ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και 21 μέλη, τα οποία είναι εν ενεργεία καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ελληνικών Α.Ε.Ι. που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τριετή θητεία. Για το διορισμό του Προέδρου απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. λειτουργεί σε Ολομέλεια και σε Τμήματα, το Α΄ Τμήμα Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Ζωής, Πληροφορικής και Εικαστικών Τεχνών (απαρτίζεται από το Πρόεδρο και 11 μέλη) και το Β΄ Τμήμα Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας (απαρτίζεται από το Πρόεδρο και 10 μέλη). Με την υπ’ αριθμ. 21004/Ζ1/12-2-2020 (ΦΕΚ 104/13-2-2020/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Υπουργική Απόφαση ορίστηκαν τα μέλη του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Τακτικά και Αναπληρωματικά).

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 104/2020

 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ 2007

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής