Αρχική » Γενικές Πληροφορίες » Σελίδα 11

Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες από τη Διοίκηση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ

Ο ΔΟΑΤΑΠ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια των εξής ειδών: ΤΜΗΜΑ… Περισσότερα »ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ

Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Ιατρικής – Οδοντιατρικής Β Εξεταστικής περιόδου 2017

Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών τίτλων Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνεται ότι, οι αποτυχόντες των εξετάσεων Οδοντιατρικής και Ιατρικής περιόδου Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017 αντίστοιχα, οι οποίοι επιθυμούν… Περισσότερα »Επίδειξη γραπτών Εξετάσεων Ιατρικής – Οδοντιατρικής Β Εξεταστικής περιόδου 2017

Διόρθωση προδήλου σφάλματος στην αριθ. 19007/24-7-2017 Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ΔΟΑΤΑΠ

Στη σελίδα 3 της Προκήρυξης με αριθ. 19007/24-7-2017, στο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, παράγραφος 1, η λέξη “Τετάρτη” αντικαθίσταται με το ορθό “Παρασκευή”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι υπηρεσίες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δεν θα λειτουργήσουν την 14η και 16η Αυγούστου 2017, λόγω αδειών του προσωπικού που δεν έχουν αποδοθεί εξ αιτίας του μεγάλου… Περισσότερα »ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ