ΣΤΟΧΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 

Στόχοι του Οργανισμού (αρ.2 του ν.3328/2005) είναι:

  • η αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και
  • η παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές Aνώτατης Eκπαίδευσης στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, ο Οργανισμός προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

  • Συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με την Aνώτατη Eκπαίδευση Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής και της ημεδαπής.
  • Συμμετέχει σε συνέδρια, οργανώσεις και εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικτύου ακαδημαϊκής αναγνώρισης και πληροφόρησης (E.N.I.C.-N.A.R.I.C.) καθώς και του Μεσογειακού δικτύου ακαδημαϊκής αναγνώρισης και πληροφόρησης (M.E.R.I.C.)
  • Συμβουλεύει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τη δημιουργία νέων Τμημάτων της ημεδαπής με πρότυπο τη διεθνή ακαδημαϊκή εμπειρία και πρωτοπορία.
  • Συνεργάζεται με όργανα που σχετίζονται με την αξιολόγηση της ποιότητας της Aνώτατης Eκπαίδευσης στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
  • Συμμετέχει σε διακρατικές επιτροπές για θέματα σπουδών Aνώτατης Eκπαίδευσης (προώθηση κοινών διακρατικών-διαπανεπιστημιακών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών κλπ).

 

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
v

 

diavgeia.gov.gr

 

kep.gov.gr

 

apografi

 

 

ΔΟΑΤΑΠ 2007

JSwitch Slide Menu

 

x

Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός Νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής