δύνανται να αναγνωρισθούν και ως αντίστοιχοι μετά από συμπληρωματική εξέταση σε μαθήματα. Η βαθμολογική αντιστοιχία θα επαναπροσδιορίζεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εξετάσεων λαμβάνοντας υπόψη και τους βαθμούς των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων σε Ελληνικό Α.Ε.Ι.

Κρίση εξ αποστάσεως τίτλων σπουδών για την αντιστοιχία τους προς τα πτυχία συγκεκριμένων Σχολών / Τμημάτων των ελληνικών Α.Ε.Ι.

(ΠΡΟΣΟΧΗ τα παρακάτω δεν ισχύουν για τους εγγραφέντες σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το εαρινό εξάμηνο του 2015 –βλ. απόφαση Δ.Σ. 171Α/9-1-2015)
Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβε η Ολομέλεια του Δ.Σ. στις συνεδρίες της 57/16-10-2009 και 84/14-1-2011, τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από ομοταγή Ιδρύματα μετά από εξ αποστάσεως σπουδές για τους οποίους έχει ζητηθεί η ισοτιμία και η αντιστοιχία τους προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα παρακάτω Τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. (καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα στο Ε.Α.Π.), αφού κριθούν - μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο – για την ισοτιμία τους προς τα πτυχία που απονέμει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), δύνανται να κριθούν και για την αντιστοιχία τους προς τα πτυχία που απονέμονται από τα εν λόγω Τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. : 1. Τμήματα Φιλολογίας (Ελληνικής και Ξένων) 2. Τμήματα Ιστορίας\Αρχαιολογίας (κατεύθυνση Ιστορίας) 3. Τμήματα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας (Τομέας Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής) 4. Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής ημεδαπής 5. Τμήματα Ψυχολογίας

Αναγνώριση τίτλων σπουδών Νομικής που αποκτήθηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες με συναφές προς το ελληνικό Δίκαιο

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. στις συνεδρίες του 70/ 2-7-2010, 102 Α /26-11-2010 και 109 Α/25-2-2011, οι τίτλοι σπουδών Νομικής που έχουν χορηγηθεί από ομοταγή Ιδρύματα της Γαλλίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, της Αυστρίας, της Δανίας, της Φιλανδίας, της Ισλανδίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ελβετίας και της Νορβηγίας, δηλαδή χωρών με συναφές Δίκαιο ως προς το ελληνικό, αφού κριθούν - μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο - ως ισότιμοι προς τα πτυχία που απονέμουν τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης, δύνανται να κριθούν και ως αντίστοιχοι προς τα πτυχία που απονέμονται από τις Νομικές Σχολές / Τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. χωρίς τη χρέωση μαθημάτων.

Αναγνώριση τίτλων σπουδών Νομικής που αποκτήθηκαν στη Γερμανία

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. στην συνεδρία του 65 Α/ 4-7-2008, οι αιτούντες την αναγνώριση τίτλων σπουδών απονεμόμενων από πανεπιστήμια της Γερμανίας αφού ο υποψήφιος προηγουμένως έχει λάβει μέρος επιτυχώς στις 1ες Κρατικές Εξετάσεις, απαλλάσσονται από την πάγια χρέωση των μαθημάτων Αστικό Δίκαιο, Ποινικό/Ποινική Δικονομία, Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία.

[Α’Τμήμα Δ.Σ.- Αρ. 69/ 7-11-08] Paisley West of Scotland

Ο κος Αγιακλόγλου, τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του κλάδου Οικονομικών Επιστημών - Διοίκησης Επιχειρήσεων αναφέρεται σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον κλάδο για την αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που απονεμήθηκαν από το UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND (μετονομασία του UNIVERSITY OF PAISLEY από το τέλος του 2007) μετά από παρακολούθηση εγκεκριμένου από το ΥΠΕΠΘ μεταπτυχιακού προγράμματος σύμπραξης του ΤΕΙ Πειραιά με το UNIVERSITY OF PAISLEY (ΦΕΚ ΤΒ 738/18-5-2004). Ο κος Αγιακλόγλου, εξ αφορμής αυτών των αιτήσεων, εισηγείται τη διεκπεραίωση αιτήσεων για αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονεμήθηκαν ή θα απονεμηθούν από το UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND μετά από εγγραφή σε πρόγραμμα του ομοταγούς UNIVERSITY OF PAISLEY σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία. Τα μέλη του ΔΣ συμφωνούν με την εισήγηση του κου Αγιακλόγλου και αποφασίζουν (α) τη διεκπεραίωση αιτήσεων για αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονεμήθηκαν ή θα απονεμηθούν από το UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND μετά από εγγραφή σε πρόγραμμα του ομοταγούς UNIVERSITY OF PAISLEY σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία, και (β) την κρίση του ομοταγούς του UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND προς τα ελληνικά ΑΕΙ και της ισοτιμίας των Σχολών / Τμημάτων του προς τα αντίστοιχα των ελληνικών ΑΕΙ.

[Α’Τμήμα Δ.Σ.- Αρ. 70/ 28-11-08] Αγγλόφωνα Τμήματα Σχολών Ιατρικής και Οδοντιατρικής μετά την ένταξη της χώρας όπου εδρεύουν στην Ε.Ε.

Ο κ. Αθανασίου, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΔΟΑΤΑΠ και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του κλάδου Οδοντιατρικής, εισάγει προς συζήτηση την απόφαση του Δ.Σ. ΔΙ.Κ.ΑΤ.Σ.Α. 358/7-11-1997, σύμφωνα με την οποία τα Τμήματα Ιατρικής και Οδοντιατρικής χωρών εκτός της Ε.Ε. τα οποία ως γλώσσα διδασκαλίας έχουν γλώσσα ξένη προς την επίσημη γλώσσα της χώρας όπου λειτουργούν, δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμα προς τις αντίστοιχες Σχολές των ελληνικών ΑΕΙ, για όσους έχουν εγγραφεί μετά την 7-11-1997. Ο κ. Αθανασίου και η κα Μήτση, αναπληρωματικό μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του κλάδου Ιατρικής, εισηγούνται την άρση της παραπάνω απόφασης για τους εγγραφέντες στα Τμήματα αυτά μετά την ένταξη της χώρας όπου εδρεύουν στην Ε.Ε.. Η αιτιολογία βασίζεται στο γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χορηγεί άδεια ασκήσεως του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος στις κατηγορίες των ως άνω πτυχιούχων. Κατά συνέπεια σύμφωνα με την άποψη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι ως άνω απόφοιτοι κατέχουν πλήρως τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και δεξιότητες για την άσκηση των σχετικών επαγγελμάτων υγείας. Τα μέλη του Δ.Σ. συμφωνούν με την εισήγηση του κου Αθανασίου και της κας Μήτση και αποφασίζουν σχετικά.

[Ολομέλεια Δ.Σ.- Αρ. 47/ 16-1-09] Ranking – αλλαγή ranking στη Μεγ. Βρετανία

Κατόπιν της αλλαγής που επήλθε στο σύστημα «ranking» της Μ.Βρετανίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποφάσισε να μην χρησιμοποιείται πλέον το ranking από 1/1/09 ως κριτήριο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μ.Βρετανίας. Η αξιολόγηση θα γίνεται πλέον με τα λοιπά πρόσφορα αξιολογικά κριτήρια, όπως συμβαίνει με τους τίτλους που εκδίδονται σε όλες τις χώρες της αλλοδαπής.

[Ολομέλεια Δ.Σ.- Αρ. 48/ 13-2-09]Μέρος των σπουδών σε μη ομοταγές ίδρυμα

Η ορθή ερμηνεία του όρου «όλο το πρόγραμμα σπουδών» στο άρθρο 4, παρ.1, εδάφ.β του ν.3328/2005, ως εκ του σκοπού της διάταξης αυτής, είναι «όλο το προς αναγνώριση πρόγραμμα σπουδών».

Κατά συνέπεια, κάτοχοι τίτλων σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού οι οποίοι έχουν διανύσει μέρος των σπουδών τους σε μη ομοταγές ίδρυμα δύνανται, κάνοντας χρήση του υπολοίπου των προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών τους, όταν αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, να επιτύχουν την αναγνώριση του βασικού τους τίτλου.

[Ολομέλεια Δ.Σ.- Αρ. 48/ 13-2-09]Πανεπιστήμιο Glamorgan

Μετά από στοιχεία που παρέθεσε η Διευθύντρια Αναγνώρισης, κα Μαρία Αλαχούζου, και τα οποία αξιολογήθηκαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τη δομή και την αξιοπιστία του ιδρύματος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την άρση της αναξιοπιστίας του πανεπιστημίου Glamorgan, καθώς δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι της μη έγκυρης αλληλογραφίας και προβληματικής επικοινωνίας για τους οποίους είχε κριθεί στο παρελθόν ως μη αξιόπιστο.

[Ολομέλεια Δ.Σ.- Αρ. 51/ 2-7- 09] Μη αναγνώριση του University of the West of Scotland

Η Προϊσταμένη της Δνσης Αναγνώρισης κα Αλαχούζου εισάγει προς συζήτηση το θέμα αίτησης αναγνώρισης ομοταγούς που υπέβαλε ο κ. ............ (αρ.πρωτ.............) για το ίδρυμα University of the West of Scotland – United Kingdom, και συγκεκριμένα για τα School of Engineering and Science & School of Computing.
Το ίδρυμα ονομαζόταν παλαιότερα University of Paisley. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης παραθέτει στοιχεία σχετικά με τη δομή του ιδρύματος. Από αυτά προκύπτει πως ενώ το ποσοστό των κατόχων διδακτορικού ανάμεσα στους διδάσκοντες συνολικά στο Πανεπιστήμιο είναι 18,2%, στις 2 Σχολές ανέρχεται σε 54% και 59% αντίστοιχα.
Τα μέλη ΔΣ αποφασίζουν πως δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του ιδρύματος ως ομοταγούς αφού δεν πληρούνται οι όροι του ν.3328/2005, άρθρο 3 – παρ.η’ καθώς επίσης και να συμπεριληφθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

[Ολομέλεια Δ.Σ.- Αρ. 50/ 8-5-09] Αναγνώριση του τίτλου σπουδών Magistr Βουλγαρίας ως μεταπτυχιακό

Η Προϊσταμένη της Δνσης Αναγνώρισης κα Αλαχούζου εισάγει προς συζήτηση το θέμα αναγνώρισης των πτυχίων Βουλγαρίας Magistr. Η Επιτροπή που ανέλαβε να μελετήσει το θέμα, αφού έλαβε υπόψη και τις προτάσεις των Ειδικών Εισηγητών, κατέληξε στα εξής: εφόσον το Βουλγαρικό Υπουργείο Παιδείας θεωρεί τον τίτλο Magistr ως δίπλωμα δευτέρου κύκλου σπουδών και δεδομένου ότι η Βουλγαρία έχει προσαρμοστεί στα οριζόμενα από τη συνθήκη της Bologna, θα πρέπει και ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να αναγνωρίζει τον τίτλο Magistr ως μεταπτυχιακό. Αυτό πρέπει να ισχύει μόνο για σπουδές που ξεκίνησαν και για τίτλους που απονεμήθηκαν μετά την προσαρμογή της Βουλγαρίας στη συνθήκη Bologna και φυσικά όταν ο αιτών είναι κάτοχος βασικού τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου βασικού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Τέλος, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος 5ετούς βασικού πτυχίου ημεδαπής κλάδου Γεωτεχνικών Επιστημών, Μηχανικών και Νομικής, το ΔΣ θα εξετάσει το θέμα σε επόμενη συνεδρίασή του.
Τα μέλη ΔΣ συμφωνούν με τις παραπάνω απόψεις και αποφασίζουν σχετικά.

[Α’ Τμήμα Δ.Σ.- Αρ. 79/ 25-6-2009] Αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών Bakalavr Βουλγαρίας

Τα μέλη ΔΣ αποφασίζουν να αναγνωρίζονται οι τίτλοι σπουδών Bakalavr Βουλγαρίας ως ισότιμοι με τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ΑΕΙ Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης και για αντιστοιχία να ακολουθούνται οι διατάξεις του ν. 3328/2005 για παραπομπή σε επιτροπή Ακαδημαϊκών Συμβούλων.
Διευκρινίζεται ότι η ως άνω προαναφερθείσα απόφαση δεν ισχύει για τους κλάδους Νομικής, Μηχανικών και Γεωτεχνικών καθώς επίσης και για τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά ΑΕΙ Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης μετά από διάρκεια σπουδών ίση ή μεγαλύτερη των 5 (πέντε) ετών για τους οποίους απαιτείται συνεκτίμηση με τίτλο σπουδών Magistr.

[Ολομέλεια Δ.Σ.- Αρ. 53/ 2-7-09] Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών Bakalavr και Magistr Βουλγαρίας σε αιτούντες εγγραφέντες σε ομοταγή ιδρύματα της χώρας αυτής μετά το ακαδημαϊκό έτος 2000

Η Προϊσταμένη της Δνσης Αναγνώρισης κα Αλαχούζου Μαρία εισάγει προς συζήτηση το θέμα αναγνώρισης τίτλων σπουδών Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα ζητά διευκρινίσεις σχετικά με το έτος από το οποίο και μετά θα αναγνωρίζονται κανονικά οι τίτλοι σπουδών Bakalavr & Magistr. Κατόπιν συζήτησης, τα μέλη ΔΣ αποφασίζουν να αναγνωρίζονται οι ως άνω προαναφερθέντες τίτλοι σε αιτούντες που εγγράφηκαν σε ομοταγή ιδρύματα της χώρας αυτής μετά το ακαδημαϊκό έτος 2000.

[54/20-09-2007] Άρση της ισοτιμίας των Τμημάτων Ψυχολογίας των κάτωθι Ιδρυμάτων: 1. UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE (πρώην UNIVERSITY OF LUTON), FACULTY OF HEALTH AND SOCIAL SCIENCES, DIVISION OF PSYCHOLOGY, U.K. 2. UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE (πρώην UNIVERSITY OF LUTON), FACULTY OF HEALTH AND SOCIAL SCIENCES, DEPARTMENT OF APPLIED SOCIAL STUDIES, U.K.

Μετά τον έλεγχο που έγινε στους Οδηγούς σπουδών των παραπάνω Τμημάτων προκύπτει ότι δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του ισοτιμίας, σύμφωνα με το αρ. 3 παρ. η΄ του Ν. 3328/2005. Ειδικότερα, το DIVISION OF PSYCHOLOGY δεν χορηγεί διδακτορικούς παρά μόνο βασικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους και κατά συνέπεια δεν διεξάγει έρευνα στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και δεν παράγει επιστημονική γνώση, ενώ στο DEPARTMENT OF APPLIED SOCIAL STUDIES επί συνόλου 40 διδασκόντων οι 30 δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου.

[50/13-07-2007] Άρση του ομοταγούς του Τμήματος Νομικής του Universita degli Studi di Camerino της Ιταλίας

Μετά τον έλεγχο που έγινε στον Οδηγό σπουδών του παραπάνω Τμήματος Νομικής προκύπτει ότι δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Ομοταγούς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρ.3 παρ.η΄ του Ν.3328/2005. Ειδικότερα, το Τμήμα Νομικής του παραπάνω Πανεπιστημίου δεν έχει οργανωμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, όπως ορίζεται στο παραπάνω άρθρο του νόμου και ισχύει σε όλες τις Νομικές Σχολές των ελληνικών Α.Ε.Ι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν την παραπάνω άρση, η οποία θα ισχύσει για τους εγγραφέντες φοιτητές από το Σεπτέμβριο του 2007

[50/13-07-2007] Άρση του Ομοταγούς του Τμήματος Νομικής των κάτωθι ιδρυμάτων

1.Robert Gordon University, Aberdeen Business School,

2.University of Abertay Dundee, Dundee Business School,

3.University of Paisley, Paisley Business School,

Πιο συγκεκριμένα, μετά τον έλεγχο που έγινε στούς Οδηγούς σπουδών των παραπάνω Τμημάτων Νομικής προκύπτει ότι δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Ομοταγούς, σύμφωνα με το αρ.3 παρ. η΄ του Ν. 3328/2005. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος όπως ορίζεται στο παραπάνω άρθρο του νόμου και ισχύει σε όλες τις Νομικές Σχολές των ελληνικών Α.Ε.Ι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν την παραπάνω άρση, η οποία θα ισχύσει για τους εγγραφέντες φοιτητές από τον Σεπτέμβριο του 2007

[50/13-07-2007] Μεταφερόμενες Διδακτικές μονάδες

Στις περιπτώσεις όπου για την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών παρατηρείται μεταφορά διδακτικών μονάδων (transfer credits) από προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών εντός τετραετίας με έκδοση δύο τίτλων σπουδών, η ισοτιμία ή/και η αντιστοιχία αναγνωρίζεται στον τίτλο που εμπεριέχει αυτή τη μεταφορά διδακτικών μονάδων και όχι στο πρώτο τίτλο, του οποίου έχουν αναλωθεί οι διδακτικές μονάδες.

[50/13-07-2007] Συνεκτίμηση μεταπτυχιακού διπλώματος external degree ή distance learning

Στην περίπτωση συνεκτίμησης μεταπτυχιακού διπλώματος με πτυχίο τακτικής παρακολούθησης, το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να είναι τακτικής παρακολούθησης. Στις περιπτώσεις που το μεταπτυχιακό δίπλωμα έχει αποκτηθεί σε πρόγραμμα external degree ή distance learning δεν είναι δυνατή η συνεκτίμηση με τριετές πτυχίο τακτικής ή μερικής παρακολούθησης.

[42/23-02-2007] Άρση του Ομοταγούς Τμημάτων Νομικής της Αλλοδαπής για τους εγγραφέντες από τον Σεπτέμβριο 2007

Μετά τον έλεγχο που έγινε στον οδηγό σπουδών των παρακάτω Τμημάτων Νομικής προκύπτει ότι δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του ομοταγούς σύμφωνα με το αρ.3 παρ.η του Ν.3328/2005. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος όπως ορίζεται στο παραπάνω άρθρο του νόμου και ισχύει σε όλες τις Νομικές Σχολές των ελληνικών Α.Ε.Ι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν την άρση της ισοτιμίας των ακόλουθων Τμημάτων Νομικής για τους εγγραφέντες φοιτητές από τον Σεπτέμβριο του 2007

  1. University of West England - School of Law - Bristol
  2. University of Bedfordshire - Department of Law - Luton
  3. University of Greenwich - Department of Law - Greenwich
  4. Coventry University - School of Law - Coventry
  5. University of Hertfordshire - Department of Law - Hertfordshire
  6. University of Huddersfield-Department of Law - (Πρακτικό 46/04-05-2007)

[40/26-01-2007] Διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών του Universita degli studi di Bari

Σχετικά με την απόφαση της 06-07-2006, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν την αναστολή της διαδικασίας αξιολόγησης και αναγνώρισης των τίτλων σπουδών της Σχολής των Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Bari μόνο και όχι για τις λοιπές Σχολές του Πανεπιστημίου του Bari. Ιδιαίτερα, η αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλου προερχόμενου από τη Σχολή των Οικονομικών θα προχωρήσει, αν προηγουμένως αποκλεισθεί εγγράφως από τις αρμόδιες Πανεπιστημιακές αρχές η εμπλοκή των κατόχων τους στην υπό έρευνα υπόθεση.

[36/24-11-2006] 1. European Master's in Human Rights and Democratisation 2. Academia di Belle Arti 3. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Ολλανδίας

1. European Master's in Human Rights and Democratisation
Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι European Master's in Human Rights and Democratisation της Ιταλίας, που είναι livello 1, δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης προς τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ΑΕΙ για τους εγγραφέντες στο παραπάνω πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο 2007 και έπειτα.

2. Academia di Belle Arti
Αναγνωρίζεται το ομοταγές των ιδρυμάτων Academia di Belle Arti της Ιταλίας, σύμφωνα με το αρ.3 του ν.3328/2005, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.1 του ν.3369/2005.

3. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Ολλανδίας
Η αξιολόγηση και αναγνώριση των Ολλανδικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τα οποία διενεργούνταν από τα Πανεπιστήμια χωρίς την ταυτόχρονη πιστοποίηση (accreditation) από το N.V.A.O. (Netherlands Flemish Accreditation Organisation) δεν είναι δυνατή. Πιο συγκεκριμένα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της αλλοδαπής που δεν έχουν νομίμως κατοχυρωθεί στην χώρα προέλευσής τους δε δύναται να αναγνωριστούν ως ισότιμα προς τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ΑΕΙ.

[35/16-11-2006] Αιτήσεις Επανεξέτασης

1) Οι αιτήσεις επανεξέτασης γίνονται δεκτές μόνον εντός ενός έτους από την ημέρα παραλαβής της Πράξης. 2) Σε περιπτώσεις όπου είτε μετά από αίτηση των αιτούντων ή με τη συγκατάθεσή τους συνεκτιμήθηκαν τίτλοι σπουδών, προκειμένου να τους εκδοθεί πράξη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν γίνονται δεκτά αιτήματα επανεξέτασης προκειμένου να τύχουν ξεχωριστής αναγνώρισης των τίτλων τους. Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις όπου έχει δοθεί ξεχωριστή αναγνώριση σε τίτλους σπουδών (πτυχίο - μεταπτυχιακό) δε γίνεται δεκτό το αίτημα για συνεκτίμηση των παραπάνω τίτλων. .

[34 / 03-11-2006] Ισχύ απόφασης Δ.Σ.27/06-07-2006

Η ρύθμιση της απόφαση Δ.Σ. 27/06-07-2006 για τους κλάδους των Μηχανικών και Γεωτεχνικών Επιστημών τίθεται σε ισχύ για τους εγγραφόμενους από τον Σεπτέμβριο 2007

[33/20-10-2006] Μαθήματα Κορμού για προ-αξιολόγηση φακέλων

Κατά την εξέταση των φακέλων που ανήκουν στους παρακάτω κλάδους θα εξετάζεται αρχικά το περιεχόμενο των παρακάτω μαθημάτων, προκειμένου να χορηγηθεί η αντιστοιχία του τίτλου προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά ΑΕΙ.:

Κλάδος Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας:
1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
3. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΜΕ
4. ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
8. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κλάδος Πολιτικών Επιστημών:
1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (19-20ος αιώνας)
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
3. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1
6. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
7. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κλάδος Νομικής:
1. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
2. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
3. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
4. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κλάδος Οικονομικών:
1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
2. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
3. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
4. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
5. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι
6. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
7. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
8. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
9. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
11. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
12. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλάδος Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας:
α) ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κορμού για Ισοτιμία και Αντιστοιχία με πτυχίο Τμήματος ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:
1. ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
2. ΧΗΜΕΙΑ (ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ)
3. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)
4. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ - ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ) 5. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
6. ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
7. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΦΥΤΩΝ - ΖΩΩΝ)
8. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
9. ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ
10. ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ
11. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
13. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΖΩΩΝ - ΦΥΤΩΝ - ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ)
14. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA
15. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
16. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
17. ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
18. ΕΞΕΛΙΞΗ
19. ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
20. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

β) ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κορμού για Ισοτιμία και Αντιστοιχία με πτυχίο ΠΣΕ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ ΧΗΜΕΙΑ
2. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
3. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
5. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΦΥΤΩΝ - ΖΩΩΝ - ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ)
6. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι
7. ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
8. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ
9. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ
10. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ
11. ΕΝΖΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
12. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
13. ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
14. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
15. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
16. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
17. ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
18. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
19. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
20. ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Κλάδος Κτηνιατρικής
1. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
2. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
3. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
4. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
5. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
6. ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
7. ΔΙΑΤΡΟΦΗ
8. ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ - ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
10. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
11. ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
12. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
13. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ
14. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
15. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
16. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ
17. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
18. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
19. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
20. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
21. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
22. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

[32/06-10-2006] Μεταφερόμενες διδακτικές μονάδες Community Colleges

Η αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων που έχουν απονεμηθεί από αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δυνατή στις περιπτώσεις που έχουν μεταφερθεί διδακτικές μονάδες από Community Colleges όταν ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Οι μεταφερόμενες διδακτικές μονάδες είναι μόνο 30 από το σύνολο των 120, που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου
2) Τα Community Colleges από όπου έχουν μεταφερθεί οι παραπάνω διδακτικές μονάδες διέπονται από κανονιστικές ρυθμίσεις (articulation agreements) μεταξύ αυτών και του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που απένειμε τον προς αξιολόγηση τίτλο.

[31/22-09-2006] Αναγραφή ειδικότητας Μηχανικών

Στις Πράξεις Προέδρου ΔΣ ΔΟΑΤΑΠ του κλάδου των Μηχανικών η ειδικότητα θα αναγράφεται μόνον εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι προϋποθέσεις της "ισοτιμίας και της αντιστοιχίας", που απαιτούνται για την απόκτηση αυτής της ειδικότητας.

[30/05-09-2006] Συνεκτίμηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης

Η ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης δεν αναγνωρίζεται όταν έχει αποτελέσει μέρος συνεκτίμησης δύο τίτλων σπουδών (3ετές Bachelor + Μεταπτυχιακό). Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης καθορίζει τη συνεκτίμηση και όχι η χρονική διάρκεια απόκτησής του ή οι ενδιάμεσοι τίτλοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

[28/14-07-2006] Πτυχία Ηνωμένου Βασιλείου κλάδου Μηχανικών και Γεωτεχνικών Επιστημών

Οι τίτλοι σπουδών Bachelor τριετούς διάρκειας Ηνωμένου Βασιλείου κλάδου Μηχανικών και Γεωτεχνικών Επιστημών που έχουν πραγματοποιηθεί σε Τμήματα /Σχολές που χαρακτηρίζονται με ranking 3 και κάτω, συνεκτιμώμενοι με μονοετείς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (συνολική διάρκεια σπουδών σύμφωνα με το πρόγραμμα: 4 έτη), δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμοι ή ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τα απονεμόμενα διπλώματα/πτυχία από τα Τμήματα/Σχολές κλάδου Μηχανικών και Γεωτεχνικών Επιστημών των Ελληνικών Α.Ε.Ι. και θα παραπέμπονται στο Β΄ Τμήμα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η παραπάνω πρόταση θα ισχύσει για όσους θα εγγραφούν στο πρόγραμμα του πτυχίου Bachelor από το Σεπτέμβριο του 2006. Όσοι βρίσκονται, τη στιγμή της λήψης της συγκεκριμένης απόφασης σε έτος σπουδών του τριετούς κύκλου Bachelor, είναι δυνατό οι τίτλοι σπουδών τους Bachelor, συνεκτιμώμενοι με μεταπτυχιακό τίτλο Master, να κριθούν ως προς τα απονεμόμενα διπλώματα/πτυχία των παραπάνω Τμημάτων / Σχολών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.., μόνο εφόσον το Master απονεμηθεί από Τμήμα /Σχολή με αξιολόγηση - ranking 4 και άνω (σχετικό link : http://www.hero.ac.uk/rae/ ). Τέλος, οι αιτήσεις όσων έχουν ήδη περατώσει τις σπουδές τους και, είτε δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσης των τίτλων τους είτε δεν έχουν υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία, θα κριθούν με την προγενέστερη διαδικασία

[26/23-06-2006] Περίπτωση 3ετούς Bachelor + διδακτορικού διπλώματος

Πτυχίο τριετούς φοίτησης της αλλοδαπής αναγνωρίζεται ως ισότιμο εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα από Τμήμα ή Σχολή της αλλοδαπής με ranking 5 και πάνω σύμφωνα με τις επίσημες λίστες αναγνωρισμένων φορέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της οικείας χώρας. Στην περίπτωση αυτή η αναγνώριση των ισοτιμιών τόσο του πτυχίου τριετούς φοίτησης όσο και του διδακτορικού διπλώματος, αντίστοιχα, δεν προϋποθέτει και την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) για την αναγνώριση της ισοτιμίας του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως. Η τυχόν κατοχή και μεταπτυχιακού διπλώματος αναγνωρίζεται ανεξάρτητα του βασικού πτυχίου τριετούς φοιτήσεως και του διδακτορικού διπλώματος. Από την παραπάνω απόφαση εξαιρούνται οι τίτλοι σπουδών κλάδων Νομική, Μηχανικών, Γεωτεχνικών Επιστημών, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και Κτηνιατρικής.

[22/16-06-2006] Μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι Βαλκανικών χωρών και δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

Για την αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων Ιδρυμάτων των πρώην ανατολικών χωρών οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της γλώσσας από Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών του Οικείου Πανεπιστημίου, στην οποία πραγματοποιήθηκε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή εκπονήθηκε η διδακτορική διατριβή, προγενέστερο της έναρξης φοίτησης 2. στην περίπτωση που το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή η διδακτορική διατριβή έγινε ή υποστηρίχτηκε σε γλώσσα άλλη από την εθνική, αποδεικτικό επάρκειας γνώσης της γλώσσας από επίσημο φορέα, προγενέστερο της ημερομηνίας έναρξης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ή μεταπτυχιακού προγράμματος. Συμπληρωματικά ισχύουν και οι από 16-1-2004 και 7-5-2004 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για τους διδακτορικούς τίτλους των πρώην ανατολικών χωρών.

[22/16-06-2006] Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Ισπανίας

Oι αιτήσεις αναγνώρισης των μεταπτυχιακών τίτλων της Ισπανίας α' κύκλου (επιπέδου Master) μένουν σε εκκρεμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση του ακαδημαϊκού τους επιπέδου στην οικεία χώρα

[23/26-05-2006] Τροποποίηση της από 20-9-2002 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για τους τίτλους σπουδών Νομικής

Tροποποιείται η από 20-9-2002 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για τους τους τίτλους σπουδών Νομικής ομοταγών Ιδρυμάτων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κάτοχοί τους είναι δυνατόν να παραπεμφθούν σε συμπληρωματική εξέταση, εκτός των 4 μαθημάτων του Αστικού Δικαίου, του Συνταγματικού Δικαίου, του Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας και της Πολιτικής Δικονομίας και σε άλλα βασικά μαθήματα που ελλείπουν από το πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών.

[21/03-05-2006] Τίτλοι σπουδών πενταετούς διάρκειας κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι τίτλοι σπουδών πενταετούς διάρκειας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται ως διπλώματα ισότιμα και αντίστοιχα προς τα απονεμόμενα από τα Τμήμα/ Σχολές αντίστοιχου κλάδου του Ε.Μ.Π. ή των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών των Ελληνικών Α.Ε.Ι., εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της "ισοτιμίας" του τίτλου σπουδών και ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται τα βασικά μαθήματα, οι παραπάνω τίτλοι θα παραπέμπονται σε συμπληρωματικές εξετάσεις στα αντίστοιχα Τμήματα/Σχολές των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

[18/05-04-2006] Αξιολόγηση των Τμημάτων/Σχολών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Η αξιολόγηση των Τμημάτων και Σχολών των Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ως ισοτίμων προς τα ελληνικά Τμήματα/Σχολές θα γίνεται με βάση τις προϋποθέσεις περί ομοταγούς των Ιδρυμάτων. Εφόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 3,ζ,ββ, η οποία παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη δυσκολία, εναλλακτικά θα μπορούσε να θεωρηθεί επαρκής προϋπόθεση να μπορούν οι κάτοχοι του συγκεκριμένου τίτλου να γίνουν δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών άλλων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

[17/23-03-2006] Foundation year

Το Foundation year δεν αναγνωρίζεται ως έτος σπουδών, καθώς δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών.

[16/10-03-2006] Τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής κατεύθυνσης αμιγούς Ψυχολογίας

Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής κατεύθυνσης αμιγούς Ψυχολογίας

Α) Diplom (Magistr) Βουλγαρία πενταετούς διάρκειας
Β) Maitrise Γαλλίας, τετραετούς διάρκειας
Γ) Diplom Γερμανίας πενταετούς διάρκειας
Δ) Laurea Ιταλίας πενταετούς διάρκειας
θα αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους απονεμόμενους από τα Τμήματα Ψυχολογίας των Ελληνικών ΑΕΙ. Δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών που έχουν κατοχυρώσει έτη σπουδών ως κάτοχοι Ελληνικού πτυχίου αλλά και περιπτώσεις που μέρος των σπουδών έχει κατοχυρωθεί από παρακολούθηση σε κέντρα ελευθέρων σπουδών στην Ελλάδα.

[8/11-11-2005] Πτυχία Ιατρικής και Οδοντιατρικής των Η.Π.Α.

Οι τίτλοι σπουδών των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Σχολών των Η.Π.Α. που είναι fully accredited από την American Medical Association και την American Dental Association αντίστοιχα, θα αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους απονεμόμενους από τις αντίστοιχες Σχολές των Ελληνικών Α.Ε.Ι. χωρίς να παραπέμπονται σε συμπληρωματικές εξετάσεις. Η ανωτέρω απόφαση θα ισχύει εφόσον πληρούνται και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων του άρθρου 4 του Ν. 3328/2005.

 

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ 2007

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής