Ν. 3328/05 (ΦΕΚ 80 Α’/1-4-05) : Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄


Άρθρο 1

Ίδρυση -Νομική -Μορφή -Έδρα

Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Οργανισμός στις διεθνείς του σχέσεις χρησιμοποιεί την επωνυμία: «Hellenic National Academic Recognition and Information Center (Hellenic NARIC)».


Άρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός του Οργανισμού είναι:

α) Η αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής και

β) η παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές στην ανώτατη ε κπαίδευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

2. Ο Οργανισμός για την επίτευξη του σκοπού του:

α) Συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, κυρίως σχετικά με την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και λειτουργεί ως Κέντρο ενημέρωσης για θέματα πανεπιστημιακής και ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης.

β) Συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, παρακολουθεί τις εξελίξεις που σημειώνονται διεθνώς στο χώρο αυτόν, ενημερώνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα πανεπιστήμια και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (T.E.I.) για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παρέχει πληροφορίες σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή αρμόδια Κέντρα και αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Συμβουλεύει, επίσης, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανάγκη δημιουργίας στην ημεδαπή νέων τμημάτων, που λειτουργούν ήδη στην αλλοδαπή.

γ) Συμμετέχει σε συσκέψεις και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα από το ευρωπαϊκό δίκτυο των αντίστοιχων κέντρων ακαδημαϊκών αναγνωρίσεων και πληροφόρησης (NARIC), του οποίου είναι μέλος.

δ) Συνεργάζεται με όργανα που έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.


Άρθρο 3

Ορισμοί

Κατά την έννοια του νόμου αυτού:

α) «Ανώτατη εκπαίδευση πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης» είναι η εκπαίδευση που παρέχεται από πανεπιστήμια και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

β) «Τίτλος σπουδών» είναι πτυχίο ή δίπλωμα, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο κάτοχός του έχει ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης.

γ) «Πτυχίο» είναι ο τίτλος αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος χορηγείται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

δ) «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα» είναι ο τίτλος που χορηγείται σε κατόχους πτυχίου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

ε) «Διδακτορικό Δίπλωμα» είναι ο τίτλος που χορηγείται από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε κατόχους πτυχίου μετά επιτυχή εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής διατριβής.

στ) «Αναγνώριση τίτλου σπουδών» είναι η βεβαίωση και η διαπίστωση από τον Οργανισμό της «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» του τίτλου. Η αναγνώριση αφορά πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα και διδακτορικά διπλώματα.

ζ) «Αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα» είναι το πανεπιστήμιο και το τεχνολογικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει κριθεί ως ομοταγές από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού.

η) Ομοταγές θεωρείται το εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής που αναγνωρίζεται από τα αρμόδια όργανα της χώρας του, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

αα) Η διδασκαλία και η εξέταση περιλαμβάνει τα αναγκαία για την αντίστοιχη επιστήμη μαθήματα.

ββ) [Αρχή Τροποποίησης]«Το ανώτατο ίδρυμα απονέμει ως τίτλους σπουδών πτυχία ή μεταπτυχιακά διπλώματα ή διδακτορικά διπλώματα.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΠΕΡ. ΒΒ ΤΗΣ ΠΕΡ. Η ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5α ΤΟΥ ΑΡΘ. 44 ΤΟΥ Ν. 4071/12, ΦΕΚ-85 Α/11-4-12 [Τέλος Τροποποίησης] [Αρχή Τροποποίησης] Κατ' εξαίρεση θεωρούνται ως ομοταγή και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και οι Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών (εικαστικών τεχνών, μουσικής, θεάτρου, χορού, κινηματογράφου) που απονέμουν ως τίτλους σπουδών μόνο πτυχία - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ. ββ ΤΗΣ ΠΑΡ. η ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν. 3369/05, ΦΕΚ-171 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

γγ) Το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών έχει διδακτορικό δίπλωμα. [Αρχή Τροποποίησης] Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών (εικαστικών τεχνών, μουσικής, θεάτρου, χορού, κινηματογράφου) - ΠΡΟΣΘ. ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡ. γγ ΤΗΣ ΠΑΡ. η ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν. 3369/05, ΦΕΚ-171 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

δδ) Όταν οι απονεμόμενοι τίτλοι οδηγούν σε επαγγελματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα αυτά αναγνωρίζονται στη χώρα που λειτουργεί το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

εε) Η διάρκεια σπουδών είναι τουλάχιστον τριετής για το προπτυχιακό και ενός έτους για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, οι δε σπουδαστές έχουν περατώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.


Άρθρο 4

Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι».

1. Η «ισοτιμία» αναγνωρίζεται εφόσον:

α) Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και μάθησης τα ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό αυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα και ότι η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες με αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράμματα σπουδών [Αρχή Τροποποίησης]«εξ αποστάσεως των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής». - ΑΝΤΙΚ. ΩΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 82 ΤΟΥ Ν. 4485/17, ΦΕΚ-114 Α/4-8-17 [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]«β) Όλο το πρόγραμμα σπουδών έχει διανυθεί σε ομο-ταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τουλάχιστον το 1/2 του προγράμματος ή τα δύο έτη, σε περίπτωση που η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής, έχει πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών μπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη, εξάμηνα ή διδακτικές μονάδες ή σε συνδυασμό αυτών.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 17 ΤΟΥ ΑΡΘ. 39 ΤΟΥ Ν. 4186/13, ΦΕΚ-193 Α/17-9-13 [Τέλος Τροποποίησης]

2. Ειδικότερα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που αποκτώνται μετά από τριετή φοίτηση, όταν για τα αντίστοιχα προγράμματα της ημεδαπής προβλέπεται τετραετής ή πενταετής φοίτηση, «ισοτιμία» ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» του πτυχίου αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος. Στην περίπτωση αυτή δεν αναγνωρίζεται «ισοτιμία» του μεταπτυχιακού διπλώματος. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν κρίνεται απαραίτητη προκειμένου για ισοτιμία με πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Σε ειδικές περιπτώσεις εντατικών προγραμμάτων της αλλοδαπής τριετούς διάρκειας, όταν τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά προγράμματα της ημεδαπής είναι τετραετούς διάρκειας, είναι δυνατόν με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Τμήματος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού, να χορηγηθεί «ισοτιμία» ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» στο πτυχίο χωρίς παράλληλη συνεκτίμηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Στη σχετική απόφαση λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και ιδίως οι διδακτικές μονάδες (credits) του προγράμματος σπουδών του αλλοδαπού ιδρύματος και η τυχόν αξιολόγηση ή πιστοποίησή του από αναγνωρισμένους φορείς ανώτατης εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται.

3. «Ισοτιμία και αντιστοιχία» αναγνωρίζεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής. Ο Οργανισμός μπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα έξι. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί έως δέκα, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους, που αποκτώνται στην ημεδαπή μετά από σπουδές τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας. Αν η διαφορά του προγράμματος σπουδών της ημεδαπής από το πρόγραμμα της αλλοδαπής είναι τόσο σημαντική ώστε να μη μπορεί να χορηγηθεί «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου ούτε με τη συμπληρωματική εξέταση σε έξι ή, αναλόγως, δέκα μαθήματα, τότε αναγνωρίζεται «ισοτιμία» εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1. Τα συμπληρωματικά μαθήματα ορίζονται από το οικείο Τμήμα του Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από εισήγηση της αρμόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.).

4. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποχρεούνται να δέχονται, μέσα στις δύο επόμενες από την υποβολή στο ίδρυμα της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου εξεταστικές περιόδους, υποψηφίους που παραπέμπονται από τον Οργανισμό για εξέταση σε συμπληρωματικά μαθήματα σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το 10% των εισακτέων στα αντίστοιχα Τμήματα κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Παράλειψη της υποχρεώσεώς τους αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος.

5. Ο Οργανισμός σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και τεχνολογικά τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης διενεργεί ειδικές γραπτές εξετάσεις για την αξιολόγηση των απαιτούμενων συμπληρωματικών μαθημάτων και για τον έλεγχο των αποκτηθεισών γνώσεων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Οι εξετάσεις μπορεί να γίνονται και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Η εξεταστέα ύλη προσδιορίζεται εκ των προτέρων, ισχύει για ένα έτος, ανακοινώνεται δημοσίως και έχει το αντίστοιχο επιστημονικό επίπεδο των εξετάσεων που διοργανώνουν τα ημεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα γα την απόκτηση του αντίστοιχου πτυχίου. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι εξετασθέντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επίδειξη του γραπτού τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού και την επαναβαθμολόγησή του, εάν προκύψει σφάλμα ή παράλειψη στην αρχική βαθμολόγηση. Ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και τη διαδικασία επαναβαθμολόγησης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού κατά το άρθρο 15 παρ. 2. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο στον Οργανισμό.

6. Η «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου για την οποία απαιτούνται συμπληρωματικά μαθήματα αναγνωρίζεται μετά την υποβολή στοιχείων που αποδεικνύουν επιτυχή εξέταση στα εν λόγω μαθήματα.

7. Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι αναγνωρίζονται μόνο ως ισότιμοι.

[Αρχή Τροποποίησης]«8. Οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει η Ελληνική Δημοκρατία, είναι ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών των ελληνικών δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εφαρμοζόμενων αναλογικά των παραγράφων 2 έως 7 του παρόντος.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 8 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 76 ΤΟΥ Ν. 4310/14, ΦΕΚ-258 Α/8-12-14 [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]«9. α. Μεταπτυχιακός τίτλος μουσικών, θεατρικών και σπουδών χορού [Αρχή Τροποποίησης]«και κινηματογράφου» - ΠΡΟΣΘ. ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 25 ΤΟΥ Ν. 4452/17, ΦΕΚ-17 Α/15-2-17 [Τέλος Τροποποίησης] ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ο οποίος απονεμήθηκε μετά από εισαγωγή και φοίτηση σύμφωνα με τον κανονισμό μεταπτυχιακού προγράμματος του εν λόγω Α.Ε.Ι., αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με τις εξής προϋποθέσεις:

αα) κατά το χρόνο εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είχε ακόμα απονεμηθεί πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι. και

ββ) οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα απονομής του τίτλου.

β. Διδακτορικό δίπλωμα μουσικών, θεατρικών και σπουδών χορού [Αρχή Τροποποίησης]«και κινηματογράφου» ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 25 ΤΟΥ Ν. 4452/17, ΦΕΚ-17 Α/15-2-17 [Τέλος Τροποποίησης] ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή αντίστοιχου προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παραγράφου αυτής.» - ΠΡΟΣΘ.ΠΑΡ. 9 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 29 ΤΟΥ Ν. 4386/16, ΦΕΚ-83 Α/11-5-16 [Τέλος Τροποποίησης]


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄


Άρθρο 5

Οργάνωση

Όργανα του Οργανισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και τα Τμήματά του, ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, οι Εκτελεστικές Επιτροπές (Ε.Ε.), οι Ειδικοί Εισηγητές, οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι και οι διοικητικοί υπάλληλοι.


Άρθρο 6

Όργανα διοίκησης Συγκρότηση και λειτουργία

[Αρχή Τροποποίησης] «1. α) Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι το Δ.Σ., ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι Α΄ και Β΄ και οι Ε.Ε.. Το Δ.Σ. συγκροτείται από τον Πρόεδρο και είκοσι ένα (21) μέλη, τα οποία είναι εν ενεργεία καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ελληνικών Α.Ε.Ι..

β) Τα έντεκα (11) μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από επιστημονικούς κλάδους ως εξής:

αα) ανά ένα (1) μέλος από τους κλάδους Θετικών Επιστημών, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Φαρμακευτικής, Γεωτεχνικών Επιστημών και Τροφίμων, Επιστημών Πληροφορικής, Εικαστικών Τεχνών και

ββ) δύο (2) μέλη από τον κλάδο Επιστημών Μηχανικών.

γ) Τα δέκα (10) μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από επιστημονικούς κλάδους ως εξής:

αα) ανά ένα (1) μέλος από τους κλάδους Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας ή Θεολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, Παιδαγωγικών και Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών και

ββ) δύο (2) μέλη από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), για τις σπουδές εξ αποστάσεως.

2. Ο Πρόεδρος και οι Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδροι είναι καθηγητές ελληνικών Α.Ε.Ι.». - ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1α ΤΟΥ ΑΡΘ. 71 ΤΟΥ Ν. 4610/19, ΦΕΚ-70 Α/7-5-19 – Βλ. Και παρ. 2-5 του άρθρου 71 του ν. 4610/19 – Με την παρ. 5 του άρθρου 71 ορίζεται ότι :5. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 ισχύουν για τον ορισμό του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών μελών του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που θα ακολουθήσει τη λήξη της θητείας της Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών μελών του Δ.Σ. που έχουν οριστεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής. Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄, στ΄, η΄ και η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 ισχύουν από την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου” [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]

3. Ο Πρόεδρος και τα είκοσι ένα μέλη του Δ.Σ., μεταξύ των οποίων και οι δύο Αντιπρόεδροι, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τους αναπληρωτές των μελών του Δ.Σ., για τριετή θητεία, από τους υπηρετούντες καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές που περιλαμβάνονται σε κατάλογο που συντάσσουν τα ημεδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος των μελών τους. Για το διορισμό του Προέδρου απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η οποία παρέχεται κατά τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη του Δ.Σ. αντικαθίστανται λόγω παραιτήσεως, απώλειας της ιδιότητας με την οποία έχουν διορισθεί και για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους, ιδίως όταν απουσιάζουν επί τρεις συνεχόμενες συνεδρίες του Συμβουλίου και εφόσον το διάστημα μεταξύ της πρώτης και της τρίτης συνεδρίας δεν είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών, και όταν αδυνατούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, λόγω υποχρεωτικής απουσίας στο εξωτερικό πέραν των δύο (2) μηνών, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, έστω και αν οφείλεται σε ανωτέρα βία – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ Ν. 3687/08, ΦΕΚ-159 Α/1-8-08 [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]«4. Το Δ.Σ. λειτουργεί σε Ολομέλεια και σε δύο (2) Τμήματα, το Α΄ Τμήμα Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Ζωής, Πληροφορικής και Εικαστικών Τεχνών, με έντεκα (11) μέλη και το Β΄ Τμήμα Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας, με δέκα (10) μέλη. Το Α΄ Τμήμα συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Α΄ Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1. Το Β΄ Τμήμα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Β΄ Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1. Κάθε Τμήμα συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, τουλάχιστον τέσσερις φορές κάθε έτος ή οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο μετά από πρόσκληση του αρμόδιου Αντιπροέδρου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Τμημάτων δύνανται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ειδικοί εισηγητές, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή άλλα πρόσωπα που μπορούν να παράσχουν σχετικές με το συζητούμενο θέμα πληροφορίες.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 71 ΤΟΥ Ν. 4610/19, ΦΕΚ-70 Α/7-5-19 – Βλ. Και παρ. 2-5 του άρθρου 71 του ν. 4610/19 – Με την παρ. 5 του άρθρου 71 ορίζεται ότι : “5. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 ισχύουν για τον ορισμό του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών μελών του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που θα ακολουθήσει τη λήξη της θητείας της Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών μελών του Δ.Σ. που έχουν οριστεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής. Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄, στ΄, η΄ και η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 ισχύουν από την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου” [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]

5. Κάθε Τμήμα ορίζει τριμελείς Ε.Ε. που αποτελούνται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη του Τμήματος συγγενών επιστημονικών κλάδων. Για κάθε Ε.Ε. ορίζονται οι κλάδοι σπουδών για τις οποίες είναι αρμόδια να εξετάζει και να αποφασίζει. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορίζει κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς του αυτής, κατά παρέκκλιση από την παρ. 2 του άρθρου 9, ως αναπληρωτή του είτε τον Αντιπρόεδρο είτε άλλο μέλος του οικείου Τμήματος – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν. 3369/05, ΦΕΚ-171 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

6. Η Ολομέλεια, τα Τμήματα και οι Ε.Ε., αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν, συντίθενται και λειτουργούν σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999). Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν νομίμως και όταν εκλείπουν ή χάνουν την ιδιότητά τους αυτή τα τακτικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου.

(Με την παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν. 4569/18, ΦΕΚ-179 Α/11-10-18, ορίζεται ότι : “2. Οι καθηγητές Τ.Ε.Ι. που κατά τις 30.9.2018 μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως τη λήξη της θητείας τους, ακόμη κι αν απολέσουν την ιδιότητα του καθηγητή Τ.Ε.Ι. λόγω τροπής της θέσης τους σε θέση καθηγητή πανεπιστημίου” - βλ. Και άρθρο 48 ν. 4569/18, για τυχόν μεταγενέστερες ενημερώσεις).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄


Άρθρο 7

Αρμοδιότητες Ολομέλειας και Τμημάτων Δ.Σ.

1. Η Ολομέλεια του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Μελετά θέματα γενικότερης σημασίας που παραπέμπονται από τα Τμήματά του ή είναι κοινού ενδιαφέροντος για αυτά ή που αφορούν στη γενική πολιτική του Οργανισμού και την εν γένει προβολή του προς τα έξω.

β) Εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εξουσιοδοτικές διατάξεις.

γ) Διατυπώνει απόψεις στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την υπογραφή διεθνών ή διακρατικών συμφωνιών που περιλαμβάνουν διατάξεις για την αναγνώριση τίτλων σπουδών.

δ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του Οργανισμούς διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του, αποφασίζει για θέματα δαπανών και προμηθειών, αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομιές, κληροδοσίες ή δωρεές και κάθε είδους χορηγίες.

ε) Συγκροτεί την επιτροπή για την επιλογή των ειδικών εισηγητών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10.

στ) Καθορίζει τον τύπο των χορηγούμενων από τον Οργανισμό πιστοποιητικών κατά την παρ. 3 του άρθρου 11.

ζ) Αποφαίνεται επί αιτήσεων επανεξέτασης αποφάσεων των Τμημάτων.

η) Έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητώς ανατεθεί σε άλλο όργανο διοίκησης του Οργανισμού. Η Ολομέλεια συντάσσει, επίσης, ετήσια έκθεση, στην οποία εκθέτει και αξιολογεί το έργο του Οργανισμού. Η έκθεση υποβάλλεται το Μάρτιο κάθε έτους στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

[Αρχή Τροποποίησης] «θ) Αποφασίζει για το ομοταγές των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό τηρεί κατάλογο των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης τα οποία κρίνονται ως ομοταγή. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται συνεχώς.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. Θ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1Γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 71 ΤΟΥ Ν. 4610/19, ΦΕΚ-70 Α/7-5-19 – Βλ. Και παρ. 2-5 άρθρου 71 ν. 4610/19 [Τέλος Τροποποίησης]

2. Κάθε Τμήμα του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

[Αρχή Τροποποίησης]α) Αποφασίζει για το ομοταγές το μεν Α΄ Τμήμα των πανεπιστημίων, το δε Β΄ Τμήμα των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτόν κάθε Τμήμα τηρεί κατάλογο αντιστοίχως των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία κρίνονται ως ομοταγή. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται συνεχώς. - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1Ι ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 71 ΤΟΥ Ν. 4610/19, ΦΕΚ-70 Α/7-5-19 – Βλ. Και παρ. 2-5 άρθρου 71 ν. 4610/19. [Τέλος Τροποποίησης]

β) Ορίζει τις Ε.Ε. κατά την παρ. 5 του άρθρου 6.

γ) Αποφασίζει για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τις Ε.Ε.

δ) Ορίζει, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Ε.Ε., τα προς εξέταση μαθήματα για την απόκτηση της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» του τίτλου, κατά την παρ. 3 του άρθρου 4.

ε) Εξαιρεί τους πτυχιούχους του άρθρου 12 από την εκεί προβλεπόμενη διαδικασία αναγνώρισης «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» των πτυχίων τους και τους υπάγει στον κανόνα της παρ. 3 του άρθρου 4.

στ) Καταρτίζει τις ειδικές επιτροπές επανεξέτασης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13.

ζ) Παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδος και των ξένων χωρών, τους τίτλους σπουδών που απονέμουν τα ιδρύματα αυτά και για θέματα αναγνώρισης στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης που απονέμονται από τα ελληνικά ιδρύματα.

η) Αποφαίνεται επί αιτήσεων επανεξέτασης μετά από εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Επανεξέτασης.

[Αρχή Τροποποίησης]«θ) Εισηγείται στην Ολομέλεια του Δ.Σ. τα θέματα γενικού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος που παραπέμπει, αναφερόμενα στους επιστημονικούς κλάδους τους οποίους εκπροσωπεί.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Θ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 71 ΤΟΥ Ν. 4610/19, ΦΕΚ-70 Α/7-5-19 – Βλ. Και παρ. 2-5 άρθρου 71 ν. 4610/19 [Τέλος Τροποποίησης]

ι) Εισηγείται στους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τον Κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού, κατά το άρθρο 15 παρ. 1.

3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, τα Τμήματα του Δ.Σ. μπορούν να συνεργάζονται και να ζητούν πληροφορίες από αρμόδιες ελληνικές αρχές και αντίστοιχα κέντρα και υπηρεσίες της αλλοδαπής.


Άρθρο 8

Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής

Η Ε.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Αποφασίζει επί αιτημάτων για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων σπουδών της αλλοδαπής προς ημεδαπούς τίτλους, σύμφωνα με το άρθρο 4.

β) Επιλαμβάνεται θεμάτων που παραπέμπονται από το οικείο Τμήμα και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ..

γ) Παραπέμπει στο Τμήμα αιτήματα για αναγνώριση τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής όταν οι αποφάσεις της Ε.Ε. έχουν ληφθεί κατά πλειοψηφία.

[Αρχή Τροποποίησης] δ) Αποφασίζει για την αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» και «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων και τον τρόπο που αυτή η αντιστοιχία υπολογίζεται επί του συνόλου των μαθημάτων που εξετάσθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους βαθμολογικός ή αξιολογικός χαρακτηρισμός η Ε.Ε. αποφασίζει, κατά συνεκτίμηση των λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος και αν αυτό δεν είναι εφικτό χαρακτηρίζεται ο σχετικός τίτλος ως αδιαβάθμητος. - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΕΡ. Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1ι ΤΟΥ ΑΡΘ. 71 ΤΟΥ Ν. 4610/19, ΦΕΚ-70 Α/7-5-19 – βλ. Και παρ. 2-5 του άρθρου 71 του ν. 4610/19 [Τέλος Τροποποίησης]

ε) Εισηγείται προς το Τμήμα τα προς εξέταση μαθήματα κατά το άρθρο 4 παρ. 3. Η εισήγηση γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση τριών ακαδημαϊκών συμβούλων του ίδιου ή συναφούς κλάδου και του αρμόδιου ειδικού εισηγητή.

στ) Καταρτίζει ετησίως πίνακες μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) κατά επιστημονική ειδικότητα ή συγγενείς επιστημονικές ειδικότητες κατά την παρ. 5 του άρθρου 10.

Για τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις των Ε.Ε. ορίζει ο Κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού, που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 1.


Άρθρο 9

Αρμοδιότητες του Προέδρου Δ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Δ.Σ., των Τμημάτων του και των Ε.Ε., προεδρεύει σε αυτές, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, υπογράφει τα πρακτικά και κάθε αλληλογραφία ή έγγραφα και μεριμνά για τη διεκπεραίωση όλων των αποφάσεων των συλλογικών αυτών οργάνων, προΐσταται όλων των οργάνων και των υπηρεσιών του Οργανισμού, τον οποίο και εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως.

β) Αποφασίζει ατομικώς, ύστερα από εισήγηση του ειδικού εισηγητή, για την αναγνώριση ως «ισότιμων» ή ως «ισότιμων και αντίστοιχων» τίτλων σπουδών, όταν όμοιοι τίτλοι σπουδών, προερχόμενοι από τα ίδια ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, έχουν ήδη αναγνωρισθεί με αποφάσεις των οργάνων του Οργανισμού. Το αυτό ισχύει και για την απόρριψη αιτήματος αναγνώρισης τίτλου. Εάν ο Πρόεδρος διαφωνήσει με την εισήγηση του ειδικού εισηγητή παραπέμπει την υπόθεση στην αρμόδια Ε.Ε. για θετική ή απορριπτική απόφαση.

γ) Ορίζει από τους υπαλλήλους του Οργανισμού τους γραμματείς του Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων.

[Αρχή Τροποποίησης] «δ) Αποφασίζει για την αντιστοιχία της βαθμολογικής ή /και αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» και «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή / και αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων και τον τρόπο που αυτή η αντιστοιχία υπολογίζεται επί του συνόλου των μαθημάτων που εξετάσθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών, ύστερα από εισήγηση ειδικού εισηγητή και μέλους του Δ.Σ. συναφούς επιστημονικού κλάδου. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους βαθμολογικός ή αξιολογικός χαρακτηρισμός η απόφαση εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε., κατά συνεκτίμηση των λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος και αν αυτό δεν είναι εφικτό χαρακτηρίζεται ο σχετικός τίτλος ως αδιαβάθμητος.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. Δ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1Ε ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 71 ΤΟΥ Ν. 4610/19, ΦΕΚ-70 Α/7-5-19 – Βλ. Και παρ. 2-5 άρθρου 71 ν. 4610/19 [Τέλος Τροποποίησης]

2. [Αρχή Τροποποίησης]«Μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Α΄ Αντιπρόεδρο για θέματα του Α΄ Τμήματος και στον Β΄ Αντιπρόεδρο για θέματα του Β΄ Τμήματος. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος που ο Πρόεδρος ορίζει με απόφασή του και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου αυτού, ο έτερος Αντιπρόεδρος.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1ΣΤ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 71 ΤΟΥ Ν. 4610/19, ΦΕΚ-70 Α/7-5-19 – Βλ. Και παρ. 2-5 άρθρου 71 ν. 4610/19 [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης] Ο Πρόεδρος μεταβιβάζει επίσης αρμοδιότητές του στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Οργανισμού για θέματα που έχουν σχέση με τη διοίκηση, την οργάνωση, την οικονομική διαχείριση και την ενημέρωση φορέων και πολιτών – ΠΡΟΣΘ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν. 3369/05, ΦΕΚ-171 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]


Άρθρο 10

Ειδικοί Εισηγητές και Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

1. Το έργο του Δ.Σ., των Τμημάτων και των Ε.Ε. υποβοηθείται από τους ειδικούς εισηγητές και τους ακαδημαϊκούς συμβούλους.

2. Έργο των ειδικών εισηγητών, ιδίως, είναι:

α) Η επεξεργασία των στοιχείων του φακέλου του υποψηφίου για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» του τίτλου και η γραπτή εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού,

β) η συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς συμβούλους,

γ) η συλλογή πληροφοριών και η μελέτη γενικών και ειδικών ζητημάτων σχετικά με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού.

3. Οι ειδικοί εισηγητές συμμετέχουν, χωρίς ψήφο, στα όργανα του Οργανισμού κάθε φορά που συζητείται θέμα για το οποίο έχουν συντάξει εισήγηση. Άμεσος προϊστάμενός τους είναι ο Πρόεδρος ή, μετά από σχετική εξουσιοδότηση, ένας αντιπρόεδρος.

4. Συνιστώνται είκοσι μία θέσεις ειδικών εισηγητών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Προσόντα διορισμού είναι:

α) πτυχίο ή δίπλωμα ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό αντικείμενο, β) επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της οικείας θέσης που αποδεικνύεται με: i) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής ή ii) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή iii) αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μία τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης, γ) η άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και τουλάχιστον μιας ακόμη ευρωπαϊκής γλώσσας. Κατά την επιλογή λαμβάνεται πρόνοια ώστε να εκπροσωπούνται κατά το δυνατό περισσότεροι επιστημονικοί κλάδοι. Για την πλήρωση των θέσεων των ειδικών εισηγητών προηγείται δημόσια πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών, ευρείας κυκλοφορίας. Με την προκήρυξη των θέσεων εξειδικεύονται κάθε φορά οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, βασικοί και μεταπτυχιακοί, και προσδιορίζονται η δεύτερη ευρωπαϊκή γλώσσα, το επίπεδο της γλωσσομάθειας της τελευταίας, η απαιτούμενη εμπειρία, η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και για όλες ή μέρος των θέσεων να απαιτούνται επιλεκτικά ορισμένα μόνο από τα προσόντα i, ii και iii της περιπτώσεως β΄. Η επιλογή των ειδικών εισηγητών γίνεται με βάση τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων, από πενταμελή επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Οργανισμού και τέσσερα μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται από την Ολομέλειά του.

5. Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι είναι μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. και ορίζονται από τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο, κατά περίπτωση, από σχετικούς πίνακες, που καταρτίζουν ετησίως κατά επιστημονική ειδικότητα ή συγγενείς επιστημονικές ειδικότητες, οι E.Ε., με βάση τους πίνακες διδακτικού προσωπικού όλων των τμημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι καλούνται να μελετήσουν και εισηγηθούν σχετικά με ειδικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του Δ.Σ. του Οργανισμού, καθορίζονται η αποζημίωση των ακαδημαϊκών συμβούλων, καθώς επίσης και οι αποδοχές των ειδικών εισηγητών.

[Αρχή Τροποποίησης] «7. Οι ανάγκες που προκύπτουν από την ύπαρξη κενών θέσεων ειδικών εισηγητών μπορεί να καλύπτονται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της παραγράφου 4, όπως εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί αποσπώνται ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ύστερα από σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ασκούν όλα τα καθήκοντα του ειδικού εισηγητή. Οι αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου διαρκούν πέντε (5) σχολικά έτη. Η διάρκειά τους μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Με όμοια απόφαση μπορεί να διακόπτεται η απόσπαση πριν τη λήξη της. Με τη διακοπή ή τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης, οι αποσπασθέ-ντες επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις. Ο φορέας μισθοδοσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών είναι ο φορέας της οργανικής τους θέσης.

8. α) Οι κενές οργανικές θέσεις ειδικών εισηγητών, καθώς και οι ανάγκες που προκύπτουν αποκλειστικά από την ύπαρξη των κενών αυτών, μπορεί να πληρούνται ή να καλύπτονται με μετατάξεις ή αποσπάσεις, αντίστοιχα, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄και β΄βαθμού. Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης των θέσεων ή κάλυψης των αναγκών με προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ., οι ως άνω οργανικές θέσεις ή ανάγκες μπορεί να καλύπτονται με μετατάξεις ή αποσπάσεις, αντίστοιχα, μόνιμου προσωπικού από υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Π.Ε. κατηγορίας. Το προσωπικό που αποσπάται ή μετατάσσεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο πρέπει να διαθέτει τα τυπικά προσόντα της παραγράφου 4, όπως εξειδικεύονται στη σχετική πρόσκληση. Η μετάταξη μόνιμου προσωπικού πραγματοποιείται σε συνιστώμενες με τις πράξεις μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, με δέσμευση αντίστοιχου αριθμού κενών θέσεων ειδικών εισηγητών με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., οι οποίες δεν καλύπτονται όσο οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν στις ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις. Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως με τη για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν και ταυτόχρονα αποδεσμεύονται οι αντίστοιχες θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. ειδικών εισηγητών.

β) Η επιλογή των υποψηφίων προς μετάταξη ή απόσπαση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο πραγματοποιείται με τη διαδικασία της παραγράφου 4, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Για τη μετάταξη ή την απόσπαση εκδίδεται απόφαση των οικείων Υπουργών, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων.

γ) Οι αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου διαρκούν τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης μία (1) μόνο φορά για έως δύο (2) ακόμη έτη, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.». - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 7 ΚΑΙ 8 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1ζ ΤΟΥ ΑΡΘ. 71 ΤΟΥ Ν. 4610/19, ΦΕΚ-70 Α/7-5-19 – Βλ. Και παρ. 2-5 άρθρου 71 ν. 4610/19 [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης](Με την υπ 'αριθμ. Φ.3/22876/ΔΔΟ/11 (ΦΕΚ 3249 Β/30-12-2011) απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ ορίζεται ότι : διαπιστώνουμε: Την κατάργηση τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό του φορέα ΔΟΑΤΑΠ, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται κατά κατηγορία και ειδικότητα, ως ακολούθως:. . . . . - βλ. την ως άνω απόφαση) [Τέλος Τροποποίησης]


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄Άρθρο 11

Διαδικασία για αναγνώριση τίτλων σπουδών

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για αναγνώριση τίτλου σπουδών είτε μόνο για «ισοτιμία» είτε για «ισοτιμία και αντιστοιχία». Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο και συνοδεύεται από τα στοιχεία που καθορίζονται από τον Οργανισμό. Το έντυπο της αιτήσεως, ο τύπος του οποίου καθορίζεται από τον Οργανισμό, αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των πραγματικών γεγονότων που αναφέρονται σε αυτήν. Τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού μπορούν να ζητούν πρόσθετα στοιχεία και να καλούν τον ενδιαφερόμενο για συμπληρωματικές επεξηγήσεις.

2. α) Ο Πρόεδρος αναθέτει το φάκελο του ενδιαφερομένου σε ειδικό εισηγητή, ο οποίος, μετά τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, συντάσσει εισήγηση. Στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει προηγούμενο αναγνωρίσεως ή μη όμοιων τίτλων, ο φάκελος εισάγεται στον Πρόεδρο, αρμόδιο να εκδώσει τη σχετική απόφαση. Αν ο Πρόεδρος διαφωνεί με την εισήγηση του ειδικού εισηγητή, το θέμα εισάγεται για απόφαση στην αρμόδια Ε.Ε. Όταν δεν υπάρχει προηγούμενο αναγνωρίσεως ή μη ισοτιμίας όμοιων τίτλων, αρμόδια να αποφασίσει, θετικά ή αρνητικά, είναι η Ε.Ε. Εάν στην Ε.Ε. δεν υπάρξει ομοφωνία, το θέμα παραπέμπεται στο αρμόδιο Τμήμα.

β) Όταν ζητείται αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» και αν ακόμη υπάρχει προηγούμενη αναγνώριση απλής ισοτιμίας του συγκεκριμένου τίτλου, απαιτείται επιπλέον και εισήγηση ακαδημαϊκού συμβούλου σχετικά με την ανάγκη συμπληρωματικής εξέτασης σε συγκεκριμένα μαθήματα. «Ισοτιμία και αντιστοιχία» μπορεί να αναγνωρισθεί με ή χωρίς πρόσθετα μαθήματα.

γ) Οι αποφάσεις επί περιπτώσεων ομοίων τίτλων που εκδίδονται από τις Ε.Ε., τα Τμήματα ή τον Πρόεδρο αποστέλλονται στο Δ.Σ. για ενημέρωση και στη συνέχεια για δημοσιοποίηση κατά το τμήμα μόνον που αφορά τις προϋποθέσεις «ισοτιμίας» και «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών.

3. Ο τύπος των χορηγούμενων πιστοποιητικών καθορίζεται από το Δ.Σ. Το πιστοποιητικό αναγνώρισης αναγράφει σαφώς και σε εμφανή θέση το χαρακτηρισμό του τίτλου ως «ισοτίμου» ή «ισοτίμου και αντιστοίχου» και το είδος του τίτλου. Επιπλέον μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για το περιεχόμενο, τη διάρκεια σπουδών και άλλα στοιχεία του τίτλου. Στον Οργανισμό τηρείται μητρώο όλων των χορηγούμενων πιστοποιητικών αναγνωρίσεως και των σχετικών απορριπτικών αποφάσεων.

4. Οι αποφάσεις και τα σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να εκδίδονται για τις περιπτώσεις αναγνώρισης «ισοτιμίας» μέσα σε εξήντα ημέρες και για τις περιπτώσεις «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» μέσα σε ενενήντα ημέρες από τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση απόκλισης από τις ως άνω προθεσμίες λόγω έλλειψης στοιχείων εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Οργανισμού.

5. Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται παράβολο στον Οργανισμό που καθορίζεται κατά το άρθρο 18.

(βλ. Και άρθρο 46 (Μεταπτυχιακά διπλώματα διεθνών οργανισμών ) Ν. 4559/18, ΦΕΚ-142 Α/3-8-18).


Άρθρο 12

Αναγνώριση πτυχίων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και άλλων επιστημών εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Η αναγνώριση της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» των πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από ομοταγή πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργείται ύστερα από εξετάσεις στα μαθήματα που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν. 3027/2002. Εξαιρέσεις από τη διαδικασία αυτή και υπαγωγή στον κανόνα της παρ. 3 του άρθρου 4 πραγματοποιούνται με ειδικά αιτιολογημένες αποφάσεις του οικείου τμήματος του Δ.Σ., εφόσον πρόκειται για πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διεθνούς κύρους με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια. Οι σχετικές αποφάσεις του Τμήματος δημοσιοποιούνται.

[Αρχή Τροποποίησης]«Επίσης εξαιρούνται από τη διαδικασία της αναγνώρισης οι τίτλοι σπουδών ομοταγών πανεπιστημίων, που ελήφθησαν από χώρες του εξωτερικού μετά την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια εφαρμόζονται ως προς τους τίτλους αυτούς οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4.» - ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 26 ΤΟΥ ΑΡΘ. 39 ΤΟΥ Ν. 4186/13, ΦΕΚ-193 Α/17-9-13 [Τέλος Τροποποίησης]

2. Οι εξετάσεις διεξάγονται με σύστημα που να διασφαλίζει απολύτως το αδιάβλητο. Οι εξετάσεις μπορεί να γίνονται και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο.

[Αρχή Τροποποίησης]

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ή τεχνολογικά ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλα ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα ή άλλους δημόσιους φορείς ή αναγνωρισμένους επιστήμονες ή ερευνητές, το σύστημα, η διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με τις εξετάσεις αυτές - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3467/06, ΦΕΚ-128 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] . Με την απόφαση αυτή δύνανται να περιορίζονται τα εξεταζόμενα μαθήματα. Με όμοια απόφαση μπορεί το σύστημα εξετάσεων της προηγούμενης παραγράφου να επεκτείνεται και σε άλλες Σχολές και Τμήματα και να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης Σχολής ή Τμήματος.


Άρθρο 13

Επανεξέταση αιτημάτων αναγνώρισης

1. Ο ενδιαφερόμενος, του οποίου απορρίπτεται αίτημα αναγνωρίσεως τίτλου σπουδών, δικαιούται να υποβάλει στο οικείο Τμήμα του Δ.Σ. εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήματός του, αίτηση για επανεξέταση του θέματος, παραθέτοντας τους λόγους της επανεξέτασης και προσκομίζοντας νέα στοιχεία.

Αν ο Πρόεδρος ή η Ε.Ε. που είχαν αρχικά εξετάσει το θέμα εξακολουθούν να είναι αρνητικοί, το αίτημα εισάγεται σε Ειδική Επιτροπή Επανεξέτασης, η οποία συγκροτείται από το αρμόδιο τμήμα και απαρτίζεται από το μέλος του Δ.Σ. που ανήκει στον αντίστοιχο ή συγγενή κλάδο προς αυτόν στον οποίο ανήκει ο κρινόμενος τίτλος σπουδών, έναν ακαδημαϊκό σύμβουλο της αυτής ή συγγενούς ειδικότητας σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και έναν ειδικό εισηγητή. Η Ειδική Επιτροπή επανεξετάζει το θέμα και εισηγείται στο Τμήμα. Στις ειδικές επιτροπές επανεξέτασης δεν συμμετέχουν πρόσωπα που εξέτασαν αρχικά το συγκεκριμένο θέμα. Το οικείο Τμήμα αποφαίνεται το ταχύτερο και πληροφορεί σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Η Ολομέλεια του Δ.Σ. είναι αρμόδια να επιλαμβάνεται και να αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατό και για αιτήσεις επανεξέτασης κατά των αποφάσεων των Τμημάτων του.

2. Με την υποβολή κάθε αίτησης επανεξέτασης πρέπει να καταβάλλεται στον Οργανισμό παράβολο που καθορίζεται κατά το άρθρο 18.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄


Άρθρο 14

Παροχή πληροφοριών και διαδικασία

1. Ο Οργανισμός είναι η αρμόδια κρατική αρχή ενημέρωσης για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

2. Ο Οργανισμός επίσης παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά με τα ιδρύματα και τα προγράμματα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, όπως επίσης και για τα ισχύοντα και τις διαδικασίες αναγνώρισης των τίτλων. Στόχος του είναι κυρίως η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, που προτίθενται ή που ήδη πραγματοποιούν σπουδές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής σχετικά με όλες τις προϋποθέσεις, για την αναγνώριση και το επίπεδο του τίτλου που θα τους απονεμηθεί.

3. Η ενημέρωση του κοινού γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων αλλά και με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας, έντυπης και ηλεκτρονικής. Ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να απαντά με πληρότητα, μετά από εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή, στις έγγραφες αιτήσεις πληροφοριών.

4. Οι αποφάσεις του άρθρου 4 παρ. 2 για τα εντατικά τριετή προγράμματα σπουδών, του άρθρου 11 παρ. 2 περίπτωση γ΄ περί αναγνώρισης ή μη ομοίων τίτλων, του άρθρου 12 παρ. 1 για τα πανεπιστήμια διεθνούς κύρους και ο κατάλογος των ομοταγών πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης του άρθρου 7 παρ. 2 λαμβάνουν δημοσιότητα με κάθε πρόσφορο μέσο.

[Αρχή Τροποποίησης]«5. Με την υποβολή κάθε αίτησης παροχής πληροφοριών καταβάλλεται στον Οργανισμό παράβολο που καθορίζεται κατά το άρθρο 18.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 5 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9α ΤΟΥ ΑΡΘ. 59 ΤΟΥ Ν. 3966/11, ΦΕΚ-118 Α/24-5-11 [Τέλος Τροποποίησης]


Άρθρο 15

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., ορίζεται ο Κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού, με τον οποίο ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του Δ.Σ., καθορίζονται ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης, οι λεπτομέρειες για το σύστημα και τη διαδικασία των εξετάσεων που διενεργεί ο ίδιος ο Οργανισμός σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 12, όπως επίσης και κάθε λεπτομέρεια ως προς την εξεταζόμενη ύλη και τα σχετικά με τη διόρθωση των γραπτών και τη βαθμολογία των εξεταζομένων.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων και της κατά συνεδρίαση αποζημίωσης των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. [Αρχή Τροποποίησης] και των γραμματέων του Δ.Σ. και των Τμημάτων του – ΠΡΟΣΘ. ΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν. 3369/05, ΦΕΚ-171 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

Εάν ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη του Δ.Σ. ανήκουν σε πανεπιστήμια που εδρεύουν εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής, καταβάλλονται σε αυτούς και έξοδα μετακίνησης κατά τις κείμενες διατάξεις.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αυξάνονται οι θέσεις των ειδικών εισηγητών της παρ. 4 του άρθρου 10, ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

5. Το έργο του Οργανισμού αξιολογείται ανά τριετία από πενταμελή Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, που επιλέγονται από κατάλογο μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π. Πανεπιστημίων και T.E.I. που προτείνονται από τα ιδρύματα, η οποία συνιστάται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι λοιπές λεπτομέρειες της σύστασης και λειτουργίας της Επιτροπής αυτής, καθώς και η αποζημίωση των μελών της.

[Αρχή Τροποποίησης]

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται, κατά παρέκκλιση άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄), οι κάθε είδους αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π., των λοιπών υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και όσων άλλων συμμετέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων μαθημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3467/06, ΦΕΚ-128 Α’ . Η ΠΑΡ. 6 ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν. 3369/05, ΦΕΚ-171 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄


Άρθρο 16

Διάρθρωση Διοικητικών Υπηρεσιών –Παραρτήματα-Νομικό Γραφείο

1. Στον Οργανισμό ιδρύονται τρεις Διευθύνσεις και δύο αυτοτελή Γραφεία ως εξής:

α) Διεύθυνση αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων

β) Διεύθυνση ενημέρωσης και

γ) Διεύθυνση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών

δ) Αυτοτελές Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης του Προέδρου

ε) Αυτοτελές Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης των Αντιπροέδρων.

2. [Αρχή Τροποποίησης]«Η Διεύθυνση αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων περιλαμβάνει δύο Τμήματα:

Α) Αναγνώρισης Τίτλων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Ζωής, Πληροφορικής και Εικαστικών Τεχνών.

Β) Αναγνώρισης Τίτλων Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ. Α ΚΑΙ Β ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1η ΤΟΥ ΑΡΘ. 71 ΤΟΥ Ν. 4610/19, ΦΕΚ-70 Α/7-5-19 – Βλ. Και παρ. 2-5 άρθρου 71 ν. 4610/19 [Τέλος Τροποποίησης]

Η Διεύθυνση ενημέρωσης περιλαμβάνει δύο Τμήματα:

α) ενημέρωσης για ιδρύματα, προγράμματα σπουδών και τίτλους αλλοδαπής και

β) ενημέρωσης για ιδρύματα, προγράμματα σπουδών και τίτλους ημεδαπής.

Η Διεύθυνση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών περιλαμβάνει τέσσερα Τμήματα:

α) προσωπικού,

β) διοικητικής μέριμνας,

γ) προϋπολογισμού και

δ) προμηθειών και δαπανών – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν. 3369/05, ΦΕΚ-171 Α’

(Με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 18 του Ν. 3369/05, ΦΕΚ-171 Α’ ορίζεται ότι : «7. Οι εκκρεμείς υποθέσεις αναγνώρισης τίτλων κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του νόμου αυτού εξακολουθούν να διέπονται όσον αφορά τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των τίτλων από τους νόμους 741/1977 και 1404/1983, όπως είχαν τροποποιηθεί και ίσχυαν.

8. Όπου στα συλλογικά όργανα του Δημοσίου προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Ι.Τ.Ε. νοούνται μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού οι εκπρόσωποι του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που ορίζονται από το αντίστοιχο τμήμα του Δ.Σ.»).

3. Για τη διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων αιτήσεων αναγνώρισης και την ενημέρωση του κοινού ιδρύεται παράρτημα του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Δ.Σ., είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία Παραρτημάτων του Οργανισμού και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες και οργάνωση των Παραρτημάτων ορίζονται με τον κατά το άρθρο 15 παρ. 1 Κανονισμό λειτουργίας.

4. Στον Οργανισμό συνιστάται αυτοτελές Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οργανικές θέσεις των παρέδρων του οποίου αυξάνονται κατά δύο. Το Δικαστικό Γραφείο του Οργανισμού έχει τις αρμοδιότητες και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν. 3086/2002 ΦΕΚ 324 Α). Οι δικηγόροι που μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος παρείχαν υπηρεσίες στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) εξακολουθούν να απασχολούνται στον Οργανισμό με την ίδια έννομη σχέση, υπαγόμενοι πλέον στην εποπτεία του Δικαστικού Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. [Αρχή Τροποποίησης] Με απόφαση της Ολομέλειας του Δ.Σ. του Οργανισμού μπορεί να ανατίθεται σε δικηγόρους ο χειρισμός συγκεκριμένων δικαστικών υποθέσεων του Οργανισμού - ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3467/06, ΦΕΚ-128 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]


Άρθρο 17

Προσωπικό –Θέσεις- Προσόντα

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του Οργανισμού, ορίζονται οι κατηγορίες θέσεων, οι κλάδοι και τα τυχόν πρόσθετα ή ειδικά προσόντα διορισμού, κατά κλάδο ή θέση, του μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού, οι οργανικές θέσεις του οποίου δεν δύνανται να υπερβούν τις τριάντα.

(Βλ. Π.Δ. 90/06, ΦΕΚ-92 Α’)

2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι και υπηρεσιακό συμβούλιο των υπαλλήλων του Οργανισμού.

3. Σε θέσεις διοικητικού προσωπικού του Οργανισμού δύνανται να αποσπώνται έως είκοσι πέντε υπάλληλοι του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού.

[Αρχή Τροποποίησης] «4. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μπορεί να αποσπώνται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διάρκεια της απόσπασης είναι πέντε (5) σχολικά έτη και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄ 99). Με όμοια απόφαση μπορεί να διακόπτεται η απόσπαση των εκπαιδευτικών πριν τη λήξη της. Με τη διακοπή ή τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης, οι αποσπασθέντες εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις. Ο φορέας μισθοδοσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών είναι ο φορέας της οργανικής τους θέσης.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 4 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1θ ΤΟΥ ΑΡΘ. 71 ΤΟΥ Ν. 4610/19, ΦΕΚ-70 Α/7-5-19 – Βλ. Και παρ. 2-5 άρθρου 71 ν. 4610/19[Τέλος Τροποποίησης]

(Βλ. την υπ'αριθμ. Φ.3/22869/ΔΔΟ/11 (ΦΕΚ 3264 Β/30-12-2011) απόφαση του προέδρου του ΔΟΑΤΑΠ σχετικά με την Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του ΔΟΑΤΑΠ, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33, του Ν. 4024/2011).


Άρθρο 18

Πόροι του Οργανισμού

Πόροι του Οργανισμού είναι:

α) Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές εν ζωή και αιτία θανάτου, καθώς και κάθε φύσεως παροχές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Πρόσοδοι από τη διαχείριση της περιουσίας του.

[Αρχή Τροποποίησης]«γ) Έσοδα από παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβου λίου του Οργανισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το παράβολο συνοδεύει, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, την αίτηση που κατατίθεται από κάθε ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του Οργανισμού για:

αα) Την αναγνώριση «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλου σπουδών. Αν για την αναγνώριση πτυχίου απαιτείται και η συνεκτίμηση μεταπτυχιακού διπλώματος, καταβάλλεται ξεχωριστό παράβολο για κάθε τίτλο σπουδών.

ββ) Την επανεξέταση αιτήματος αναγνώρισης τίτλου σπουδών.

γγ) Τον καθορισμό της αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» ή «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή το χαρακτηρισμό των τίτλων ως αδιαβάθμητων.

δδ) Τη συμμετοχή σε εξετάσεις του Οργανισμού.

εε) Τη χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

στστ) Τη χορήγηση ακριβών αντιγράφων εγγράφων που έχει εκδώσει ο Οργανισμός ή που φυλάσσονται στο αρχείο του.

ζζ) Την παροχή κάθε είδους πληροφοριών και βεβαιώσεων.

δ) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ε) Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

στ) Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

ζ) Έσοδα από άλλες πηγές.

Οι πόροι των παραπάνω περιπτώσεων κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό και μπορεί να διατίθενται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις λειτουργικές και στεγαστικές ανάγκες του Οργανισμού.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. Γ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. Δ, Ε, ΣΤ ΚΑΙ Ζ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 59 ΤΟΥ Ν. 3966/11, ΦΕΚ-118 Α/24-5-11 [Τέλος Τροποποίησης]


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄


Άρθρο 19

Κατάργηση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και του Ι.Τ.Ε. - Μεταβατικές διατάξεις

1. Καταργείται το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (Ν. 741/1977) και η δημόσια υπηρεσία με τίτλο Ι.Τ.Ε. (Ν. 1404/1983), οι δε αρμοδιότητές τους περιέρχονται στον Οργανισμό.

2. Το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 3027/2002, με το οποίο προεβλέπετο ιδία αρμοδιότητα των οικείων Τρημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων για την αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων Καλών Τεχνών και Μουσικής, καταργείται και η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Οργανισμό και διέπεται από το νόμο αυτόν. Ειδικά για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή των πανεπιστημιακών Τμημάτων μουσικών σπουδών, που ιδρύθηκε με την υπουργική απόφαση Φ6/26748/Β3/2003, θα λειτουργήσει, κατ' απόκλιση των διατάξεων του νόμου αυτού, ως εισηγητική επιτροπή προς το οικείο Τμήμα του Δ.Σ. του νέου Οργανισμού για την αναγνώριση πτυχίων της αρμοδιότητάς της.

3. Ο Οργανισμός αυτοδικαίως υποκαθιστά το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., το Ι.Τ.Ε., καθώς και τα πανεπιστήμια σχετικά με την αναγνώριση τίτλων.

[Αρχή Τροποποίησης]

Ο Οργανισμός καθίσταται καθολικός διάδοχος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ν. 741/1977) και της δημόσιας υπηρεσίας με τίτλο Ι.Τ.Ε. (ν. 1404/1983) – ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3467/06, ΦΕΚ-128 Α’ [Τέλος Τροποποίησης]

Η κινητή περιουσία και τα αρχεία του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και του Ι.Τ.Ε. περιέρχονται κατά κυριότητα στον Οργανισμό.

4. Εκκρεμείς υποθέσεις και δίκες των ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και Ι.Τ.Ε. συνεχίζονται από τον Οργανισμό χωρίς διακοπή της δίκης.

5. Οι θέσεις του Δ.Σ. στις οποίες διορίζονται Καθηγητές Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 6 καταλαμβάνονται αυτοδικαίως για την πρώτη τριετία εφαρμογής του νόμου από τους υπηρετούντες Συμβούλους του Ι.Τ.Ε.

[Αρχή Τροποποίησης] 6. Μέχρι την πλήρωση των είκοσι ενός θέσεων ειδικών Εισηγητών του άρθρου 10 παρ. 4, καθήκοντα ειδικού εισηγητή μπορεί να ανατίθενται προσωρινώς με απόσπαση σε ανάλογων προσόντων υπαλλήλους του Δημοσίου και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε μέλη Δ.Ε.Π. παραλλήλως με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους, σε ήδη υπηρετούντες Εισηγητές του Ι.Τ.Ε. και σε πρόσωπα που είχαν ήδη προταθεί ως ειδικοί Εισηγητές του καταργούμενου ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για το έτος 2004. - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1Ι ΤΟΥ ΑΡΘ. 71 ΤΟΥ Ν. 4610/19, ΦΕΚ-70 Α/7-5-19 – Βλ. Και παρ. 2-5 του άρθρου 71 του ν. 4610/19 [Τέλος Τροποποίησης]

7. Οι μόνιμοι υπάλληλοι, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούν στο ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., εντάσσονται προσωρινά, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υπουργείου. Στη συνέχεια, εντός ενός έτους, με απόφαση του ίδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είτε εντάσσονται οριστικά σε αντίστοιχες κενές θέσεις της Κ.Υ. του Υπουργείου είτε μετατάσσονται σε αντίστοιχες κενές θέσεις στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου. Σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνεκτιμώνται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο προεχόντως λαμβάνει υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, μεταφέρονται οι θέσεις που κατείχαν στο ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και προστίθενται ως προσωποπαγείς στις υπηρεσίες που εντάσσονται.

Οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ι.Τ.Ε. σε θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την ίδια σχέση εργασίας και σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση μεταφοράς. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου παραμένουν μέχρι τη λήξη του συμφωνηθέντος χρόνου ισχυρές και οι υπηρεσίες των εργαζομένων παρέχονται στον Οργανισμό.

Οι θέσεις που είχαν συσταθεί στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Ι.Τ.Ε. (περ. ΙΙΙ παρ. 1 άρθρο 23 του Ν. 1404/1983) και εξακολουθούν να είναι κενές καταργούνται.


Άρθρο 20

Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές

Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 προστίθενται τα εξής:

«Εξαιρούνται οι αθλητές που έχουν κατακτήσει τουλάχιστον μία 1η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, για τους οποίους ορίζεται ηλικία δεκαεπτά έως και τριάντα πέντε (17-35) ετών.»


Άρθρο 21

θέματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Δεν επιτρέπεται η επιβολή οποιασδήποτε μορφής σωματικής τιμωρίας σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρεκκλίνουν από την προσήκουσα διαγωγή.

2. α) Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται στα δυσπρόσιτα σχολεία του Ν. 1143/1981 υπηρετούν σε αυτά επί μία τουλάχιστον συνεχή διετία αποκλειόμενης απολύτως και για οποιονδήποτε λόγο της αποσπάσεως, μεταθέσεως ή μετατάξεώς τους από τα σχολεία αυτά κατά τη διάρκεια της διετίας.

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί στα δυσπρόσιτα σχολεία και συμπληρώνουν στις 31.8.2005 δύο (2) συνεχή χρόνια παραμονής σε αυτά έχουν δικαίωμα μετάθεσης και απόσπασης για τη σχολική χρονιά 2005-2006 και εφεξής.

3. Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 09 Οικονομολόγοι και ΠΕ 10 Κοινωνιολόγοι που έχουν διοριστεί με τις υπ' αριθμ. α) 75694/Δ2/22.11.2001 (ΦΕΚ 291/τ.Γ΄/23.11.2001) β) 87099/ Δ2/29.8.2002 (ΦΕΚ 194/τ.Γ΄/29.8.2002) γ) 87098/Δ2/29.8.2002 (ΦΕΚ 193/τ.Γ΄/29.8.2002) δ) 92246/Δ2/10.9.2002 (ΦΕΚ 212/τ.Γ΄/ 16.9.2002) ε) 4376/Δ2/17.1.2003 (ΦΕΚ 25/τ.Γ΄/7.2.2003) υπουργικές αποφάσεις των οποίων οι πράξεις διορισμού έχουν ακυρωθεί, θεωρούνται ότι έχουν καταλάβει κενές οργανικές θέσεις των παραπάνω κλάδων, από τότε που διορίστηκαν.

Άρθρο 22

Σχολικά βιβλία και ανθολογίες

Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή σε εκπαιδευτικά βιβλία, που χρησιμοποιούνται ως βιβλία διδασκαλίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εγκεκριμένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από άλλο αρμόδιο Υπουργείο κατά το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, έργων του λόγου ενός ή περισσότερων συγγραφέων νομίμως δημοσιευμένων, που αποτελούν μικρό τμήμα της συνολικής δημιουργίας του καθενός από αυτούς, όπως και αποσπασμάτων έργων των εικαστικών τεχνών ή άλλου, πάσης φύσεως εικονιστικού ή φωτογραφικού υλικού, εφόσον τελεί σε αναγκαία σχέση με το περιεχόμενο του διδακτικού βοηθήματος. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και επί του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού υλικού, όπως διαδικτυακές εφαρμογές, εκπαιδευτικό λογισμικό, κινηματογραφικές ταινίες, CD-ROM, DVD και επί κάθε άλλου μέσου ηλεκτρονικής ή ψηφιακής ή άλλης καταγραφής που χρησιμοποιείται ως εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσο διδασκαλίας και διανέμεται δωρεάν, στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος. Στα μέσα αυτά επιτρέπεται επιπλέον και η αναπαραγωγή μουσικών αποσπασμάτων και κινηματογραφικού ή ηχητικού ή οπτικοακουστικού υλικού περιορισμένης έκτασης, υπό τις αυτές ως άνω προϋποθέσεις, με πρόσθετη μνεία, πέραν των λοιπών στοιχείων της παραγράφου 3, του ονόματος του παραγωγού του έργου.


Άρθρο 23

Ισχύς

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.


Αθήνα, 31 Μαρτίου 2005


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.


Αθήνα, 1 Απριλίου 2005

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ 2007

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής