Κατηγορία: Γενικές Πληροφορίες Καταχωρήθηκε: 5-09-2014
Πηγή: admin

Aναγνώριση τίτλων σπουδών από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, η χορήγηση των οποίων έχει πραγματοποιηθεί με αναγνώριση διδακτικών μονάδων από Ελληνικά Α.Ε.Ι.

Με αφορμή ερωτήματα που απευθύνονται στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., διευκρινίζεται ότι:
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα αρ.4, παρ. 1β' του ν. 3328/2005, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση τίτλων σπουδών από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, η χορήγηση των οποίων έχει πραγματοποιηθεί με αναγνώριση διδακτικών μονάδων από Ελληνικά Α.Ε.Ι. χωρίς προηγουμένως να έχει αποκτηθεί ο ημεδαπός τίτλος.

Τελευταία Ενημέρωση: 5-09-2014
Επιστροφή