• Ακυρώνεται η υπ' αριθμόν Η48.25.3ΕΜ367/2020 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με την απόφαση της από 26-6-2020 11ης συνεδρίασης της Ολομέλειας του Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Με την υπ' αριθμόν 25 1-3787 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της 3/8/2017 ανακαλείται η υπ' αριθμόν 25 1-2740 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της 30/10/2009.
  • Με την υπ' αριθμόν 17-37-2018 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της 20/3/2018 ακυρώνεται η υπ' αριθμόν 17-148/2008 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π...
  • Με την υπ' αριθμόν 31-12/2017 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της 9/11/2017 ακυρώνεται η υπ' αριθμόν 8-265/2004 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. της 14/09/2004.
  • Με την υπ' αριθμόν 32-4/2018 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της 19/3/2018 ανακαλείται η υπ' αριθμόν 32-24/2017 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της 25/9/2017.
  • Με την υπ' αριθμόν 25-55/2018 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της 13/6/2018 αντικαθίσταται η υπ' αριθμόν 21-121/2013 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
  • Με την υπ' αριθμόν 25 1-59/2018 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της 2/7/2018 αντικαθίσταται η υπ' αριθμόν 25 1-39/2017 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
  • Με την υπ' αριθμόν 33-12/2019 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της 12/3/2019 ακυρώνεται η υπ' αριθμόν 33-13/2015 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
  • Ανακαλείται η υπ' αριθμόν 27-1/2018 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με την απόφαση της από 14-12-2018 συνεδρίασης του Τμήματος Α΄ του Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
  • Με την υπ' αριθμόν 43-3/2019 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της 5/2/2019 ακυρώνεται η υπ' αριθμόν 43-22/2013 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
  • Με την υπ' αριθμόν 43-4/2019 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της 5/2/2019 ακυρώνεται η υπ' αριθμόν 43-5/2018 πράξη Προέδρου Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

 

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής