ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

 

Η Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων αποτελεί τον ουσιαστικό κορμό του Οργανισμού. Το έργο της Διεύθυνσης αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων είναι εξαιρετικά περίπλοκο για τους ακόλουθους αντικειμενικούς λόγους:

  • Τον πλουραλισμό των επιστημονικών κατευθύνσεων των προγραμμάτων σπουδών της αλλοδαπής για τα οποία δεν υφίστανται αντίστοιχα Ελληνικά προγράμματα σπουδών ή ακόμα και Τμήματα.
  • Τα διαφορετικά συστήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Νομικό πλαίσιο που τα διέπει σε κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός αυτής.
  • Την αλλαγή στο νομικό και διοικητικό πλαίσιο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε σχέση με αυτό του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Η χρονική περίοδος από την ισχύ του Ν.3328/01-04-2005 έως το τέλος του 2006 αποτέλεσε ουσιαστικά ένα μεταρρυθμιστικό στάδιο θεσμικής εξυγίανσης του Οργανισμού και εκσυγχρονισμού της Διεύθυνσης Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών τίτλων τόσο ως προς το νέο νομικό πλαίσιο και τη λειτουργία του Οργανισμού όσο και ως προς την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού

 

Η Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών Τίτλων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ 2007

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής